Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske
Adresa: Savska cesta 62
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Matični broj naručitelja: 5090890
OIB naručitelja: 66513030326
e-mail: ured.predsjednika@vksrh.pravosudje.hr
OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Visoki kazneni sud Republike Hrvatske kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.