Oglas

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) -1 izvršitelj

Datum objave
Rok za prijavu
OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) -1 izvršitelj

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-118/2024-2

Pazin, 26. veljače 2024.

 

Sukladno članku 165. stavku 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj  155/2023.) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/24-04/13, URBROJ: 514-08-03-04/04-24-04 od 2. veljače 2024., Općinski sud u Pazinu, raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) -1 izvršitelj

           

Mjesto rada: Pazin

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni  plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
  • poznavanje rada na računalu,
  • položen državni stručni ispit,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 52. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

 

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit propisane razine, uz obavezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 99. Zakona o državnim službenicima.

 

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu za radna mjesto kandidati  su dužni priložiti:

 

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
  • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-118/2024."

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017., 98/2019., 84/2021., 156/2023.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003., 148/2013., 98/2019.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/2021.),  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013., 152/2014., 39/2018., 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002., 47/2010., 80/2010., 93/2011., 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa istovremeno s objavom oglasa.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 

                                                                                               Općinski sud u Pazinu

 

Opis poslova i podaci o plaći

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-118/2024-3

Pazin,  26. veljače 2024.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar: piše po diktatu, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, poziva stranke na ročišta, piše zapisnike na raspravi i izvan rasprave, otprema odluke, pozive i ostala pismena, tehnički dorađuje spise, donosi odluke o sudskim pristojbama te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja posebne sudske pisarnice, suca ili predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar: plaću radnog mjesta administrativni referent - sudski zapisničar čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,990 i osnovice za izračun plaće (947,18 eura bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar se sastoji od pisanog dijela provjere znanja Ustavnog ustrojstva RH te od provjere sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odnosno poznavanja rada na računalu - daktilografije. Kandidati koji ostvare dovoljan broj bodova pozvat će se na  razgovor (intervju).

 

Pravni izvori za pisani test su:

 

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/1990., 135/1997., 113/2000., 28/2001., 76/2010., 5/2014.).

 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-118/2024-7

Pazin, 6. ožujka 2024.

 

 

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

 

 

za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž), radno mjesto III. vrste - jedan izvršitelj, na određeno vrijeme,

 

I. Testiranje će se održati 14. ožujka 2024. u 8,30 sati u sjedištu suda na adresi Franjevačke stube 2, Pazin, u dvorani br. 8.

 

II. Testiranje se sastoji od pisanog testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i prijepisa teksta. Nakon toga će se održati razgovor (intervju) s kandidatima.

 

III. Literatura:

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/1990., 135/1997., 113/2000., 28/2001., 76/2010., 5/2014.).

 

IV. Na testiranje se pozivaju svi prijavljeni kandidati koji su podnijeli pravodobne, potpune i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u natječaju za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar.

 

 

Predsjednica komisije

Tina Škopac

 

 

Rješenje o prijmu

grb

 

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-118/2024-14

Pazin, 18. ožujka 2024.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E NJ E

 

 

            Općinski sud u Pazinu po sucu mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 76. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/2023.) te Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su-88/2019-4 od 16. travnja 2019., izmijenjenog pravilnicima o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu posl. br. 3 Su-88/2019-7 od 19. lipnja 2019., posl. br. 3 Su-88/2019-20 od 1. travnja 2021. i posl. br. 3 Su-88/2019-28 od 22. travnja 2022.

 

r i j e š i o   j e

 

U državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vremena odsutne službenice D. D. K., na radno mjesto III. vrste zapisničar u tijelima sudbene vlasti, prima se Vedrana Medica.

 

 

Obrazloženje

 

1. U dopisu Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/24-04/13, URBROJ: 514-08-03-04/04-24-04 izdano je odobrenje za popunjavanje radnog mjesta zapisničar u tijelima sudbene vlasti, na određeno vrijeme do povratka duže vremena odsutne službenica D. D. K.

 

2. Na objavljeni oglas  prijave su podnijele dvije kandidatkinje. 

 

3. Od dvije kandidata koje su uvrštene na listu kandidata testiranju su pristupile obje kandidatkinje, i to V. M. i  K. B.

 

            4. Na testiranju je izvršena pisana provjera znanja koja se sastoji od testa iz poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te prijepisa teksta, nakon čega je proveden razgovor (intervju) s kandidatkinjama.

 

            5. Najbolji rezultat postigla je Vedrana Medica koja je ostvarila 27,5/30 bodova (poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske 9/10, prijepis teksta 8,5/10, intervju 10/10). Kandidatkinja K. B. je ostvarila 27/30 bodova (10/10, 9/10, 8/10).

 

6. S obzirom na to da Vedrana Medica ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno mjesto zapisničar u tijelima sudbene vlasti, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 54. Zakona o državnim službenicima te da je postigla najbolji rezultat na provedenom testiranju i razgovoru, valjalo je odlučiti kao u izreci.

 

U Pazinu 18. ožujka 2024.

 

    Sudac

      ovlašten za obavljanje

      poslova sudske uprave

      mr. sc. Emanuel Radolović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

 

DNA:

- internetska stranica suda,

- internetska stranica Ministarstva pravosuđa i uprave.