Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Broj: 20 Su-36/2011.Velika Gorica, 13. siječnja 2011.

      Na temelju članka 109. st. 1 Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 122/10. pročišćeni tekst) i članka 4. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj: 172/03 i 144/10), predsjednik Općinskog suda u Velikoj Gorici donosi
 
PRAVILNIK
o pravu na pristup informacijama
Opće odredbe
 
Članak 1.
 
Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava, te ograničenja prava na pristup informacijama. Informacije iz članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog suda u Velikoj Gorici, uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se u priopćenjima za javnost, a kao izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima koja ih objavljuju na način dostupan javnosti.
 
Članak 2.
 
Godišnjim rasporedom poslova Općinskog suda u Velikoj Gorici određuje se glasnogovornik suda i službenik za informiranje.Glasnogovornik suda daje priopćenja za javnost putem sredstava javnog informiranja u svezi s postupkom u određenom predmetu, kao i obavijesti o radu suda u skladu s Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.Službenik za informiranje:
 • obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
 • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad i unutarnji ustroj Općinskog suda u Velikoj Gorici,
 • pomaže podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.
Katalog informacija
 
Članak 3.
 
U Općinskom sudu u Velikoj Gorici ustrojen je katalog informacija koji sadrži osobito:
 • podatke o ustrojstvenim jedinicama Općinskog suda u Velikoj Gorici, i informacijama kojima jedinice raspolažu,
 • način objavljivanja informacija,
 • način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama
 • razloge zbog kojih se može uskratiti pravo na pristup informacijama, način čuvanja i pohrane informacija.
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 
Članak 4.

U Općinskom sudu u Velikoj Gorici ustrojen je Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, kojeg vodi službenik za informiranje, u skladu s odredbama Sudskog poslovnika.

Način ostvarivanja prava na pristup informaciji
 
Članak 5.
 
Općinski sud u Velikoj Gorici osigurava ovlaštenicima pravo na pristup informaciji:
 • neposrednim uvidom u spise koji su predmet zahtjeva uz ograničenja određena člankom 7. ovog Pravilnika,
 • prisustvovanjem na ročištima koja se održavaju u zgradi suda,
 • davanjem priopćenja koja se objavljuju na web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici,
 • davanjem pisanih odgovora na upite
 • davanjem usmenih odgovora na upite ovlaštenicima prava na pristup informaciji, kao i u slučaju audio ili video snimanja odgovora.

Ovlaštenicima prava na pristup informaciji, omogućit će se pravo na pristup traženoj informaciji na osnovi podataka iz upisnika i spisa koji je predmet zahtjeva na pristup informaciji. Informacija će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a pri davanju informacije zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi, kao i o vjerojatnom ishodu postupka. Općinski sud u Velikoj Gorici će odobriti pristup u one dijelove informacije koji se s obzirom na prirodu svog sadržaja mogu objaviti.Na Općinskom sudu u Velikoj Gorici audio i video snimanja ročišta nisu dopuštena, osim u iznimnim slučajevima, u kojima, na pisani zahtjev, odobrenje daje predsjednik suda uz prethodno očitovanje suca koji vodi postupak, uvažavajući sigurnosne i tehničke uvjete suda.Pisani zahtjev za audio ili video snimanje ročišta, podnosi se predsjedniku suda ili glasnogovorniku suda najkasnije u roku od 48 sati prije početka održavanja ročišta, a zahtjev koji bude podnesen izvan tog roka, odbacit će se.

Zahtjev na pristup informaciji
 
Članak 6.
 
Zahtjev ovlaštenika za pristup informaciji podnosi se u pisanom obliku (putem faxa, poštom, ili elektroničkom poštom) i usmeno službeniku za informiranje. Zahtjev ovlaštenika za pristup informaciji treba sadržavati :
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • razloge zbog kojih ovlaštenik traži pravo na pristup informaciji iz kojih proizlazi vjerojatnost pravnog interesa ovlaštenika.
Na potpuni zahtjev službenik za informiranje je obvezan omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana ukoliko se:
 • informacija mora tražiti izvan sjedišta suda,
 • jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija.

Ako je zahtjev ovlaštenika nepotpun ili nerazumljiv, službenik za informiranje će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način zahtjev će se odbaciti.

Ograničenja na pristup informaciji
 
Članak 7.
 
Pristup određenim informacijama ograničen je odredbama:
 • čl. 71. do 74. Sudskog poslovnika i čl. 144. Zakona o sudovima,
 • članka 307. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08), koja propisuje da sud može isključiti javnost za cijelu glavnu raspravu ili jedan njezin dio ako to zahtijevaju interesi čuvanja službene, poslovne ili osobne tajne, interesi javnog reda ili razlozi morala, te kada se mjerama za održavanje reda predviđenim Zakonom o parničnom postupku ne bi moglo osigurati nesmetano održavanje rasprave;
 • članka 271. Obiteljskog zakona ("Narodne novine" broj 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07) koja propisuje da u postupku u kojem se odlučuje o statusnim stvarima javnost je isključena;
 • članka 6. Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 , 88/05 i 67/08), koja propisuje da će se pri provedbi ovrhe i osiguranja paziti na dostojanstvo ovršenika, odnosno protivnika osiguranja te na to da ovrha, odnosno osiguranje za njega budu što manje nepovoljni;
 • članka 8. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, koja propisuje da će tijela javne vlasti uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
 • članka 8. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, koja propisuje da tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 • ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
 • članka 6. st. 5. Zakona o medijima ("Narodne novine" broj 59/04) koja propisuje da glasnogovornik suda može uskratiti davanje informacije kada su tražene informacije radi zaštite javnog interesa na propisan način određene kao državna ili vojna tajna, ili kada bi objavljivanje predstavljalo povredu tajnosti osobnih podataka sukladno zakonu, osim ako se njihovom objavom može spriječiti izvršenje težega kaznenog djela ili spriječiti neposredna opasnost za život ljudi i njihovu imovinu;
 • članka 8. Zakona o tajnosti podataka ("Narodne novine" broj 79/07), koja propisuje da je zabranjeno prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.
 • članka 23. Zakona o tajnosti podataka, koja propisuje da se obveze i prava utvrđena odredbama članka 9. i 19. Zakona o tajnosti podataka mogu ograničiti na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima ako je to potrebno radi zaštite sigurnosti države; obrane; javne sigurnosti; radi prevencije, istrage, otkrivanja i gonjenja počinitelja kaznenih djela ili povreda etičkih pravila za određene profesije; radi zaštite važnoga gospodarskog ili financijskog interesa države, kulturnih dobara te radi zaštite ispitanika ili prava i sloboda drugih, u opsegu koji je nužan za ostvarivanje svrhe radi koje je ograničenje određeno.
 • Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 158/09. i 3/11.) u dijelu koji se odnosi na čuvanje arhivske građe i rokove čuvanja spisa u arhivu.
Članak 8.
 

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Članak 9.
 

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od dana donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA:

Nina Hrešć