Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti (članak 5. točka 3. i 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 24/13, 85/15)).

Odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju se na stranke u sudskim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom (članak 1. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama(Narodne novine broj 24/13, 85/15)).

 

UVID U SPIS

Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad, predsjednicima vijeća i članovima vijeća. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka. Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku. Drugostupanjski sud ne može davati obavijesti o donesenim odlukama koje nisu otpravljene prvostupanjskom sudu. Stranke mogu same putem interneta obaviti uvid u podatke ako je za sudski predmet uspostavljena usluga Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima (usluga e-Predmet) (članak 43. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19)).

 Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici ovlašteni su razgledati, fotografirati i tražiti prijepis, presliku ili ispis spisa odnosno njihovih dijelova te umnožiti dijelove spisa pohranjene na posebnom mediju. Druge osobe koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa mogu razgledati, fotografirati, tražiti prijepis, presliku ili ispis spisa, odnosno njihovih dijelova po pribavljenoj dozvoli suca kojem je predmet dodijeljen u rad, odnosno predsjednika suda ako je postupak pravomoćno dovršen. Razgledanje, fotografiranje, prepisivanje, preslikavanje, ispis i umnožavanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici pod nadzorom službenika sudske pisarnice. Za preslikavanje, umnožavanje i ispis spisa odnosno dijelova spisa plaća se naknada sukladno odluci ministra pravosuđa. (članak 44. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19)).

Napominje se da se prava iz odredbi članka 43. i 44. Sudskog poslovnika ostvaruju uz primjenu postupovnih propisa, primjerice Zakona o kaznenom postupku i Zakon o parničnom postupku, na temelju kojih se vodi određeni postupak.

Obavijesti o predmetu možete dobiti na kontakt telefone i email adrese sudskih pisarnica na koje možete izravno uputiti i zahtjeve za uvid u spis, razgledavanje, fotografiranje, prepisivanje, preslike ili ispis spisa odnosno njihovih dijelova te umnožavanje dijelova spisa.

Pisarnice - kontakti:

Općinski sud u Rijeci - Kontakti

 

Službenica za informiranje

Maja Alavanja

 informacije@osri.pravosudje.hr

  Telefaks: 051 213-110

 

Glasnogovornik suda daje obavijesti o radu suda u skladu sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama (članak 42. stavak 4. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18)).

 

Glasnogovornica suda

Katarina Bajčić Ivančević
Telefon: 051 355-606
Telefaks: 051 213-110
Glasnogovornik@osri.pravosudje.hr