Sudski tumači

STALNI SUDSKI TUMAČI
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (NN 88/08, 119/08) i  čl. 123. i 124. Zakona o sudovima (NN 23/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18)


Sudu se podnosi:

1. Zahtjev za imenovanje stalnog sudskog tumača (navesti koji jezik)
sa životopisom podnosi se predsjedniku suda

2. Domovnica

3. Dokaz o visokoj spremi (završen sveučilišni diplomski studij)

4. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak

5. Ako kandidat/kandidatkinja nema filozofski fakultet potvrda o dobrom poznavanju jezika od centra za učenje stranih jezika – međunarodna svjedodžba priznata u RH, o znanju jezika stupnja C2

6. Ako je diploma iz strane zemlje potrebno je rješenje o priznavanju istovrijednosti visoke spreme u RH

7. 300,00 KN sudske pristojbe – uplata Drž. proračun (ogl.primjerak u nastavku)

Dokumentacija ovjerena ili izvornik na uvid sa preslikom

Kandidat/ kandidatkinja se upućuje po Žup. sudu u Puli - Pola na obuku u strukovnu udrugu stalnih sudskih tumača i polaže se ispit poznavanja pravne terminologije na hrvatskom jeziku pred ispitnim povjerenstvom od tri suca - usmeno. Mjesec dana prije polaganja ispita šalju se pozivi da se stranka spremi (dipl. pravnici oslobođeni su polaganja pravne terminologije)

Trošak ispita pravne terminologije iznosi cca 900,00 kn (vezano za osnovicu)

Stalni sudski tumač - ponovno imenovanje

Sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima ("NN br. 88/08, 119/08), sudu se podnosi:

1. Zamolba za produljenje mandata stalnog sudskog tumača

2. Kopija rješenja o imenovanju za stalnog sudskog tumača iz prethodnog mandata

3. Popis izvršenih prijevoda za proteklo razdoblje

4. Uvjerenje nadležnog općinskog suda da niste pod istragom i da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak ili da niste osuđeni za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu

5. Dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 300,00 kn / 39,82 € sukladno st.1. i 2. Tar. br. 40.a Zakona o sudskim pristojbama ("NN" br. 26/03 i 125/11) - ogledni primjerak na dnu stranice

Pravna osoba - pokretanje postupka za odobravanje obavljanja poslova prevođenja

- zahtjev za pokretanjem postupka za odobravanje obavljanja poslova prevođenja

- rješenje nadležnog sudskog registra suda kao dokaz da je pravna osoba registrirana i za obavljanje poslova prevođenja

- dokaz o zaposlenicima imenovanim stalnim sudskim tumačima, što se dokazuje rješenjem o imenovanju za stalnog sudskog tumača za određeni jezik

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se ne vodi istraga protiv pravne osobe, sa naznakom za pokretanje postupka za odobravanje obavljanja poslova prevođenja

- 300,00 kn / 39,82 € sudske pristojbe putem uplatnice (ogledni primjerak na dnu stranice)

Dokumenti koji se predaju u preslici trebaju biti pravilno ovjereni.

Pravna osoba - pokretanje postupka za ponovno odobravanje obavljanja poslova prevođenja

- zahtjev za pokretanjem postupka za ponovno odobravanje obavljanja poslova prevođenja

- dokaz o zaposlenicima imenovanim stalnim sudskim tumačima, što se dokazuje rješenjem o imenovanju za stalnog sudskog tumača za područje određenog županijskog suda

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se ne vodi istraga protiv pravne osobe, sa naznakom za pokretanje postupka za odobravanje obavljanja poslova prevođenja

- popis izvršenih prijevoda za proteklo razdoblje

- 300,00 kn / 39,82 € sudske pristojbe putem uplatnice (ogledni primjerak na dnu stranice)

Dokumenti koji se predaju u preslici trebaju biti pravilno ovjereni.

Primjer uplatnice:

(u polju Opis plaćanja upisati odgovarajuće - tumač, vještak ili procjenitelj)

Uplatnica