Registar javne nabave i okvirnih sporazuma

Registar ugovora dostupan je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.