Oglas

OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Datum objave
Rok za prijavu
ODLUKA o obustavi postupka oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Pazinu– čistač/ica

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-117/2024-34

Pazin, 8. travnja 2024.

 

 

            Općinski sud u Pazinu po sucu mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 163. st. 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/2023.) donio je sljedeću

 

O D L U K U

o obustavi postupka oglasa

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Pazinu

 

 

I. Obustavlja se postupak oglasa u t. 2. za prijam namještenika – čistač/ica, radno mjesto IV. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme, mjesto rada Labin, koji je pod posl. br. 7 Su-117/2024-4 objavljen u Narodnim novinama br. 23/2024.

 

II. Ova odluka  stupa na snagu u trenutku donošenja.

 

III. Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu.

 

Obrazloženje

 

Postupak oglasa u t. 2. za prijam namještenika – čistač/ica, radno mjesto IV. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme, mjesto rada Labin, koji je pod posl. br. 7 Su-117/2024-4 objavljen u Narodnim novinama br. 23/2024. obustavlja se budući da u roku određenom u oglasu ovome sudu nije pristigla niti jedna prijava.

 

U Pazinu 8. travnja 2024.

 

          Sudac

          ovlašten za obavljanje

          poslova sudske uprave

            mr. sc. Emanuel Radolović

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-117/2024-4

Pazin, 26. veljače 2024.

 

Na temelju čl. 166. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 155/2023.), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/23-04/57, URBROJ: 514-08-03-04/02-23-19 od 3. listopada 2023. i KLASA: 119-03/24-04/13, URBROJ: 514-08-03-04/04-24-04 od 2. veljače 2024.,  Općinski sud u Pazinu raspisuje

 

O G L A S

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

 

1. radno mjesto III. vrste vozač – dostavljač  (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Poreč – Parenzo  

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

– srednja stručna sprema tehničke ili prometne struke, zatim gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– vozačka dozvola B kategorije,

– probni rok dva mjeseca.

 

2. radno mjesto IV. vrste čistač/ica  (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Labin

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

– niža stručna sprema ili osnovna škola,

– probni rok dva mjeseca.

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u smislu članka 52. Zakona o državnim službenicima.

 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

Namještenici se primaju uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu za radno mjesto vozač – dostavljač kandidati su dužni priložiti:

životopis,

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

dokaz o odgovarajućem stupnju i struci obrazovanja (preslika svjedodžbe)

dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

– presliku vozačke dozvole.

 

Uz prijavu za radno čistač/ica kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju i struci obrazovanja (preslika svjedodžbe)

– dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-117/2024." uz naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017., 98/2019., 84/2021., 156/2023.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003., 148/2013., 98/2019.), čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/2021.),  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013., 152/2014., 39/2018., 32/2020.) i čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/2002., 47/2010., 80/2010., 93/2011., 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Pazinu, https://sudovi.hr/hr/ospa/ u rubrici pod nazivom »Zapošljavanje«, zajedno s ovim oglasom.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na intervju.

 

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.

 

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa  i internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr najkasnije pet dana prije dana određenog za intervju.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

                                                                                               Općinski sud u Pazinu

 

Opis poslova i podaci o plaći vozač – dostavljač

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-117/2024-5

Pazin, 26. veljače 2024.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta vozač – dostavljač: obavlja poslove vozača, vodi brigu o vozilima suda, potrebnoj opremi, o osiguranju, tehničkom pregledu i servisu vozila, raznosi poštu, obavlja poslove neposredne dostave sudskih pismena strankama u postupcima pred sudom i o tome vodi odgovarajuću evidenciju, obavlja i ostale poslove vezane uz dostavu i prijevoz te druge poslove po nalogu ravnatelja sudske uprave ili predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta vozač – dostavljač: plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,815 i osnovice za izračun plaće (947,18 eura bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste poziva na razgovor.

 

 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

Opis poslova i podaci o plaći čistač/ica

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-117/2024-6

Pazin, 26. veljače 2024.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta čistač/ica: održava čistoću i urednost svih prostorija u zgradama suda, namještaja i inventara koje koristi sud te okoliša sudskih zgrada, brine se o potrebnom materijalu za čišćenje te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja sudske uprave ili predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta čistač/ice: plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,631 i osnovice za izračun plaće (947,18 eura bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste poziva na razgovor.

 

 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

Poziv na testiranje

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-117/2024-19

Pazin, 8. ožujka 2024.

 

 

 

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

 

 

 

za radno mjesto:  vozač – dostavljač,  jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

 

I. Razgovor (intervju) sa kandidatima će se održati 15. ožujka 2024. u 8,30 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, 52000 Pazin, u dvorani br. 8.

 

II. Na razgovor se pozivaju svi prijavljeni kandidati koji su podnijeli pravodobne, potpune i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u oglasu za radno mjesto vozač – dostavljač.

 

 

Predsjednica komisije

Tina Škopac

 

 

 

 

 

 

 

DNA:

-           na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave

-           na internetskoj stranici suda.

RJEŠENJE O PRIJMU

grb

 

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-117/2024-31

Pazin, 22. ožujka 2024.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E NJ E

 

 

            Općinski sud u Pazinu po sutkinji Mariji Grubor na temelju čl. 76. u vezi s čl. 153. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/2023.) te Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su-88/2019-4 od 16. travnja 2019., izmijenjenog pravilnicima o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su-88/2019-7 od 19. lipnja 2019., posl. br. 3 Su-88/2019-20 od 1. travnja 2021. i posl. br. 3 Su-88/2019-28 od 22. travnja 2022.

 

r i j e š i o   j e

 

U službu na radno mjesto namještenik III. vrste, na neodređeno vrijeme prima se Alberto Horvat.

 

 

Obrazloženje

 

1. U dopisu Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/24-04/13, URBROJ: 514-08-03-04/04-24-04 od 2. veljače 2024. izdano je odobrenje za popunjavanje radnog mjesta namještenik III. vrste, na neodređeno vrijeme.

 

2. Na objavljeni oglas prijave je podnijelo devet kandidata. 

 

3. Od pet kandidata koji su uvršteni na listu kandidata testiranju su pristupili svi kandidati.

 

4. Sa svim kandidatima je proveden razgovor (intervju), nakon čega je komisija za provedbu oglasa predložila Alberta Horvata za prijam za navedeno radno mjesto.

 

5. Najbolji rezultat postigao je Alberto Horvat koji je na razgovoru (intervjuu) ostvario 10/10 bodova. Ostali kandidati su ostvarili sljedeće rezultate: D. B. 9,5/10 bodova, M. R. 9/10 bodova, J. K. K. 8,5/10 bodova i Lj. G. 8/10 bodova.

 

6. S obzirom na to da Alberto Horvat ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto namještenik III. vrste, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz čl. 54. Zakona o državnim službenicima i da je postigao najbolji rezultat na provedenom razgovoru, odlučeno je kao u izreci.

 

 

U Pazinu 22. ožujka 2024.

 

     Zamjenica suca

      ovlaštenog za obavljanje

      poslova sudske uprave

      Marija Grubor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.