Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda:
Adresa:
Poštanski broj i grad
Matični broj naručitelja
OIB naručitelja
e-mail:
Zakon o javnoj nabavi-obavijest

Sukladno člancima 76.do80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Karlovcu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.