Visoki kazneni sud djelomično ukinuo, djelomično preinačio, a u ostalom dijelu potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odlučivao je o žalbama USKOK-a i optuženika protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Zagrebu. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu osuđeno je četvero optuženika zbog ukupno 13 kaznenih djela počinjenih u vezi s privatizacijom Cesta Sisak d.o.o., izgradnjom Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, imenovanjima članova Savjeta županice, sklapanjima ugovora o djelu na teret proračuna Sisačko-moslavačke županije, plaćanja stranačkih i privatnih troškova javnim novcem županije te neplaćanjem privatnih troškova svadbene svečanosti.

Visoki kazneni sud je djelomično prihvatio žalbu optužene M.L.M. i optuženog D.R. Žalbe USKOK-a zbog odluke o kazni te žalbe optuženika S.K. i B.P su odbijene.

U pogledu optužene M.L.M., prvostupanjska presuda je djelom po službenoj dužnosti, a dijelom prihvaćanjem optuženičine žalbe preinačena u pravnoj oznaci, odluci o kazni, uračunavanju istražnog zatvora i odluci o oduzimanju imovinske koristi. Presudom Visokog kaznenog suda optužena M.L.M. pravomoćno je osuđena zbog četiri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, jednog produljenog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti te po jednog kaznenog djela primanja mita, pranja novca, krivotvorenja službene isprave i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Osuđena je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju šest godina u koju joj je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Izrečena jedinstvena kazna zatvora je adekvatna i njome će se ostvariti ciljevi specijalne i generalne prevencije. Respektirajući brojnost i raznovrsnost kaznenih djela, njihovo trajanje i različite načine izvršenja nema mjesta odmjeravanju blaže jedinstvene kazne zatvora. Cijeneći protek vremena od počinjenja tih djela i obiteljsko stanje optuženice nema mjesta ni odmjeravanju kazne zatvora u duljem trajanju. Imovinska korist koju je optuženica ostvarila počinjenjem kaznenih djela uračunata je u nesrazmjer u imovini za koju ona i članovi njezine obitelji nemaju pokriće u zakonitim prihodima. Time je od optuženice, pored stana i opreme kupljenih primljenim mitom, sada oduzeto 90.481,45 EUR (681.732,46 kuna).

Visoki kazneni sud je djelomično prihvatio žalbu optužene M.L.M. u odnosu na jedno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, kojim je optuženici stavljeno na teret plaćanje privatnih troškova javnim novcem županije. U tom dijelu prvostupanjska presuda je ukinuta te je predmet u tom dijelu vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku. U ponovljenom postupku prvostupanjski sud s posebnom pažnjom treba razmotriti podatke u spisu u pogledu optuženičinih tvrdnji da su pojedini troškovi bili učinjeni u vezi sa službenim putovanjem ili službenim prilikama.

Djelomično je prihvaćena i žalba D.R. te je u pogledu ovog optuženika preinačena prvostupanjska presuda u odluci o kazni. Time je optuženik D.R. pravomoćno osuđen zbog pranja novca. Visoki kazneni sud je prihvatio po prvostupanjskom sudu izrečenu kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci, ali je optuženiku izrekao djelomičnu uvjetnu osudu. Time će se izvršiti polovica izrečene kazne, a druga polovica se neće izvršiti, ako optuženik u roku pet godina ne počini novo kazneno djelo. Izrečena kazna je adekvatna. Optuženik je dobro znao da svojim djelom prikriva optuženicu M.L.M, u to vrijeme istaknutu političarku i lokalnu dužnosnicu, kao pravu vlasnicu nekretnine.  Međutim, respektirajući istodobno protek vremena od počinjenja kaznenog djela, ali i optuženikove obiteljske prilike i činjenicu da je njegova kriminalna angažiranost nesumnjivo jednim dijelom bila uvjetovana obiteljskom povezanošću, ovaj drugostupanjski sud nalazi da je primjereno i adekvatno primijeniti djelomičnu uvjetnu osudu.

Optuženi S.K. sada je pravomoćno osuđen zbog pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti prilikom privatizacije Cesta Sisak d.o.o. na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Pomagačke radnje optuženog S.K. bile su neophodne da bi djelo bilo dovršeno, jer bez njegove koordinirane aktivnosti optuženoj M.L.M. ne bi bilo moguće počiniti kazneno djelo tijekom privatizacije Cesta Sisak d.o.o. Ovaj optuženik  je osoba srednje životne dobi s adekvatnim životnim i poslovnim iskustvom. Zato je neprihvatljiva  teza da je bio pod utjecajem stvarnog vlasnika tvrtke, ujedno i davatelja mita pa da mu zbog toga treba odmjeriti blažu kaznu. Uostalom, kazna zatvora u trajanju od jedne godine, na koliko je osuđen predstavlja ujedno posebni zakonski minimum za to djelo. S druge strane, ovaj drugostupanjski sud nalazi da je izrečena kazna adekvatna i da nema mjesta ni strožem kažnjavanju, posebice respektira li se protek vremena od počinjenja kaznenog djela i ranija neosuđivanost optuženika.

Optuženi B.P. sada je pravomoćno osuđen zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti prilikom izgradnje Zavoda za hitnu medicinu na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci. I kazna ovom optuženiku je adekvatna. Neovisno o tome što prvostupanjski sud nije naveo da je optuženi B.P. oženjen i otac dvoje djece, to je bilo razvidno iz njegovih osobnih podataka sadržanih u izreci pobijane presude. Te je okolnosti prvostupanjski sud očito i cijenio budući da je ovaj optuženik osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, koja je tek nešto viša od posebnog zakonskog minimuma za to djelo. Respektirajući neosuđivanost optuženika i protek vremena od počinjenja kaznenog djela ali i da se kaznenim djelom okoristila pravna osoba kojoj je osnivač ovaj optuženik, za zaključiti je da nema mjesta ni blažem ni strožem kažnjavanju ovog optuženika.

Detaljnije na poveznici: