Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda: Visoki upravni sud RH
Adresa: Frankopanska 16
Poštanski broj i grad: 10000 ZAGREB
Matični broj: 03232719
OIB: 13613360068
e-mail: ravnatelj.sudske.uprave@vusrh.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.