Obavijest - Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

Dana 23.siječnja 2020. stupio je na snagu Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20, dalje: Pravilnik).

Članak 18. Pravilnika:
„(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu ovog Pravilnika na općinskim sudovima, županijskim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske kada se za to ispune uvjeti.

(2) Do donošenja odluka iz stavka 1. ovoga članka vanjski korisnici nisu dužni podnositi podneske sudovima iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona o parničnom postupku.

(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za izravno povezivanje sustava sa web servisom Sudskog registra, a kojom odlukom će biti definirano za koje pravne osobe će se dodjela prava pristupa sustavu, početak prava korištenja sustava i prestanak prava korištenja sustava vršiti temeljem podataka kojima raspolaže Sudski registar.

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (»Narodne novine«, broj 12/18.)“

Obavijest o donesenoj odluci iz čl. 18. Pravilnika bit će objavljena na web stranici Suda.

Predsjednica suda

Vesna Katarinčić, dipl. iur.