Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda: Općinski sud u Rijeci
Adresa: Žrtava Fašizma 7
Poštanski broj i grad: 51000 , Rijeka
Matični broj naručitelja: 3321428
OIB naručitelja: 54566384631
e-mail - Opcinskisud.Rijeka@osri.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Rijeci kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.