Oglas

Oglas za prijam sudskog savjetnika na određeno vrijeme, pet izvršitelja, detaljni plan izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga

Datum objave
Rok za prijavu
OBUSTAVA OGLASA

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-228/2024-9

Pazin, 28. svibnja 2024.

 

 

            Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 163. st. 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/2023.) donio je sljedeću

 

O D L U K U

o obustavi postupka oglasa

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Pazinu

 

 

I. Obustavlja se postupak oglasa za prijam u državnu službu sudskog savjetnika – pet izvršitelja na određeno vrijeme, do izvršenja obveza iz Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga, Klasa: 011-02-21-01/177, Urbroj: 514-04-03-01-01/01-21-04 od 15. prosinca 2021. godine na području nadležnosti Općinskog suda u Pazinu, a najduže do 31. prosinca 2024., koji je pod posl. br. 7 Su-228/2024-2 objavljen na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu te na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 9. svibnja 2024.

 

II. Ova odluka  stupa na snagu u trenutku donošenja.

 

III. Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu.

 

 

 

 

Obrazloženje

 

Postupak oglasa za prijam u državnu službu sudskog savjetnika – pet izvršitelja, na određeno vrijeme, do izvršenja obveza iz Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga, Klasa: 011-02-21-01/177, Urbroj: 514-04-03-01-01/01-21-04 od 15. prosinca 2021. godine na području nadležnosti Općinskog suda u Pazinu, a najduže do 31. prosinca 2024., koji je pod posl. br. 7 Su-228/2024-2 objavljen na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu te na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 9. svibnja 2024., obustavlja se budući da je jedina kandidatkinja obavijestila sud da nije u mogućnosti pristupiti testiranju.

 

U Pazinu 28. svibnja 2024.

 

                    Predsjednik suda

                    mr. sc. Emanuel Radolović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

Oglas za prijam sudskog savjetnika na određeno vrijeme, pet izvršitelja, detaljni plan izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-228/2024-2

Pazin, 8. svibnja 2024.

 

Na temelju čl. 165. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br.  155/2023.), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/24-04/13, URBROJ: 514-08-03-04/04-24-04 od 2. veljače 2024., Općinski sud u Pazinu, raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do izvršenja obveza iz Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga, KLASA: 011-02-21-01/177, URBROJ: 514-04-03-01-01/01-21-04 od 15. prosinca 2021. godine na području nadležnosti Općinskog suda u Pazinu, a najduže do 31. prosinca 2024.  

 

Sudski savjetnik (u općinskim, upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima), radno mjesto I. vrste (m/ž) - 5 izvršitelja

 

Mjesto rada: Pazin, Labin, Poreč – Parenzo, Buje – Buie

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,

odgovarajuće radno iskustvo u trajanju od najmanje onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje uvjeta za pristup pravosudnom ispitu,

položen pravosudni ispit.

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 52. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

 

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu  za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

 

–  životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

–  presliku diplome pravnog fakulteta,                 

– dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

–  presliku uvjerenja ili svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se u izvorniku.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-228/2024."

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/2017., 98/2019., 84/2021., 156/2023.), čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003., 148/2013., 98/2019.), čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/2021.),  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013., 152/2014., 39/2018., 32/2020.) i čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/2002., 47/2010., 80/2010., 93/2011., 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici  Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa istovremeno s objavom oglasa.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 

                                                                                               Općinski sud u Pazinu

 

 

Opis poslova, podaci o plaći i pravnim izvorima testiranja

 

 

 

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-228/2024-3

Pazin, 8. svibnja 2024.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta sudski savjetnik (u općinskim, upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima), radno mjesto I. vrste: pomaže sucu u radu, u skladu s propisanim ovlaštenjima samostalno vodi određene sudske postupke, ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice, izrađuje nacrte sudskih odluka, samostalno donosi odluke u određenim postupcima te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta sudski savjetnik (u općinskim, upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima): plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 2,30 i osnovice za izračun plaće (947,18 eura bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje za radno mjesto sudski savjetnik (u općinskim, upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima), se sastoji od pisanog testa i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Pravni izvori za pisani test su:

 

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/1996., 68/1998., 137/1999., 22/2000., 73/2000., 114/2001., 79/2006., 141/2006., 146/2008., 38/2009,. 153/2009., 90/2010., 143/2012., 152/2014.),

2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/2019., 128/2022., 155/2023.).

 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-228/2024-6

Pazin, 22. svibnja 2024.

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

za radno mjesto sudski savjetnik (u općinskim, upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima), radno mjesto I. vrste - pet izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do izvršenja obveza iz Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga, KLASA: 011-02-21-01/177, URBROJ: 514-04-03-01-01/01-21-04 od 15. prosinca 2021. godine na području nadležnosti Općinskog suda u Pazinu, a najduže do 31. prosinca 2024.

 

I. Testiranje će se održati dana 28. svibnja 2024. u 8,30 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

 

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa iz poznavanja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama. Nakon toga će se održati razgovor (intervju) s kandidatima.

 

III. Literatura:

 

Pravni izvori za pisani test su:

 

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/1996., 68/1998., 137/1999., 22/2000., 73/2000., 114/2001., 79/2006., 141/2006., 146/2008., 38/2009,. 153/2009., 90/2010., 143/2012., 152/2014.),

2. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/2019., 128/2022., 155/2023.).

 

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati koji su podnijeli pravodobne, potpune i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u natječaju za radno mjesto sudski savjetnik (u općinskim, upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima).

 

Predsjednica komisije

Tina Škopac