Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Trgovačkom sudu u Splitu

- pisanim putem na adresu:
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
21000 Split

- putem elektroničke pošte:
ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr

- telefaksom na broj:
+385 21 481 242

- telefonom na broj:
+385 21 393 901

Službenik za informiranje
Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Arhiva godišnjih izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Upitnik za samoprocjenu usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Upitnik) koristi se u svrhu upravljanja kvalitetom u području osiguravanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti (dalje u tekstu: TJV), osiguranjem preduvjeta za uspješnu implementaciju Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15 i 69/22, dalje u tekstu: ZPPI) i detektiranja problema u njegovoj primjeni.