Javna nabava

Naziv suda Županijski sud u Puli - Pola
Adresa Kranjčevićeva 8
Poštanski broj i grad 52100 Pula
Matični broj naručitelja 03204138
OIB naručitelja 69281755283
e-mail ured.predsjednika@zspu.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Puli - Pola kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.