Oglas

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - radno mjesto spremač/ica

Datum objave
Rok za prijavu
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - radno mjesto spremač/ica

grb

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-250/2024-3

Pazin, 3. lipnja 2024.

 

Na temelju čl. 166. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 155/2023.), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije KLASA: 119-03/23-04/57, URBROJ: 514-08-03-04/02-23-19 od 3. listopada 2023.,  Općinski sud u Pazinu raspisuje

 

O G L A S

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

na radno mjesto namještenik IV. vrste, spremač/ica  (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Labin

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

– niža stručna sprema ili osnovna škola (razina 1., 2. ili 3. HKO-a)

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u smislu članka 52. Zakona o državnim službenicima.

 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

Namještenici se primaju uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

–  životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

–  dokaz o odgovarajućem stupnju i struci obrazovanja (preslika svjedodžbe)

– dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-250/2024." uz naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017., 98/2019., 84/2021., 156/2023.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003., 148/2013., 98/2019.), čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/2021.),  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013., 152/2014., 39/2018., 32/2020.) i čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/2002., 47/2010., 80/2010., 93/2011., 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Pazinu, https://sudovi.hr/hr/ospa/ u rubrici pod nazivom »Zapošljavanje«, zajedno s ovim oglasom.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na intervju.

 

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.

 

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa  i internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr najkasnije pet dana prije dana određenog za intervju.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (mpu.gov.hr) i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

 

                                                                                               Općinski sud u Pazinu

Opis poslova, podaci o plaći i pravnim izvorima testiranja

 

 

 

grb

                            

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-250/2024-4

Pazin, 3. lipnja 2024.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta namještenik IV. vrste: održava čistoću i urednost svih prostorija u zgradama suda, namještaja i inventara koje koristi sud te okoliša sudskih zgrada, brine se o potrebnom materijalu za čišćenje te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja sudske uprave ili predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta namještenik IV. vrste: plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 1,060 i osnovice za izračun plaće (947,18 eura bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste poziva na razgovor.

 

 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

Poziv na testiranje

grb

 

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-250/2024-7

Pazin, 14. lipnja 2024.

 

 

 

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

 

 

 

za radno mjesto:  namještenik IV. vrste,  jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

 

I. Razgovor (intervju) sa kandidatima će se održati 19. lipnja 2024. u 8,30 sati u Stalnoj službi u Labinu na adresi Giuseppina Martinuzzi 2, Labin.

 

II. Na razgovor se pozivaju svi prijavljeni kandidati koji su podnijeli pravodobne, potpune i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u oglasu za radno mjesto namještenik IV. vrste.

 

 

Predsjednica komisije

Nina Brljafa

 

 

 

 

 

 

 

DNA:

-           na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

-           na internetskoj stranici suda.