Odluke

Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom

 

 

 Ured predsjednika suda

   Zagrebačka 2, Osijek

Broj:  44-Su-274/2021-4

U Osijeku 29. prosinca 2021.

 

Trgovački sud u Osijeku po sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave Nadi Roso, temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ("Narodne novine", broj 61/18, 98/19), članka 5. i 7. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva ("Narodne novine", broj 105/20), te članka 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj  37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20. i 70/21), donosi

 

P R A V I L A

ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM

TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Trgovačkog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Trgovačkog suda u Osijeku, te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama.

(2) Sastavni dio ovih Pravila je Popis dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja koji obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Trgovačkog suda u Osijeku, odnosno sve vrste gradiva kojih je Trgovački sud u Osijeku u posjedu.

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

 

(1) Cjelokupno arhivsko gradivo Trgovačkog suda u Osijeku od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

(2) Za cjelokupno dokumentarno i arhivsko gradivo Trgovačkog suda u Osijeku odgovorna osoba je predsjednik/ica suda.

(3) Nadzor nad zaštitom cjelokupnog dokumentarnog i arhivskog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku obavlja Državni arhiv u Osijeku (u daljnjem tekstu: nadležni arhiv), te se u tom smislu obvezuju na suradnju sve osobe odgovorne i zadužene za zaštitu dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

Članak 4.

 

(1) Gradivo nastalo djelovanjem i radom Trgovačkog suda u Osijeku čini cjelinu (arhivski fond) i u pravilu se ne može dijeliti.

(2) Dokumentarno gradivo može se dijeliti ili spajati zbog promjene unutarnjeg ustrojstva Trgovačkog suda u Osijeku, prenošenja dijela ili svih poslova na drugog stvaratelja, zbog preuzimanja dijela ili svih poslova drugog stvaratelja, a uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog državnog arhiva.

(3) Nadležno tijelo koje donosi odluku o podjeli ili spajanju dokumentarnog gradiva dužno je utvrditi posjednika za svaki dio ovako podijeljenog ili spojenog dokumentarnog gradiva koji preuzima obveze zaštite i očuvanja dokumentarnog i arhivskoga gradiva koje su za stvaratelja propisane Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.

 

Članak 5.

 

Pojmovi u smislu ovih Pravila imaju sljedeće značenje:

 1. arhivsko gradivo je odabrano dokumentarno gradivo koje ima trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost ili druge djelatnosti, ili za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica, zbog čega se trajno čuva
 2. dokumentarno gradivo su sve informacije zapisane na bilo kojem mediju, koje su nastale, zaprimljene ili prikupljene u obavljanju djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te mogu pružiti uvid u aktivnosti i činjenice povezane s njihovom djelatnošću
 3. dokumentarno gradivo u digitalnom obliku je gradivo u digitalnom obliku zapisa i pohranjeno na strojno čitljivom nosaču informacija, nastalo kao izvorno digitalno gradivo ili pretvorbom gradiva u digitalni oblik
 4. dokumentarno gradivo u digitalnom obliku za trajno čuvanje je gradivo čiji je sadržaj zapisan u digitalnom obliku i pohranjen na strojno čitljivom nosaču zapisa pri čemu takav digitalni oblik kao i nosač zapisa osigurava učinkovitu trajnu pohranu i sukladnost tehnološkom razvoju u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima
 5. identifikator zapisa ili označitelj predstavlja skup znakova dodijeljenih metapodacima i/ili informacijskom objektu s ciljem jedinstvena označavanja
 6. informacijski sustav za upravljanje gradivom je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacijske objekte
 7. informacijski objekt je temeljni oblik sadržaja informacijskog sustava koji obuhvaća podatke i informacije o njima
 8. informacijski paket čine informacijski objekt i pripadajući metapodaci koji čine cjelinu prikladnu za pohranu, prikaz i razmjenu, a osim opisnih podataka mogu sadržavati digitalne kopije i/ili podatke o tim kopijama, informacije o pakiranjima i drugo
 9. izlučivanje je postupak kojim se iz cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok čuvanja istekao
 10. lokator zapisa je podatak o smještaju koji osigurava pristup i korištenje zapisa
 11. metapodaci su strukturirane informacije o podacima koje opisuju informacijski objekt i olakšavaju pretraživanje, korištenje i upravljanje gradivom
 12. odabiranje arhivskoga gradiva je postupak kojim se iz dokumentarnog gradiva nakon postupka vrednovanja odabire arhivsko gradivo za trajno čuvanje
 13. pismohrana je ustrojstvena jedinica tijela javne vlasti ili pravne osobe u kojoj se odlaže i čuva dokumentarno i arhivsko gradivo
 14. popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja je hijerarhijski uređen popis vrsta gradiva koje nastaju u okviru pojedinih područja djelatnosti i poslovnih aktivnosti stvaratelja gradiva u kojem su za jedinice gradiva upisani rokovi čuvanja, način određivanja početka tijeka roka i uputa o postupanju nakon isteka roka
 15. posjednik gradiva je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili je u posjedu gradiva kojem nije stvaratelj, nego ga drži s bilo kojega naslova (npr. pravni je slijednik stvaratelja ili je gradivo strane provenijencije odnosno slučajno je došlo u posjed i sl.)
 16. pretvorba gradiva je postupak prebacivanja gradiva iz jednog oblika ili sustava u drugi, uz očuvanje autentičnosti, integriteta, pouzdanosti i iskoristivosti
 17. popis cjelokupnog gradiva je popis svih jedinica gradiva u posjedu Trgovačkog suda u Osijeku, bez obzira na mjesto čuvanja, organiziran prema sadržajnim cjelinama
 18. stvaratelj gradiva je tijelo javne vlasti, pravna ili fizička osoba, ili grupa osoba, koje obavljaju određenu djelatnost i čijim djelovanjem nastaje dokumentarno i arhivsko gradivo
 19. tehnička jedinica gradiva je jedinica fizičke organizacije gradiva (svežanj, kutija, knjiga, fascikl, mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka)
 20. upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom je segment organizacije poslovanja koji skrbi za nastanak, prosljeđivanje, organizaciju, obradu, vrednovanje i zaštitu dokumentacije. Dokumentacija sadrži informacije koje su vrijedan resurs i važna poslovna imovina, omogućuje dokumentiranje i zaštitu prava i interesa organizacije, zaposlenika i stranaka, podupire obavljanje aktivnosti unutar organizacije, osigurava zaposlenicima pristup informacijama koje su im potrebne u obavljanju posla, kontinuitet poslovanja i štiti organizaciju od rizika kojima bi mogla biti izložena
 21. vrednovanje je postupak kojim se utvrđuju rokovi čuvanja dokumentarnog gradiva te odabire koje dokumentarno gradivo ima svojstvo arhivskoga gradiva.

 

Članak 6.

 

Gradivom se upravlja prema sljedećim načelima:

 1. autentičnost je svojstvo dokumenta ili druge jedinice gradiva koje potvrđuje istinitost, cjelovitost, nespornost podrijetla te njegovu izvornost
 2. cjelovitost je svojstvo dokumenta ili druge jedinice gradiva koje potvrđuje da njihov sadržaj nije mijenjan i da jedinica sadrži sve sastavnice koje treba sadržavati
 3. čitljivost je svojstvo dokumenta ili druge jedinice gradiva koje osigurava mogućnost uvida, pregledavanja, prikazivanja i razumijevanja njegova sadržaja
 4. povjerljivost je svojstvo koje osigurava da dokument ili druga jedinica gradiva ne budu dostupni ili otkriveni neovlaštenim osobama
 5. vjerodostojnost podrijetla dokumenta je svojstvo dokumenta ili druge jedinice gradiva koje pruža jamstvo o tome tko je izradio dokument, odnosno drugu jedinicu dokumentacije
 6. prenosivost je svojstvo jedinice gradiva da zajedno s pripadajućim metapodacima bude izvezena iz informacijskog sustava u kojem se nalazi u unaprijed definiranom obliku i pomoću unaprijed definiranih funkcionalnosti sustava.

 

 

 

 

 

 

II. OBVEZE TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU KAO STVARATELJA I/ILI POSJEDNIKA DOKUMENTARNOG I ARHIVSKOG GRADIVA

 

Članak 7.

 

Trgovački sud u Osijeku kao stvaratelj i/ili posjednik dokumentarnog i arhivskog gradiva dužan je:

 • uspostaviti informacijski sustav i propisati ga Pravilima kako bi osigurao da dokumentarno gradivo koje posjeduje bude primjereno zaštićeno, sređeno i opisano, te dostupno ovlaštenim osobama
 • utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku
 • osigurati pretvorbu arhivskoga gradiva nastaloga u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik
 • odrediti rok čuvanja za sve vrste gradiva koje nastaje njegovim radom te takav Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja dostaviti nadležnom arhivu na odobrenje
 • odrediti rok čuvanja i za sve vrste gradiva u posjedu koje nije nastalo radom Trgovačkog suda u Osijeku ili radom tijela čiju djelatnost nastavlja
 • izlučiti i uništiti dokumentarno gradivo u fizičkom ili analognom i digitalnom obliku kojemu su protekli rokovi čuvanja i nema značenja za tekuće poslovanje stvaratelja gradiva niti svojstvo arhivskoga gradiva ili kulturnog dobra
 • uništiti i prije isteka rokova fizičko ili analogno dokumentarno gradivo pretvoreno u digitalni oblik ako su u postupku pretvorbe obavljene provjere cjelovitosti i kvalitete pretvorbe i ako je ishođena potvrda o sukladnosti
 • osigurati prostore za odlaganje i čuvanje dokumentarnog gradiva u fizičkom ili analognom obliku i čuvanje gradiva u digitalnom obliku (serveri i prateća IT infrastruktura)
 • dostaviti popis cjelokupnog gradiva (zbirna evidencija gradiva) nadležnom arhivu
 • obavještavati nadležni arhiv o svim važnijim promjenama u vezi s gradivom i omogućiti uvid u stanje gradiva
 • izvijestiti nadležni arhiv o svakoj promjeni statusa i ustrojstva radi davanja mišljenja o postupanju s gradivom.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. UPRAVLJANJE GRADIVOM

 

1. INFORMACIJSKI SUSTAVI

 

Članak 8.

 

Osnovni zahtjevi za svaki sustav upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom:

 • sustav je potrebno urediti temeljem zakonskih i podzakonskih propisa te internim Pravilima
 • sustav treba obuhvatiti svu dokumentaciju koja mora biti pregledna te jasno i dosljedno strukturirana; dokumentacija je cjelovita ako sadrži sve jedinice dokumentacije koje mogu nastati tijekom poslovnih aktivnosti stvaratelja, što se utvrđuje analizom poslovnih aktivnosti; klasifikacijskim ili razredbenim planom dokumentacije treba biti obuhvaćeno cjelokupno poslovanje organizacije i sva dokumentaciju koja pri tome može nastati, a pri čemu je potrebno predvidjeti mjesto pojedinih jedinica dokumentacije u ukupnoj strukturi dokumentacije
 • u svrhu ostvarivanja prava i zaštite interesa, podrške poslovanju i postizanju poslovnih ciljeva te očuvanja poslovnog identiteta, potrebno je provesti vrednovanje ukupne dokumentacije, odnosno odrediti rokove čuvanja spisa
 • dokumentaciju kojoj prođu rokovi čuvanja potrebno je izlučiti
 • osigurati zaštitu i dugotrajno čuvanje gradiva u pismohrani te su tomu prilagođeni i zahtjevi u svezi s prostorom, opremom i minimalnim uvjetima smještaja
 • osigurati iskoristivost dokumentacije, odnosno omogućiti njenu dostupnost i korištenje.

 

Članak 9.

 

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom odvija se u svim ustrojstvenim jedinicama Trgovačkog suda u Osijeku te su principe i postupanja dužni poznavati svi zaposlenici.

 

Članak 10.

 

(1) Sve jedinice dokumentarnog gradiva u posjedu Trgovačkog suda u Osijeku moraju se nalaziti u uređenom informacijskom sustavu za upravljanje gradivom, biti identificirane u njemu i dostupne osobama koje imaju pravo pristupa podacima koje gradivo sadrži.

(2) Za svaki informacijski sustav za upravljanje gradivom koji Trgovački sud u Osijeku koristi mora biti određeno koje se gradivo u njemu čuva, te osoba/osobe odgovorne za sustav kao i osigurana cjelovitost gradiva u sustavu.

(3) Ako Trgovački sud u Osijeku posjeduje gradivo koje se ne nalazi u uređenom informacijskom sustavu upravljanja gradivom, odnosno onaj čije jedinice gradiva nisu jednoznačno identificirane, primjereno zaštićene i dostupne osobama koje imaju pravo pristupa podacima koje gradivo sadrži, dužan je o tome obavijestiti nadležni arhiv.

 

 

2. ZAPRIMANJE JEDINICA GRADIVA U INFORMACIJSKI SUSTAV

 

Članak 11.

 

(1) Jedinice gradiva zaprimaju se u informacijski sustav za upravljanje gradivom u pravilu čim nastanu, odnosno čim se zaprime. Zaprimanje jedinice gradiva u informacijski sustav za upravljanje gradivom bit će zabilježeno najmanje podacima o vremenu zaprimanja, izvoru iz kojeg je jedinica zaprimljena i osobi koja je zaprimila jedinicu gradiva.

(2) Podatke o zaprimanju jedinica gradiva u informacijski sustav za upravljanje gradivom potrebno je primjereno zaštititi od mijenjanja, brisanja ili dodavanja.

(3) Kod prijenosa gradiva iz jednog informacijskog sustava u drugi, obvezno se prenose na odgovarajući način i metapodaci izvornog sustava koji se odnose na jedinice gradiva koje se prenose te ne smije doći do gubitka mogućnosti identifikacije jedinice gradiva za koju je određeno da se čuva trajno niti do gubitka metapodataka o takvoj jedinici gradiva.

 

Članak 12.

 

(1) Nastanak jedinice gradiva treba biti dokumentiran metapodacima u odgovarajućem informacijskom sustavu koji su trajno logički povezani s jedinicom gradiva.

(2) Podaci o nastanku jedinice gradiva sadržavaju jedinstveni identifikator, naziv, vrijeme nastanka, oznaku iz popisa dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja kojoj jedinica pripada, podatke o osobi ili osobama koje su odgovorne za nastanak jedinice gradiva, podatke o ograničenjima dostupnosti (ako ih ima) te predviđeni rok čuvanja.

(3) Podaci o ograničenjima dostupnosti sadrže pravnu osnovu za svako pojedino ograničenje.

(4) Trgovački sud u Osijeku je dužan osigurati nepromjenjivost podataka o nastanku jedinice gradiva najmanje do isteka roka čuvanja jedinice gradiva.

 

 

 

 

 

Članak 13.

 

(1) Svaki informacijski sustav kojim se upravlja dokumentarnim gradivom Trgovačkog suda u Osijeku mora sadržavati Popis cjelokupnog gradiva koje se nalazi u tom sustavu.

(2) O svakoj jedinici gradiva u informacijskom sustavu za upravljanje gradivom Popis cjelokupnog gradiva mora sadržavati najmanje one podatke koji su označeni kao obvezni podaci u specifikaciji metapodataka koju donosi i objavljuje na svojim mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva (HDA), a mora sadržavati najmanje podatke koji identificiraju jedinice gradiva, podatke o vremenu nastanka, količini, vrsti, obliku i stvaratelju gradiva te podatke o dostupnosti i mogućim ograničenjima prava korištenja.

(3) Popis treba omogućiti pouzdano pretraživanje i identifikaciju jedinica gradiva, provjeru njihove autentičnosti, cjelovitosti, utvrđivanje dostupnosti, pregled podataka o nastanku, zaprimanju i obradi jedinice i pregled podataka o odgovornosti za jedinicu, identifikaciju svih jedinica gradiva koje su nastale ili zaprimljene u okviru pojedine poslovne aktivnosti stvaratelja gradiva, identifikaciju jedinica gradiva najmanje do razine osnovne jedinice udruživanja dokumenata (predmet).

 

 

3. POPIS CJELOKUPNOGA GRADIVA

 

Članak 14.

 

(1) Popis cjelokupnog gradiva (zbirna evidencija gradiva) mora sadržavati popise cjelokupnog gradiva svih informacijskih sustava Trgovačkog suda u Osijeku.

(2) Trgovački sud u Osijeku jednom godišnje, te uvijek po zahtjevu nadležnog arhiva, dostavlja popis cjelokupnog gradiva, odnosno njegove ispravke i dopune, sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Popis iz stavka 1. ovog članka Trgovački sud u Osijeku vodi i dostavlja u strukturiranom elektroničkom obliku nadležnom arhivu na način propisan člankom 13. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

 

Članak 15.

 

(1) Popis iz članka 14. mora sadržavati najmanje one podatke koji su označeni kao obvezni podaci u specifikaciji metapodataka koju donosi i objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatski državni arhiv.

(2) Za gradivo u elektroničkom (digitalnom) obliku Popis treba sadržavati podatke koji su potrebni za provjeru cjelovitosti gradiva.

 

 

4. PRETVORBA GRADIVA

 

Članak 16.

 

(1) Dokumentarno gradivo može se pretvoriti u digitalni oblik na način da su očuvani autentičnost, cjelovitost, vjerodostojnost podrijetla, čitljivost i povjerljivost gradiva tijekom pretvorbe i nakon pretvorbe u obliku u koji je pretvoreno.

(2) Pretvorba gradiva Trgovačkog suda u Osijeku mora biti obavljena u obliku koji pruža jamstvo glede pouzdanosti i uporabivosti gradiva na način:

 • da su sačuvana sva bitna svojstva, sastavnice, učinci i uporabivost izvornoga gradiva (očuvanje cjelovitosti gradiva)
 • da je izvršena na način koji pruža razumno jamstvo da nije obavljeno neovlašteno i nedokumentirano dodavanje, mijenjanje ili uklanjanje svojstava gradiva
 • da je obavljena u skladu s utvrđenim pravilima i da je primjereno dokumentirana
 • da je pretvorba gradiva, koje je predmetom zaštite autorskog prava, izvršena uz poštivanje propisa kojima se uređuje autorsko parvo
 • da je obavljena u skladu s drugim propisima kojima se uređuju uvjeti i postupci pretvorbe određenih vrsta dokumentarnoga gradiva. 

 

Članak 17.

 

(1) Dokumentacija informacijskog sustava kojim se obavlja pretvorba gradiva u digitalni oblik kod Trgovačkog suda u Osijeku mora sadržavati podatke o softveru i hardveru koji se koriste, informacijskim objektima koji nastaju ili se obrađuju u postupku pretvorbe, kao i mrežni plan i detaljnu specifikaciju postupka pretvorbe.

(2) Pored podataka iz stavka 1. ovog članka, dokumentacija treba sadržavati:

 • upute za administraciju i održavanje sustava
 • upute za korisnike sustava
 • procjenu rizika i specifikaciju mjera informacijske sigurnosti koje je potrebno provoditi
 • opis postupka za provjeru cjelovitosti i kvalitete pretvorbe
 • upute za postupanje s gradivom koje se pretvara u digitalni oblik (priprema za snimanje,

postupak snimanja, zaštita podataka, postupanje s izvornim gradivom nakon pretvorbe).

(3) Postupak pretvorbe gradiva u digitalni oblik mora biti primjereno dokumentiran sukladno utvrđenoj razini rizika, tako da je moguće provjeravati tko je i kada obavio pretvorbu te u kojem tehničkom i organizacijskom okruženju.

 

 

Članak 18.

 

(1) Trgovački sud u Osijeku mora u postupku pretvorbe procijeniti razinu rizika u odnosu na gubitak autentičnosti, cjelovitosti, vjerodostojnosti podrijetla, čitljivost ili povjerljivost gradiva te utvrditi je li taj rizik umjeren, visok ili vrlo visok.

(2) Način utvrđivanja rizika definira se sukladno odredbama članaka 26. i 27. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

 

Članak 19.

 

(1) Tijek radnog procesa u postupku pretvorbe gradiva jasno se utvrđuje na način da se određuje koje gradivo treba pretvoriti te tko obavlja pojedine radnje u pretvorbi gradiva i način na koji ih treba obaviti.

(2) Postupak pretvorbe gradiva uključuje stvaranje podataka koji omogućuju provjeru cjelovitosti gradiva nakon pretvorbe, način i vrijeme provjere cjelovitosti i kvalitete u obliku u koji je pretvoreno, sukladno utvrđenoj razini rizika od gubitka cjelovitosti.

(3) Postupkom pretvorbe mora biti određeno kako se i kada provjeravaju cjelovitost i kvaliteta pretvorbe sukladno propisanim pravilima te može li se i pod kojim uvjetima izvorno gradivo uništiti.

(4) Priprema gradiva za pretvorbu, snimanje gradiva, osiguranje cjelovitosti gradiva Trgovačkog suda u Osijeku obavlja se sukladno člancima 22., 23. i 25. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

(5) Informacijska sigurnost u sustavu za pretvorbu gradiva kod Trgovačkog suda u Osijeku mora biti u skladu sa člankom 21. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

 

Članak 20.

 

(1) HDA na zahtjev Trgovačkog suda u Osijeku provodi ocjenu sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva putem Obrasca za provjeru sukladnosti te izdaje odgovarajuću potvrdu o sukladnosti tih pravila, tehnologije, postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva.

(2) Trgovački sud u Osijeku je dužan obavijestiti HDA o svakoj izmjeni pravila, tehnologije ili postupaka u pretvorbi i čuvanju gradiva ili o odstupanjima u njihovoj primjeni, te radi provjere sukladnosti dostaviti HDA Obrazac za provjeru sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva.

 

 

 

 

5. POHRANA I ZAŠTITA GRADIVA U PISMOHRANI

 

Članak 21.

 

(1) Sve organizacijske jedinice Trgovačkog suda u Osijeku dužne su cjelovito i primjereno dokumentirati poslove koje obavljaju sukladno zahtjevima propisa i drugih normativnih akata koji uređuju djelatnost i način rada Trgovačkog suda u Osijeku.

(2) Riješene predmete u fizičkom ili analognom obliku potrebno je tehnički opremiti u svrhu zaštite, stoga se stavljaju u za to određene omote, fascikle, registratore, arhivske kutije, svežnjeve, uveze ili arhivske mape (fascikle s preklopom) i druge primjerene tehničke jedinice.

(3) U ustrojstvenoj jedinici u kojoj je gradivo nastalo čuva se onoliko koliko zahtijevaju poslovni procesi, a nakon toga gradivo se obvezno predaje u pisarnicu.

(4) Voditelj svake ustrojstvene jedinice odgovoran je za dokumentarno i arhivsko gradivo koje nastaje u njegovom poslovnom području, od trenutka zaprimanja i obrade do predaje na daljnje čuvanje. Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo za koje je zadužen u pogledu sadržaja, podataka, pravodobne obrade te ukupnog stanja svakog predmeta kojim raspolaže. Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom godine odlagati po utvrđenom planu koji odgovara naravi posla te ga svrstati u odgovarajuće arhivske jedinice. Na svakoj tehničkoj jedinici, ispisuju se slijedeći podaci:

 • naziv stvaratelja
 • ustrojstvena jedinica
 • godina (raspon) nastanka gradiva
 • naziv i vrsta gradiva
 • raspon brojeva predmeta u arhivskoj jedinici
 • rok čuvanja gradiva.

 

Članak 22.

 

(1) Dokumentarno i arhivsko gradivo Trgovačkog suda u Osijeku, u fizičkom ili analognom obliku prikuplja se, zaprima, obrađuje, evidentira, odabire i izlučuje te osigurava od oštećenja i gubitka u odgovarajućoj ustrojstvenoj jedinici i/ili pismohrani Trgovačkog suda u Osijeku.

(2) Dokumentarno gradivo u digitalnom obliku kao i određene cjeline gradiva u fizičkom ili analognom obliku mogu se čuvati i obrađivati u drugim ustrojstvenim jedinicama, ako je to potrebno radi poslovanja te ako je tako utvrđeno ovim Pravilima ili posebnom odlukom.

 

Članak 23.

 

(1) Dokumentarno i arhivsko gradivo u fizičkom ili analognom obliku predaje se u pismohranu u sređenom stanju, u tehnički oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama te uz popis jedinica gradiva obuhvaćenog primopredajnim zapisnikom.

(2) Primopredajni zapisnik supotpisuju ovlašteni zaposlenici koji predaju gradivo i odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

(3) Primopredajni zapisnik izrađuje se u dva primjerka, od kojih jedan čuva ustrojstvena jedinica koja predaje dokumentarno gradivo, a drugi odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

(4) Odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, dužan je pregledati cjelokupno preuzeto dokumentarno gradivo i provjeriti točnost upisanih podataka.

 

Članak 24.

 

(1) Po prijemu i obradi dokumentarnog i arhivskog gradiva na način propisan odredbama ovih Pravila, gradivo se raspoređuje na primjerene police, odnosno u ormare u odgovarajućim prostorijama pismohrane.

(2) Dokumentarno i arhivsko gradivo razvrstava se prema funkcionalnim dokumentacijskim cjelinama, vremenu nastanka, vrstama gradiva i rokovima čuvanja.

(3) Prije odlaganja dokumentarnog i arhivskog gradiva na police i u ormare, obavlja se označavanje tehničkih jedinica gradiva.

 

Članak 25.

 

U okviru uredovanja pismohrane, vode se sljedeće evidencije:

 • evidencija ulaska gradiva u pismohranu
 • knjiga posudbe ili korištenja – upisuju se podaci o gradivu koje je izdano na privremeno korištenje putem odgovarajuće potvrde (reversa), a za uvid i izdavanje kopija gradiva u digitalnom obliku potreban je samo upis u evidenciju.

 

 

Obveza osiguranja primjerenih uvjeta pohrane i zaštite gradiva

 

Članak 26.

 

(1) Trgovački sud u Osijeku je dužan osigurati primjerene uvjete, prostor, opremu i stručno osoblje za pohranu i zaštitu dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

 

 

(2) U slučaju pohrane dokumentarnog i arhivskog gradiva u računalni oblak, gradivo se mora čuvati u zasebnom računalnom oblaku, zaštićeno enkripcijom i lozinkom, mora se znati gdje je fizičko mjesto pohrane gradiva u svim fazama pohrane i obrade dokumentarnog i arhivskog gradiva te isto ne smije biti izvan granica Republike Hrvatske.

(3) Trgovački sud u Osijeku mora osigurati odgovarajuću sigurnost za hardver i softver te kontrolu za pristup informacijskom sustavu za pohranu gradiva.

(4) Nadležni državni arhiv nadzire uvjete pohrane i zaštite gradiva.

 

 

Pohrana i zaštita gradiva u fizičkom ili analognom obliku

 

Članak 27.

 

     (1) Primjerenim prostorom za pohranu i zaštitu gradiva smatraju se spremišta:

 • koja su čista, uredna, suha, zračna i zaštićena od prodora nadzemnih i podzemnih voda
 • udaljena od mjesta otvorenoga plamena, od prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive tvari, od izvora prašenja i onečišćenja zraka
 • propisno udaljena od proizvodnih i energetskih postrojenja, instalacija i vodova (plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih)
 • opremljena odgovarajućim električnim instalacijama, sa središnjim isključivanjem
 • opremljena rasvjetnim tijelima koje ne emitiraju štetna zračenja
 • osigurana od provale
 • kojima je zapriječen pristup neovlaštenim osobama, u radno vrijeme i izvan radnog vremena
 • u kojima temperatura u pravilu ne prelazi 16 – 20 °C, a relativna vlažnost 45 – 55%
 • koje su opremljene vatrodojavnim uređajima i uređajima za suho gašenje požara.

     (2) Gradivo se oprema na način koji omogućuje sigurno i jednostavno rukovanje gradivom i osigurava zaštitu primjerenu roku čuvanja gradiva (omoti, kutije i slične tehničke jedinice).

     (3) Tehničke jedinice gradiva označavaju se podacima koji se nedvojbeno povezuju s podacima u Popisu cjelokupnog gradiva.

 

Članak 28.

 

(1) Dokumentarno i arhivsko gradivo se oprema zaštitnom opremom koja omogućuje sigurno rukovanje i štiti ga od oštećenja.

 

 

(2) Spremišta u kojima se čuva gradivo potrebno je opremiti metalnim policama ili ormarima koji su primjereni za smještaj gradiva.

(3) Dokumentarno i arhivsko gradivo ne smije se držati na podu, stolovima ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za njegovo odlaganje.

(4) Pri izvođenju radova u spremištima u kojima se čuva gradivo ili u njihovoj blizini, kao i prilikom čišćenja tih prostorija, ne smiju se koristiti sredstva i postupci koji mogu biti štetni za gradivo (upotreba otvorenog plamena, korištenje agresivnih kemijskih sredstava i zapaljivih tvari, pretjerano vlaženje), pogotovo ako gradivo nije prethodno izmješteno na mjesto sigurno od posljedica primjene tih sredstava i postupaka.

 

 

Pohrana i zaštita gradiva u digitalnom obliku

 

Članak 29.

 

(1) Trgovački sud u Osijeku je dužan sustavno upravljati gradivom u digitalnom obliku u informacijskom sustavu koji osigurava primjerenu razinu zaštite gradiva i očuvanje autentičnosti, cjelovitosti, vjerodostojnosti podrijetla, čitljivosti i povjerljivosti gradiva te sustavom koji omogućava upravljanje rizicima od gubitka gradiva ili navedenih svojstava gradiva.

(2) Gradivo treba biti zaštićeno od gubitka izradom sigurnosnih kopija ili drugom odgovarajućom mjerom informacijske sigurnosti, sukladno procjeni rizika.

(3) Postupci upravljanja gradivom u digitalnom obliku trebaju biti dokumentirani.

(4) Informacijski sustav u kojem se čuva arhivsko gradivo u digitalnom obliku treba omogućiti izvoz jedinica arhivskog gradiva i pripadajućih metapodataka.

 

 

 

6. VREDNOVANJE GRADIVA I IZRADA POPISA DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

 

Članak 30. 

 

(1) Pravila s Popisom dokumentarnog gradiva naziv stvaratelja/posjednika s rokovima čuvanja iz članka 1. ovih Pravila dostavljaju se nadležnom državnom arhivu na odobrenje.

(2) Ako nadležni arhiv u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva ne izda odobrenje ili ne odbije izdati odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je ovo odobrenje izdano.

 

 

Članak 31.

 

(1) Trgovački sud u Osijeku određuje rokove čuvanja dokumentarnog gradiva sukladno propisima koji uređuju obvezu čuvanja pojedinih vrsta dokumenata, potrebama poslovanja i zaštite vlastitih i tuđih prava i interesa, interesa javnosti, interesa za kulturu, povijest i druge znanosti te prema oglednim popisima gradiva s rokovima čuvanja i uputama nadležnog državnog arhiva.

(2) Ukoliko Trgovački sud u Osijeku posjeduje gradivo koje nije nastalo njegovim radom ili radom tijela čiju djelatnost nastavlja, dužan je utvrditi rokove čuvanja i za to gradivo.

(3) Ako u radu Trgovačkog suda u Osijeku nastane jedinica gradiva koja nije predviđena u Popisu dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja, Trgovački sud u Osijeku je dužan dopuniti taj Popis na propisani način.

 

Članak 32.

 

Ukoliko Trgovački sud u Osijeku vodi cjelokupnu ili dio dokumentacije u digitalnom i u fizičkom ili analognom obliku, podaci o djelomičnom ili potpunom podudaranju jedinica gradiva u digitalnom i u fizičkom ili analognom obliku moraju biti naznačeni u Popisu cjelokupnog gradiva.

 

 

7. POSTUPAK IZLUČIVANJA I UNIŠTENJA DOKUMENTARNOG GRADIVA

 

Članak 33.

 

Dokumentarno gradivo u fizičkom ili analognom i u digitalnom obliku, odnosno gradivo s ograničenim rokovima, čuva se do isteka rokova utvrđenih popisom dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja.

 

 

Članak 34.

 

  (1) Izlučivanje i uništavanje dijela dokumentarnog gradiva kojemu su istekli rokovi čuvanja prema Popisu dokumentarnoga gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja, vrši se redovito po isteku rokova čuvanja temeljem:

 • odobrenja nadležnog arhiva kojim se odobrava izlučivanje i uništenje gradiva po  provedenom pojedinačnom postupku za određeno gradivo
 • odobrenja nadležnog arhiva kojim se odobrava izlučivanje i uništenje određenih kategorija gradiva prema odobrenom popisu gradiva s rokovima čuvanja bez provođenja posebnog postupka za svaki pojedinačni postupak (kratica: IBP)

 (2) Odobrenja iz stavka 1. ovog članka daju se na prijedlog Trgovačkog suda u Osijeku i na temelju odobrenog Popisa dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja.

 

 

 

Postupak izlučivanja i uništenja dokumentarnog gradiva po provedenom pojedinačnom postupku za određeno gradivo

 

Članak 35.

 

(1) Postupak izlučivanja i uništenja dokumentarnog gradiva pokreće odgovorna osoba Trgovačkog suda u Osijeku.

(2) Prijedlogu za davanje odobrenja za izlučivanje gradiva prilaže se popis gradiva koje se predlaže za izlučivanje s podacima o oznaci, vrsti, količini, vremenu nastanka gradiva te o osnovi za izlučivanje.

(3) Ukoliko se prijedlogu i popisu iz stavka 2. ovog članka predlaže dokumentarno gradivo u fizičkom ili analognom obliku kojemu nisu istekli rokovi čuvanja ali je pretvoreno u digitalni oblik obavezno se prilaže i važeća potvrda o sukladnosti pravila, tehnologije, postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva.

 

Članak 36.

 

(1) Popis gradiva predloženog za izlučivanje dostavlja se nadležnom arhivu.

(2) Nadležni državni arhiv donosi rješenje o odobrenju izlučivanja i uništavanja gradiva u roku od trideset dana od zaprimanja prijedloga.

 

Članak 37.

 

(1) Izlučeno gradivo uništava se na način koji osigurava zaštitu tajnosti podataka i onemogućuje neovlašteni pristup osobnim podacima.

(2) Postupak izlučivanja gradiva i uništenje izlučenog gradiva dokumentira se bilježenjem odgovarajućih metapodataka u evidenciji gradiva, zapisnikom ili drugim odgovarajućim dokumentom.

(3) Podatke o izlučenom i uništenom gradivu potrebno je navesti u Popisu cjelokupnog gradiva.

 

 

 

 

 

 

 

Postupak izlučivanja i uništenja dokumentarnog gradiva bez provođenja posebnog postupka za svaki pojedinačni postupak

 

Članak 38.

 

(1) Trgovački sud u Osijeku može izlučiti i uništiti određene kategorije gradiva bez provođenja posebnog postupka za svaki pojedinačni postupak, što mora biti posebno definirano u Popisu dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja.

(2) O provedenome postupku dostavlja se obavijest nadležnom arhivu.

 

8. DOSTUPNOST I KORIŠTENJE GRADIVA

 

Članak 39.

 

Dokumentarno i arhivsko gradivo Trgovačkog suda u Osijeku dostupno je od njegova nastanka, ako zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju dostupnost nije određeno drugačije.

 

Članak 40.

 

Korištenje gradiva utvrđuje se informacijskim sustavima.

 

 

 

9. PREDAJA JAVNOG ARHIVSKOG GRADIVA NADLEŽNOM ARHIVU

 

 

Priprema gradiva za predaju

 

Članak 41.

 

(1) Javno arhivsko gradivo predaje se nadležnom državnom arhivu sređeno, popisano, u zaokruženim cjelinama, tehnički opremljeno i označeno, i u digitalnom obliku koji je primjeren za trajno čuvanje.

(2) Prije predaje gradiva Trgovačkog suda u Osijeku je dužan izraditi popis gradiva koje se predaje, a popis je potrebno izraditi u prethodno utvrđenom strukturiranom elektroničkom formatu i dostaviti nadležnom državnom arhivu.

 

 

 

(3) Gradivo u digitalnom obliku priprema se za predaju nadležnom državnom arhivu tako da se oblikuje u informacijske pakete za predaju koji sadrže jednoznačno identificirane datoteke i s njima povezane metapodatke.

(4) Popis specifikacija informacijskih paketa za koje je utvrđeno da su prihvatljivi za predaju gradiva arhivima vodi Hrvatski državni arhiv.

 

Članak 42.

 

Troškove predaje, sređivanja popisivanja, opremanja i pretvorbe gradiva u digitalni oblik za trajno čuvanje, podmiruje Trgovački sud u Osijeku.

 

 

 

Predaja gradiva u digitalnom obliku

 

Članak 43.

 

(1) Arhivsko gradivo u digitalnom obliku predaje se nadležnom državnom arhivu u roku koji nije dulji od deset godina od njegova nastanka, osim ako drugim zakonom odnosno podzakonskim aktom donesenim na temelju zakona, nisu propisani dodatni uvjeti za čuvanje klasificiranih podataka.

(2) U postupku predaje gradiva u digitalnom obliku obvezno se provjerava cjelovitost i čitljivost gradiva koje se predaje kao i predani sadržaj koji mora biti siguran i neškodljiv za unos u informacijski sustav nadležnog državnog arhiva.

(3) Arhivsko gradivo u digitalnom obliku može se preuzimati u arhiv automatiziranim povremenim pobiranjem s mrežno dostupnog mjesta ili drugim uređenim sustavom strojne razmjene podataka, ako je to primjereno s obzirom na vrstu i tehnička obilježja gradiva.

(4) Trgovački sud u Osijeku je dužan dostaviti popis gradiva koje se predaje u nadležni arhiv prema odredbi stavka 2. ovog članka, osim ako nadležni državni arhiv ne odredi drugačiji način.

(5) Gradivo u digitalnom obliku predaje se nadležnom državnom arhivu tako da se preda odgovarajući popis gradiva koji sadrži identifikatore ili lokatore jedinica gradiva te ako se tijekom predaje mogu provjeriti autentičnost, cjelovitost, vjerodostojnost podrijetla i čitljivost jedinica gradiva i ako se gradivo nalazi u sustavu koji je prikladan za čuvanje arhivskog gradiva u digitalnom obliku.

(6) Ako se u posjedu Trgovačkog suda u Osijeku nalazi gradivo čije bi navođenje na popisima bilo protivno odredbama drugog zakona, za takve se jedinice gradiva na popisu navode identifikator i samo oni podaci koje se prema odredbama drugog zakona mogu dostaviti arhivu.

 

 

Predaja gradiva u fizičkom ili analognom obliku

 

Članak 44.

 

(1) Arhivsko gradivo u fizičkom ili analognom obliku predaje se nadležnom državnom arhivu u roku koji u pravilu ne može biti dulji od trideset godina od njegova nastanka.

(2) Predaje se nadležnom državnom arhivu opremljeno opremom za trajno čuvanje i označeno oznakama tehničkih jedinica iz popisa gradiva za predaju.

(3) Uz gradivo u fizičkom ili analognom obliku Trgovačkog sud u Osijeku predaje nadležnom arhivu isto gradivo pretvoreno u digitalni oblik na propisani način.

(4) Ako je gradivo u fizičkom ili analognom obliku potrebno Trgovačkog sudu u Osijeku za obavljanje djelatnosti ili je uslijed stanja neprikladno za dugotrajno čuvanje, nadležni državni arhiv može preuzeti takvo gradivo samo u digitalnom obliku.

 

Dokumentiranje i evidentiranje predaje gradiva nadležnom državnom arhivu

 

Članak 45.

 

O predaji javnog arhivskog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku nadležnom državnom arhivu sastavlja se zapisnik, službena bilješka ili drugi odgovarajući dokument sukladno članku 43. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

 

 

 

IV. STRUČNO OSOBLJE NA POSLOVIMA UPRAVLJANJA DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM GRADIVOM

 

Članak 46.

 

    Poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva smatraju se:

 • uspostava sustava upravljanja gradivom i izrada Pravila o istom, uz raspodjelu zaduženja
 • izrada klasifikacijskog/razredbenog plana te određivanje načina i oblika čuvanja pojedinih cjelina dokumentacije
 • utvrđivanje pravila i postupaka nastajanja izvornog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku

 

 

 • osiguranje pretvorbe arhivskoga gradiva koje je u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik
 • obavljanje provjere cjelovitosti i kvalitete pretvorbe
 • vrednovanje cjelokupnog gradiva i određivanje rokova čuvanja izradom Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja
 • utvrđivanje dostupnosti i načina korištenja pojedinih cjelina dokumentacije
 • osiguranje prostora za odlaganje i čuvanje dokumentarnog gradiva u fizičkom ili analognom i digitalnom obliku
 • zaprimanje, označavanje i tehničko opremanje dokumentarnog gradiva u pismohrani, vođenje evidencija o dokumentarnom gradivu, sređivanje i opis, odlaganje i zaštita, odabiranje trajnog i izlučivanje gradiva kojem su protekli rokovi čuvanja
 • redovno godišnje dostavljanje popisa cjelokupnog gradiva nadležnom arhivu
 • obavještavanje nadležnog arhiva o svim važnijim promjenama u vezi s gradivom i omogućavanje uvida u stanje gradiva, radi davanja mišljenja o postupanju s gradivom,
 • priprema za predaju gradiva nadležnom državnom arhivu.
 •  

 

Članak 47.

 

Poslovi upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom povjeravaju se osobama koje su stručno osposobljene za obavljanje pojedinih poslova.

 

Članak 48.

 

(1) Trgovački sud u Osijeku je dužan odrediti osobu koja obavlja stručne arhivske poslove u odnosu na dokumentarno i arhivsko gradivo i o tome obavijestiti nadležni državni arhiv.

(2) Ako je opseg poslova manji, može ih obavljati određeni zaposlenik uz druge poslove, zaposlenik drugog tijela ili druga stručno osposobljena osoba.

 

Članak 49.

 

(1) Zaposlenici na poslovima navedenim u članku 47. moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, kao i položen ispit za provjeru stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva sukladno Pravilniku o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja ("Narodne novine", broj 104/19).

 

 

(2) Ukoliko zaposlenik iz stavka 1. ovoga članka nema položen stručni ispit, stječe pravo polaganja stručnog ispita nakon šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

(3) Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i pravo na stjecanje stručnog arhivskog zvanja sukladno odredbama Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja.

 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

 

Odgovorne osobe za cjelokupno dokumentarno i arhivsko gradivo nastalo tijekom poslovanja Trgovačkog suda u Osijeku obvezne su postupati u skladu sa odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, pravilnicima te odredbama ovih Pravila.

 

Članak 50.

 

Izmjene i dopune ovih Pravila donose se po postupku utvrđenim za njihovo donošenje.

 

Članak 51.

 

Za sva pitanja koja nisu navedena ovim Pravilima primjenjuje se Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, njegovi podzakonski akti, kao i drugi zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje rukovanje i rokovi čuvanja dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

Članak 52.

 

Popis dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja primjenjuje se po dobivenom odobrenju nadležnog arhiva i čini sastavni dio ovih Pravila.

 

Članak 53.

 

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku broj: 44-Su-343/2017 od 28. siječnja 2019.

 

 

Članak 54.

 

Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana suglasnosti Državnog arhiva u Osijeku. Pravila se objavljuju na mrežnim stranicama Trgovačkog suda u Osijeku nakon pribavljanja suglasnosti Državnog arhiva u Osijeku.

 

 

                                                                                   Sutkinja ovlaštena za obavljanje

                                                                                   poslova sudske uprave:

                                                                                   Nada Roso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadležni arhiv izdao je odobrenje na Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom

Trgovačkog suda u Osijeku dana _________________,                                    

KLASA: ____________________, URBROJ: ___________________,

 

Popis arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku

Ured predsjednika suda

Osijek, Zagrebačka 2 

 

 

Poslovni broj: 44 Su-274/2021-5

U Osijeku 29. prosinca 2021.

 

                       Trgovački sud u Osijeku po sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave Nadi Roso, temeljem odredbi članka 7. i 12. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva ("Narodne novine" broj 105/20) i na temelju odredbi članka 161. do članka 171. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20 i 147/20), donosi

POPIS ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU

S ROKOVIMA ČUVANJA

 

 

           Trgovački sud u Osijeku obvezan je za sve vrste gradiva koje nastanu njegovim radom odrediti rok čuvanja te takav popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja dostaviti Državnom arhivu u Osijeku na odobrenje.

 

           Ovim popisom se utvrđuju rokovi čuvanja dokumentarnog gradiva radi provedbe postupka odabiranja i izlučivanja. Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja sadrži sve vrste dokumentarnog gradiva koje je nastalo djelovanjem Trgovačkog suda u Osijeku u funkciji suđenja i drugim poslovnim procesima u sudu.

 

           Popis javnog arhivskog i dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja sastavni je dio Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Trgovačkog suda u Osijeku.

 

           Rokovi čuvanja pojedinih spisa u Trgovačkom sudu u Osijeku računaju se od donošenja pravomoćne odluke suda, odnosno dovršenja postupka pred sudom na drugi način.

 

           U dijelu koji nije uređen ovim Popisom dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja, na rokove čuvanja primjenjuje se neposredno Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva ("Narodne novine" broj 105/20), Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20 i 138/20), Pravilnik o radu u sustavu eSpis ("Narodne novine" broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20 i 147/20), Opći popis gradiva s rokovima čuvanja Hrvatskog arhivskog vijeća iz 2012., te drugi posebni propisi kojima se pobliže utvrđuju rokovi čuvanja javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

           Spisi koji se čuvaju trajno predaju se Državnom arhivu u Osijeku, zajedno s upisnicima u zakonom određenim rokovima.

 

 

 

Oznaka

 

Poslovne aktivnosti i pod-aktivnosti

Izvornik

Pretvorbeni izvornik

Rok čuvanja

Postupak po isteku roka čuvanja

Fizički ili analogni

Digitalni

Fizički ili analogni

Digitalni

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Izvornik

Pretvorbeni oblik

 

1.

PARNIČNI I IZVANPARNIČNI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Parnični spisi (P, Povrv, PI, Pu P, P-eu, Pom)

 

Da

-

-

-

10 godina nakon pravomoćno dovršenog postupka

-

Izlučivanje

-

1.2.

Izvanparnični spisi (R1, R1-eu)  spisi mirenja  (Mir) i spisi raznih građanskih predmeta (R2)

Da

-

-

-

10 godina nakon rješavanja

-

Izlučivanje

-

1.3.

Spisi iz točke 1. ovog popisa, koji su zbog svog sadržaja ili osoba na koje se odnose od povijesnog, znanstvenog ili društvenog značaja

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

1.4.

Svi upisnici i njima odgovarajući imenici te svi upisnici i pomoćne knjige koji se odnose na spise iz točke 1. ovog popisa (za koje su istekli rokovi čuvanja određeni u čl. 167. Sudskog poslovnika)

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

                       

 

 

Oznaka

 

Poslovne aktivnosti i pod-aktivnosti

Izvornik

Pretvorbeni izvornik

Rok čuvanja

Postupak po isteku roka čuvanja

Fizički ili analogni

Digitalni

Fizički ili analogni

Digitalni

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Izvornik

Pretvorbeni oblik

 

2.

STEČAJNI

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Stečajni spisi (St, Stpn, Stž, Sts) u kojima je nakon završetka završne diobe sud donio rješenje o zaključenju stečajnoga postupka

 

 

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

2.2.

Stečajni spisi (St, Stpn, Stž, Sts) koji nisu dovršeni na način opisan pod točkom 2.1

Da

-

-

-

10 godina računajući od dana pravomoćno dovršenog postupka

-

Izlučivanje

-

2.3.

Spisi iz točke 2. ovog popisa, koji su zbog svog sadržaja ili osoba na koje se odnose od povijesnog, znanstvenog ili društvenog značaja

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

2.4.

Svi upisnici i njima odgovarajući imenici te svi upisnici i pomoćne knjige koji se odnose na spise iz točke 2. ovog popisa (za koje su istekli rokovi čuvanja određeni u čl. 167. Sudskog poslovnika)

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka

 

Poslovne aktivnosti i pod-aktivnosti

Izvornik

Pretvorbeni izvornik

Rok čuvanja

Postupak po isteku roka čuvanja

Fizički ili analogni

Digitalni

Fizički ili analogni

Digitalni

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Izvornik

Pretvorbeni oblik

 

3.

OVRŠNI

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ovršni spisi (Ovr, Ovrv, Pu Ovr, Ovr-eu, Iv)

 

 

Da

-

-

-

5 godina od dana obustave ili dovršetka ovrhe

-

Izlučivanje

-

3.2.

Spisi iz točke 3. ovog popisa, koji su zbog svog sadržaja ili osoba na koje se odnose od povijesnog, znanstvenog ili društvenog značaja

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

3.3.

Svi upisnici i njima odgovarajući imenici te svi upisnici i pomoćne knjige koji se odnose na spise iz točke 3. ovog popisa (za koje su istekli rokovi čuvanja određeni u čl. 167. Sudskog poslovnika)

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka

 

Poslovne aktivnosti i pod-aktivnosti

Izvornik

Pretvorbeni izvornik

Rok čuvanja

Postupak po isteku roka čuvanja

Fizički ili analogni

Digitalni

Fizički ili analogni

Digitalni

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Izvornik

Pretvorbeni oblik

 

4.

SUDSKI REGISTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Registarski predmeti/zbirka isprava (Tt, Fi)

 

 

 

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

4.2.

Registarski predmeti (R3, osim uloženih u zbirkama)

 

Da

-

-

-

10 godina od isteka godine na koju se odnosi

-

Izlučivanje

-

4.3.

Svi upisnici i njima odgovarajući imenici te svi upisnici i pomoćne knjige koji se odnose na spise iz točke 4. ovog popisa

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka

 

Poslovne aktivnosti i pod-aktivnosti

Izvornik

Pretvorbeni izvornik

Rok čuvanja

Postupak po isteku roka čuvanja

Fizički ili analogni

Digitalni

Fizički ili analogni

Digitalni

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Izvornik

Pretvorbeni oblik

 

5.

SUDSKA UPRAVA, OPĆA I KADROVSKA DOKUMENTACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Predmeti sudske uprave (Su, Su-Gzp I, Su OZ, Su i, Su-r)

 

 

 

Da

-

-

-

10 godina računajući od donošenja odluke, a najkasnije istekom godine na koji se odnose

-

Izlučivanje

-

5.2.

Predmeti sudske uprave koji se tiču općih akata suda, zbirke općih uputa, godišnja izvješća i analize rada suda

 

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

5.3

Osobni listovi (dosijei) za zaposlenike suda

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

5.4

Spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nekretnina koje su pod upravom Ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ili su dane na korištenje sudu, zajedno s odgovarajućim planovima, skicama, ugovorima o građenju, troškovnicima, dokaznicama mjera i tome slično

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

5.5.

Spisi iz točke 5. ovog popisa, koji su zbog svog sadržaja ili osoba na koje se odnose od povijesnog, znanstvenog ili društvenog značaja

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

5.6.

Svi upisnici i njima odgovarajući imenici te svi upisnici i pomoćne knjige koji se odnose na spise iz točke 5. ovog popisa (za koje su istekli rokovi čuvanja određeni u čl. 167. Sudskog poslovnika)

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

                       

 

 

 

Oznaka

 

Poslovne aktivnosti i pod-aktivnosti

Izvornik

Pretvorbeni izvornik

Rok čuvanja

Postupak po isteku roka čuvanja

Fizički ili analogni

Digitalni

Fizički ili analogni

Digitalni

Izvornik

Pretvorbeni oblik

Izvornik

Pretvorbeni oblik

 

6.

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOV.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Poslovne knjige: dnevnik i glavna knjiga

Da

-

-

-

11 godina-rok počinje teći zadnjeg dana fiskalne godine na koju se odnose

-

Izlučivanje

-

6.2.

Isprave temeljem kojih se unose podaci u glavne knjige (temeljnice za knjiženje s pratećom dokumentacijom)

Da

-

-

-

11 godina-rok počinje teći zadnjeg dana fiskalne godine na koju se odnose

-

Izlučivanje

-

6.3.

Isplatne liste plaća, isplatne liste računalne, analitička evidencija plaća, dnevnica i honorara

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

6.4.

Knjiga inventara osnovnih sredstava

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.5.

Kartoteka inventara osnovnih sredstava

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.6.

Zapisnici i rješenja nadležnih tijela u vezi s financijskim poslovanjem

Da

-

-

-

Trajno

 

Predaja DAOS

-

6.7.

Revizijska izvješća

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

6.8.

Prijedlog financijskog plana

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

6.9.

Završni račun s godišnjim izvještajem

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

6.10.

Obrasci osobnih primanja za mirovinsko osiguranje M-4

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

6.11.

Evidencije o radnicima (registar zaposlenika)

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

 

6.12.

Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (RSM obrasci)

Da

-

-

-

Trajno

-

Predaja DAOS

-

6.13.

Administrativne i sudske zabrane

Da

-

-

-

5 godina

-

Izlučivanje

-

6.14.

obrasci plaćenih poreza i prireza (ID, IDD)

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.15.

Kompleti izvješća komisije za popis s popisnim listovima

Da

-

-

-

11 godina

 

-

Izlučivanje

-

6.16.

Obračun plaćenih poreza i doprinosa na dohodak

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.17.

Godišnje porezne evidencije (kartice zaposlenika)

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.18.

Izvodi i izvodi depozita

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.19.

Kartice depozita

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.20.

Dnevnici depozita

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.21.

Pomoćne knjige (osim knjige blagajne)

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.22.

Isprave temeljem kojih se unose podaci u pomoćne knjige (temeljnice za knjiženje s pratećom dokumentacijom)

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.23.

Knjiga blagajne

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.24.

Knjiga ulaznih i izlaznih računa

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.25.

Kartoteka materijalnog knjigovodstva

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.26.

Kartoteka sitnog inventara

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.27.

Ulazni i izlazni računi (otpremnice, dostavnice, prijemni listovi, povratnice)

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.28.

Knjiga naloga za korištenje motornih vozila

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.29.

Putni nalozi i obračun troškova putovanja i izvješća sa službenih putovanja

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.30.

Obračun amortizacije

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.31.

Blagajnička izvješća

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.32.

Mjesečna izvješća o bolovanjima

Da

-

-

-

11 godina

-

Izlučivanje

-

6.33.

Nalozi sa sve vrste isplata: računa, ugovora, honorara (nagrade vještacima i stečajnim upraviteljima, naknade za očevide)

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.34.

Nalozi i zahtjevi za refundiranje plaća, naknade plaća i bolovanja

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.35.

Dokumentacija o kreditima nakon isplate

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.36.

Izvješće o suglasnosti salda

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.37.

Narudžbenice (blokovi)

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.38.

Evidencije o radnom vremenu

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

6.39.

Knjiga službenih putovanja

Da

-

-

-

7 godina

-

Izlučivanje

-

                       

 

Nadležni arhiv odobrio je Popis arhivskog i dokumentarnog gradiva Trgovačkog suda u Osijeku s rokovima čuvanja

dana _________________, KLASA: _____________________, URBROJ: ______________________.

ODLUKA O IMENOVANJU KADNIDACIJSKOG ODBORA PRVOSTUPANJSKIH SUDOVA
PRISTUP INFORMACIJAMA