Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski sud u Sisku
Adresa Trg Ljudevita Posavskog 5
Poštanski broj i grad 44 000 Sisak
Matični broj naručitelja 3314723
OIB naručitelja 74610670107
e-mail: ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Sisku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa