Javna nabava

Profil naručitelja
Profil naručitelja
Naziv suda
Adresa
Poštanski broj i grad
Matični broj naručitelja___________________________
OIB naručitelja__________________________
e-mail:____________________________________________

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Kutini kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.