Službenici za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • Pisanim putem na adresu: Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica 
  • Putem elektroničke pošte: Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
  • Telefaksom na broj: +385 51 554-001
  • Telefonom na broj: +385 51 554-012

 

Službenici za informiranje:

  • Davorka Boni
  • Marko Pogarčić

 

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama