Javna nabava

Profil naručitelja

 

Naziv suda Upravni sud u Rijeci
Adresa Erazma Barčića 5
Poštanski broj i grad 51000 Rijeka
Matični broj naručitelja 02790424
OIB naručitelja 46227608101
e-mail: e-racun@usri.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Upravni sud u Rijeci kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.