Pristup informacijama > Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu:   Općinski sud u Varaždinu, Braće Radića 2, 42000 Varaždin
  • putem elektroničke pošte: Tihana Brlenić, viša sudska savjetnica - specijalist, službenica za informiranje, tihana.brlenic@osvz.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj:  042/312-563
  • telefonom na broj:  042/401-857

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Mjerodavni propisi

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN br.
124/15.)
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama (NN br. 83/14.)
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
informacije (NN br. 12/14. i 15/14.)