Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Kutini, Hrvatskih branitelja 1, 44320 Kutina
  • putem elektroničke pošte: Emanuela.Bakic@osku.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: +385 44680996
  • telefonom na broj: +385 44691211

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.