Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori:       

 1. Radno vrijeme suda?

Dnevni raspored radnog vremena suda od 7,00 do 15,00 sati, a vrijeme dnevnog odmora od 10,30 do 11,00 sati.

 1. Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka?

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka u ured predsjednika svaki ponedjeljak u vremenu od 8,00 do 10,00 sati, a u sudskoj pisarnici svaki radni dan izvan petka, u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, osim u vrijeme dnevnog odmora od 10,30 do 11,00 sati

 1. Način prijave prijama u uredu predsjednika suda?

Pisano putem ureda predsjednika suda na adresu e-pošte: Matea.Feracina@usst.pravosudje.hr ili telefonski na kontakt broj: 021/440-762

 1. Ovlašteni podnositelji predstavke predsjedniku suda?

Svatko ima pravo podnijeti pisano ili usmeno predstavku predsjedniku suda na rad suda ili suca.

 1. Razlozi za podnošenje predstavke predsjedniku suda?

Predstavka predsjedniku suda na rad suca ili suda može se podnijeti zbog odugovlačenja postupka u kojem je stranka ili ima pravni interes, odnosno zbog nedoličnog ili neprimjerenog ponašanja suca i drugog zaposlenika u službenim odnosima sa strankom koje je suprotno etičkom kodeksu.

 1. Rok za odgovor na požurnicu/predstavku?

Predsjednik suda dužan je odgovoriti na predstavku najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina zaprimanja u sudu.

 1. Neposredan primitak pismena u sudu?

Pismena upućena sudu primaju se u sudskoj pisarnici u sjedištu suda ili u stalnoj službi u redovito radno vrijeme.

Ako službenik koji prima pismena upućena sudu utvrdi da sud nije nadležan za postupanje po istima, upozorit će na to podnositelja i uputiti ga nadležnom tijelu. Ako podnositelj i nakon toga zahtjeva da se takvo pismeno zaprimi, službenik će zaprimiti takvo pismeno te će ispod prijamnog štambilja staviti bilješku o danom upozorenju.

Pri neposrednom primitku pismena upućenih sudu službenik će upozoriti podnositelja na neurednost i nepotpunost pismena (nedovoljan broj primjeraka, priloga i prijepisa za sud i stranke, nedostatak adresa, nedovoljno plaćena pristojba i slično) i istovremeno zatražiti da se nedostaci odmah uklone.

Ako podnositelj ne otkloni uočene nedostatke, službenik će zaprimiti i takvo pismeno, ali će ispod prijamnog štambilja naznačiti o kakvom se nedostatku radi te da je podnositelj na nedostatak bio upozoren.

 1. Način predaje tužbe?

Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Kad je tužba upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje sudu.

Tužba dostavljena elektronički smatra se predanom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za slanje elektroničkih poruka. Takva tužba treba biti ovjerena elektroničkim potpisom sukladno zakonu. Sud će bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak tužbe. Zakonom o elektroničkom potpisu („Narodne novine“, broj: 10/12, 80/08, 30/14 i 62/17) uređuje se pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu elektroničkog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama, te prava, obveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba u svezi s davanjem usluga certificiranja elektroničkog potpisa, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Smatra se da je tužba podnesena u roku i kad je u roku predana nenadležnom sudu ili tuženiku.

 1. Obvezni prilozi uz tužbu?

Tužbi treba priložiti izvornik ili presliku osporene pojedinačne odluke, upravnog ugovora ili dokaz o postupanju. Pri pokretanju spora zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja u propisanom roku, tužbi treba priložiti i dokaz o trenutku pokretanja upravnog postupka, odnosno podnošenja zahtjeva za postupanjem.

 1. Broj priloga uz tužbu?

Uz tužbu se podnosi prijepis tužbe i priloga za tuženika i, ako ih ima, za svaku zainteresiranu osobu.

 1. Javnost rada suda?

Rad sudova je javan, osim kada je Ustavom ili zakonom isključeno sudjelovanje javnosti.

 1. Prosječni rok rješavanje predmeta?

Prema indikatoru uspješnosti DT ("Duration trial") prosječan rok rješavanja predmeta odnosno procijenjeno vrijeme trajanja postupka u Upravnom sudu u Splitu na 31. prosinca 2019. je 192 dana (ne uzimajući u obzir Url predmete), a sa Url predmetima taj rok iznosi 133 dana.

 1. Obavještavanje o predmetu?

Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa.

Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad.

Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.

Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.

 1. Način i mjesto razgledavanja, fotografiranja, prepisivanja i preslikavanja spisa?

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje imaju pravni interes ovlaštene su razgledati, fotografirati i tražiti prijepis ili presliku spisa odnosno njihovih dijelova.

Druge osobe koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa mogu razgledati, fotografirati, tražiti prijepis ili presliku spisa, odnosno njihovih dijelova po pribavljenoj dozvoli suca kojem je predmet dodijeljen u rad, odnosno predsjednika suda ako je postupak pravomoćno dovršen

Razgledanje, fotografiranje, prepisivanje i preslikavanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici pod nadzorom službenika sudske pisarnice.

 1. Preslikavanje spisa odnosno njihovih dijelova?

U sudovima stranke i njihovi opunomoćenici mogu obaviti preslike sudskih akata. Preslika sudskih akata u Upravnom sudu u Splitu se obavlja u sudskoj pisarnici, prostoriji broj 1., a za što je ovlaštena službenica Marica Vukasović.

 1. Naknada za preslikavanje u sudu?

Na temelju odluke Ministarstva pravosuđa KLASA: 700-01/10-01/781, URBROJ: 514-02-02-10-3 od 20. prosinca 2010. godine, naknada za presliku formata „A4“ (1 kom.) naplaćuje se u iznosu od 1,00 kunu; naknada za presliku formata „A3“ (1 kom.) naplaćuje se u iznosu od 1,50 kunu, a naknada za presliku poleđine formata „A4“ i „A3“ (1 kom.) naplaćuje se u iznosu od 1,00 kunu.

 1. Obveza plaćanja sudskih pristojbi?

Pristojbe u upravnom sporu plaćaju se samo ako sud odbije ili odbaci tužbu.

 1. Visina sudske pristojbe?

Kada se vrijednost predmeta spora ne može utvrditi prema posebnim propisima i prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama, kao vrijednost predmeta spora uzima se iznos od 10.000,00 kuna.