Oglas

OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme ČISTAČ/ICA radno mjesto IV. vrste. (m/ž) - 2 izvršitelja

Datum objave
Rok za prijavu
OBUSTAVA Oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

grb

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-462/2023-19

Pazin, 9. veljače 2024.

 

 

            Općinski sud u Pazinu, po sucu mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 50. b. st. 1.  Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/2005., 140/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 38/2013., 37/2013., 1/2015., 138/2015., 102/2015., 61/2017., 70/2019., 98/2019., 141/2022.), donio je sljedeću

 

O D L U K U

o obustavi postupka oglasa

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Pazinu

 

 

I. Obustavlja se postupak oglasa za prijam namještenika – čistač/ica, radno mjesto IV. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u dijelu koji se odnosi na mjesto rada Labin, koji je pod posl. br. 7 Su-462/2023-4 objavljen u Narodnim novinama br. 158/2023.

 

II. Ova odluka  stupa na snagu u trenutku donošenja.

 

III. Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu.

 

Obrazloženje

 

Postupak oglasa za prijam namještenika – čistač/ica, radno mjesto IV. vrste – jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u dijelu koji se odnosi na mjesto rada Labin, koji je pod posl. br. 7 Su-462/2023-4 objavljen u Narodnim novinama br. 158/2023., obustavlja se budući da u roku određenom u oglasu ovome sudu nije pristigla niti jedna prijava.

 

U Pazinu 9. veljače 2024.

 

          Sudac

          ovlašten za obavljanje

          poslova sudske uprave

            mr. sc. Emanuel Radolović

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme ČISTAČ/ICA radno mjesto IV. vrste. (m/ž) - 2 izvršitelja

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-462/2023-4

Pazin, 28. prosinca 2023.

 

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/2005., 140/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 37/2013., 38/2013., 37/2013., 1/2015., 138/2015., 102/2015., 61/2017., 70/2019., 98/2019., 141/2022.) uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/23-04/57, URBROJ: 514-08-03-04/02-23-19 od 3. listopada 2023. i KLASA: 119-03/23-04/57, URBROJ: 514-08-03-04/03-23-25 od 13. prosinca 2023.,  Općinski sud u Pazinu raspisuje

 

 

O G L A S

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

 

ČISTAČ/ICA

radno mjesto IV. vrste.

  (m/ž) - 2 izvršitelja

 

Mjesto rada: Labin, Buje – Buie

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

 

  • niža stručna sprema ili osnovna škola,
  • probni rok dva mjeseca.

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

 

Namještenici se primaju uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu  za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

 

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju i struci obrazovanja (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-462/2023."

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017., 98/2019., 84/2021.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003., 148/2013., 98/2019.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/2021.),  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013., 152/2014., 39/2018., 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002., 47/2010., 80/2010., 93/2011., 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Opis poslova radnog mjesta: održava čistoću i urednost svih prostorija u zgradama suda, namještaja i inventara koje koristi sud te okoliša sudskih zgrada, brine se o potrebnom materijalu za čišćenje te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja sudske uprave ili predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta: plaću radnog mjesta čistač/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,631 i osnovice za izračun plaće (947,18 eura / 7.136,52¹ kuna bruto ) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, s tim da ne može biti ispod minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na intervju.

 

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.

 

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa  i internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr najkasnije pet dana prije dana određenog za intervju.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

                                                                                               Općinski sud u Pazinu

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-462/2023-9

Pazin, 9. siječnja 2024.

 

 

 

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

 

 

 

za radno mjesto:  čistač/ica, na neodređeno vrijeme, mjesto rada Buje.

 

I. Razgovor (intervju) sa kandidatima će se održati 15. siječnja 2024. u 8,30 sati u Stalnoj službi u Bujama – Buie, na adresi Istarska 1, Buje.

 

II. Na razgovor se pozivaju svi prijavljeni kandidati koji su podnijeli pravodobne, potpune i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u oglasu za radno mjesto čistač/ice.

 

 

Predsjednica komisije

Kristina Jerončić

RJEŠENJE O PRIJMU

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-462/2023-18

Pazin, 9. veljače 2024.

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E NJ E

 

 

            Općinski sud u Pazinu po sucu mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 52. st. 1. – 3. u vezi s čl. 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/2005., 140/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 38/2013., 37/2013., 1/2015., 138/2015., 102/2015., 61/2017., 70/2019., 98/2019., 141/2022.) te Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su-88/2019-4 od 16. travnja 2019., izmijenjenog pravilnicima o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su-88/2019-7 od 19. lipnja 2019., posl. br. 3 Su-88/2019-20 od 1. travnja 2021. i posl. br. 3 Su-88/2019-28 od 22. travnja 2022.

r i j e š i o   j e

 

            U službu na radno mjesto IV. vrste čistač/ica na neodređeno vrijeme prima se Dorjana Sirotić.

 

 

Obrazloženje

 

1. U dopisu Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/23-04/57, URBROJ: 514-08-03-04/03-23-25 od 13. prosinca 2023. izdano je odobrenje za popunjavanje radnog mjesta čistač/ica, na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Buje – Buie.

2. Na oglas koji je pod posl. br. 7 Su-462/2023-4 objavljen u Narodnim novinama broj 158/2023. prijave su podnijele tri kandidatkinje.

3. Sve tri kandidatkinje su uvrštene na listu kandidata te su pristupile testiranju.

            4. Sa svim kandidatkinjama je proveden razgovor (intervju), nakon čega je komisija za provedbu oglasa predložila Dorjanu Sirotić za prijam za navedeno radno mjesto, koja je ostvarila najbolji rezultat (10/10 bodova).

            5. Ostale kandidatkinje su ostvarile sljedeće rezultate: Z. M. 9/10 bodova, Z. L. 8/8 bodova.

6. S obzirom na to da Dorjana Sirotić ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto čistač/ica, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima i da je postigla najbolji rezultat na provedenom razgovoru, odlučeno je kao u izreci.

 

U Pazinu 9. veljače 2024.

 

                                                                                        Sudac

ovlašten za obavljanje

poslova sudske uprave

                                                                                                  mr. sc. Emanuel Radolović   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu. Žalba se podnosi putem ovog suda u dva pisana primjerka u roku od 15 dana od dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.