Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Županijski sud u Šibeniku
Adresa Stjepana Radića 81
Poštanski broj i grad 22000 Šibenik
Matični broj naručitelja 03019799
OIB naručitelja 88341107822
e-mail helena.boric@zssi.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Šibeniku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.