Oglas

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta Zapisničar u tijelima sudbene vlasti (m/ž) – radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj, mjesto rada Buje - Buie

Datum objave
Rok za prijavu
OBUSTAVA OGLASA za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta Zapisničar u tijelima sudbene vlasti (m/ž)

grb

 

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-203/2024-4

Pazin, 10. svibnja 2024.

 

 

            Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 163. st. 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/2023.) donio je sljedeću

 

O D L U K U

o obustavi postupka oglasa

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Pazinu

 

 

I. Obustavlja se postupak oglasa za prijam u državnu službu zapisničara u tijelima sudbene vlasti (m/ž)  – radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, koji je pod posl. br. 7 Su-203/2024-2 objavljen na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu te na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 25. travnja 2024.

 

II. Ova odluka  stupa na snagu u trenutku donošenja.

 

III. Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu.

 

Obrazloženje

 

Postupak oglasa za prijam u državnu službu zapisničara u tijelima sudbene vlasti (m/ž)  – radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, koji je pod posl. br. 7 Su-203/2024-2 objavljen na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu te na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 25. travnja 2024., obustavlja se budući da u roku određenom u oglasu ovome sudu nije pristigla niti jedna prijava.

U Pazinu 10. svibnja 2024.

                        Predsjednik suda

                         mr. sc. Emanuel Radolović

 

           

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta Zapisničar u tijelima sudbene vlasti (m/ž) – radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj, mjesto rada Buje

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-203/2024-2

Pazin, 25. travnja 2024.

 

Sukladno članku  81. st.1. i čl. 165. stavku 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj  155/2023.) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/24-04/13, URBROJ: 514-08-03-04/04-24-04 od 2. veljače 2024., Općinski sud u Pazinu, raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

 

Zapisničar u tijelima sudbene vlasti (m/ž) – radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj

           

Mjesto rada: Buje - Buie

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili gimnazija,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen ispit za službenike zaposlene u pravosudnim tijelima.

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 52. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

 

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit propisane razine, uz obavezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 99. Zakona o državnim službenicima.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu za radna mjesto kandidati  su dužni priložiti:

 

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
  • uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "Prijava na oglas 7 Su-203/2024."

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017., 98/2019., 84/2021., 156/2023.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003., 148/2013., 98/2019.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/2021.),  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013., 152/2014., 39/2018., 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002., 47/2010., 80/2010., 93/2011., 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa istovremeno s objavom oglasa.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) i na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu https://sudovi.hr/hr/ospa.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

                                                                                               Općinski sud u Pazinu

 

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori testiranja

 

grb

 

 

 

 

 

 

 

Posl. br. 7 Su-203/2024-3

Pazin,  25. travnja 2024.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta zapisničar u tijelima sudbene vlasti: piše po diktatu, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, poziva stranke na ročišta, piše zapisnike na raspravi i izvan rasprave, otprema odluke, pozive i ostala pismena, tehnički dorađuje spise, donosi odluke o sudskim pristojbama te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja posebne sudske pisarnice, suca ili predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta zapisničar u tijelima sudbene vlasti: plaću radnog mjesta administrativni referent - sudski zapisničar čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 1,44 i osnovice za izračun plaće (947,18 eura bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje za radno mjesto zapisničar u tijelima sudbene vlasti se sastoji od pisanog dijela provjere znanja Ustavnog ustrojstva RH te od provjere sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odnosno poznavanja rada na računalu - daktilografije. Kandidati koji ostvare dovoljan broj bodova pozvat će se na  razgovor (intervju).

 

Pravni izvori za pisani test su:

 

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/1990., 135/1997., 113/2000., 28/2001., 76/2010., 5/2014.).

 

OPĆINSKI SUD U PAZINU