Javna nabava

Naziv suda: Općinski sud u Karlovcu
Adresa: Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac
Matični broj: 3123499
OIB: 05541256968
email: ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Karlovcu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."