Nadležnost

Člankom 6. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine 67/18) propisano je sjedište i područje nadležnosti Trgovačkog suda u Rijeci: 
- za područje Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije, dok je člankom 7. propisana nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci:
- za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno - i za područje Trgovačkog suda u Pazinu.

Člankom 21. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) propisana je nadležnost trgovačkih sudova za:

1. odlučivanje u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom
2. postupanje u registarskim stvarima i vođenje sudskog registra
3. odlučivanje o prijedlozima u vezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva
4. odlučivanje o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provođenje predstečajnih i stečajnih postupaka
5. odlučivanje o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonikom stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobene osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drugačije određeno
6. provođenje postupaka priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima
7. provođenje osiguranje dokaza za postupka za koje su inače nadležni
8. određivanje mjera osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni
9. obavljanje postupaka međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima
10. obavljanje drugih poslova određenih zakonom

Člankom 34.b. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92, 112/99, 81/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19) propisano je da trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude:

1. u sporovima između pravnih osoba, u sporovima između pravnih osoba i obrtnika, u sporovima između obrtnika uključujući i sporove između trgovaca pojedinaca, ako se radi o sporu u vezi s njihovom djelatnošću, osim ako nije riječ o sporovima u kojima prema ovom Zakonu uvijek sude općinski sudovi (članak 34. stavak 1.), odnosno ako nije riječ o sporovima za koje je zakonom utvrđena nadležnost nekoga drugog suda,
2. sporove u povodu osnivanja, rada i prestanka trgovačkoga društva kao i o raspolaganju članstvom i članskim pravima u trgovačkom društvu,
3. sporove između članova trgovačkoga društva međusobno te između članova društva i društva koji se tiču upravljanja društvom i vođenja poslova društva kao i prava i obveza članova društva koji proizlaze iz njihova položaja u društvu, sporove između predsjednika i članova uprave ili nadzornog odbora društva i društva ili njegovih članova koji nastanu u svezi s njihovim radom u društvu ili za društvo,
4. sporove o odgovornosti člana trgovačkog društva, člana uprave ili nadzornog odbora trgovačkog društva za obveze trgovačkog društva,
5. sporove u kojima je stranka osoba nad kojom je pred trgovčkim sudom otvoren stečajni postupak bez obzira na svojstvo druge stranke te sve sporove u povodu tog stečajnog postuka, osim ako nije riječ o sporovima u kojima prema ovom Zakonu uvijek sudi općinski sud, odnosno ako nije riječ o sporovima za koje je zakonom utvrđena nadležnost nekog drugog suda. Sporovi koji su pokrenuti prije nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečaja dovršit će se pred sudom koji vodi stečajni postupak,
6. u sporovima koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo (plovidbeni sporovi), 
7. u sporovima koji se odnose na zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika,
8. u sporovima koji se odnose na zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unaprjeđenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
9. u sporovima u povodu djela nelojalne tržišne utakmice, monopolističkih sporazuma i narušavanja ravnopravnosti na jedinstvenom tržištu Republike Hrvatske,
10. u sporovima između osoba iz točke 1. ovoga članka u kojima kao suparničari iz članka 196. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona sudjeluju i druge fizičke ili pravne osobe.