Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

pisanim putem na adresu: Put Supavla 1, 21 000 Split

putem elektroničke pošte: Sime.Tomic@usst.pravosudje.hr

telefonom na broj: 021/440-172

telefaksom na broj:021/440-760

Službenik za informiranje: sudski savjetnik Šime Tomić

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.