Ovjera javnih isprava namjenjenih za upotrebu u međunarodnom pravnom prometu (Apostille)

Ovjera javnih isprava namjenjenih za upotrebu u međunarodnom pravnom prometu (Apostille)

Obrazac za ovjeru javnih isprava

 

Ovjera isprava

Isprave izdane u Novom Zagrebu, odnosno na teritorijalnoj nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebu (gradske četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb – zapad i Novi Zagreb – istok) - sveučilišne diplome, školske svjedodžbe, izvadak iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, punomoći, razne izjave i sl., da bi bile valjane na području druge države moraju biti propisno ovjerene.

Isprave koje nisu izdane od državnih institucija, nego su privatnog karaktera - punomoći, različite izjave - na njima potpis potpisnika mora biti ovjeren po javnom bilježniku, prije dolaska na sud.

Ovjera isprava izdanih izvan Novog Zagreba u nadležnosti je stalnih službi ili drugih općinskih sudova prema teritorijalnoj nadležnosti.

Za ovjeru je potrebno predočiti izvornik isprave.

Ako je potreban prijevod isprave, isprava mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču - http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx .

Za osnivanje sudskog spisa u svrhu ovjere isprave, potrebna je obična preslika svih isprava koje se ovjeravaju.

Za ovjeru isprava plaća se sudska pristojba:
- za svaki izvornik isprave - 50 kn,
- za svaki prijevod izvornika - 60 kn.

Iznos pristojbe do 100 kn plaća se u državnim biljezima.
Iznos iznad 100 kn plaća se uplatnicom na žiro račun Državnog proračuna.
Pristojba se ne naplaćuje za ostvarenje prava s osnova socijalnog osiguranja u inozemstvu.

Isprave se ovjeravaju u sobi 305/III kat, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati, pauza: 11 do 11.30 sati.

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama Europske unije

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.

-      rođenje
-      smrt
-      činjenica da je osoba živa
-      ime
-      sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
-      razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
-      registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
-      razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
-      roditeljstvo ili posvojenje
-      prebivalište i/ili boravište
-      državljanstvo
-      nepostojanje kaznene evidencije
-      kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:
1. rodni list
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Isprave broj 1-5 izdaju matični uredi, ispravu broj 6 izdaju policijske postaje, ispravu broj 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa, a ispravu broj 8 izdaje Ministarstvo uprave.

Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:
-   ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
-   upravnim ispravama
-   javnobilježničkim ispravama
-   službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
-   diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.