Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda: Županijski sud u Zadru
Adresa: Ulica plemića Borelli 9
Poštanski broj i grad: 23000 Zadar
Matični broj naručitelja: 03142434
OIB naručitelja: 97465301721
e-mail: ured.predsjednika@pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Zadru kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.