Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski sud u Sesvetama
Adresa Industrijska cesta 15
Poštanski broj i grad 10360 Sesvete
Matični broj naručitelja
OIB naručitelja 72931567836
e-mail: ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi: „Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Sesvetama kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.