Javna nabava

PROFIL KUPCA 

PODACI O NARUČITELJU:

Naziv:                         OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU

Sjedište:                      Trg Alojzije Stepinca 3, Gospić

OIB:                           29608777564

Telefon:                      053/572-291

Telefax:                       053/572-424  

URL:                          https://sudovi.hr/hr/osgs 

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Naziv:                                     Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Osoba za kontakt:      Ivanka Tramošljika, predsjednik Stručnog povjerenstva

Telefon:                      053/658-882

Telefax:                       053/572-424

e-mail:   ivanka.tramosljika@osgs.pravosudje.hr

 SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU: 

Ivanka Tramosljika, predsjednik

Katarina Rosandić, članica

Marija Potnar, članica

 Predsjednik Stručnog povjerenstva Ivanka Tramšljika ima važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za sustav javne nabave, čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obveza iz članka 197. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) da najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

 IZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ZJN 2016 Općinski sud u Gospiću kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njima povezanim osobama u sukobu interesa.

 PLAN NABAVE

Temeljem članka 28. ZJN 2016 naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

 TEHNIČKE KONZULTACIJE

Općinski sud u Gospiću, temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016, a s ciljem analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi izmjene informacija, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 Općinski sud u Gospiću, temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi izmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 Sukladno članku 28. ZJN 2016 naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

 IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

 Sustavnom analizom provedenih postupaka javne nabave u proračunskoj godini Služba za javnu nabavu prikuplja i objedinjuje podatke o provedenim postupcima javne nabave te sastavlja Izvješće o javnoj nabavi Općinskog suda u Gospiću za referentnu godinu, koje izvješće se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

 JAVNA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA

 Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave.

 JEDNOSTAVNA NABAVA

 Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura i nabava radova do 66.360,00 eura, postupci u tijeku, završeni postupci, registri postupka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica