Informacije za stranke

IZVADAK IZ KUĆNOG REDA

VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

u dijelu koji se odnosi na građane

članak 33. stavak 4. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/2014., 49/2014., 8/2015., 35/2015., 123/2015., 45/2016., 29/2017., 33/2017., 34/2017., 57/2017., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 39/20. i 47/20.)

 I. Opće odredbe

Članak 1.

Kućnim redom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: sud) utvrđuje se način korištenja radnih i ostalih prostorija u sudskoj zgradi, vrijeme i način zadržavanja u zgradi, mjere za održavanje reda i čistoće, mjere potrebne za sigurnost u zgradi, mjere za korištenje i čuvanje inventara u zgradi, korištenje službenih vozila, dužnosti zaposlenika, stranaka i drugih građana za vrijeme boravka u zgradi suda.

Članak 2.

Odredbe kućnog reda obvezne su za zaposlenike suda (suce, službenike i namještenike), službene osobe koje skrbe o sigurnosti zgrade, stranke i građane koji borave u zgradi suda.

IV. Prijem stranaka i obavještavanje stranaka o predmetu

Članak 8.

            Službenik pravosudne policije ili drugi ovlašteni službenik odnosno namještenik u sudu utvrđuju razloge dolaska i identitet stranaka i drugih osoba koje dolaze u sud. Službenik pravosudne policije ovlašten je poduzeti pregled osoba i njihovih stvari sukladno posebnim propisima.

            Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, pravni zastupnici, nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka, ali su na zahtjev dužne pokazati službenu iskaznicu.

            Nakon obavljene kontrole i evidencije ulaska te nakon utvrđivanja razloga dolaska stranke ili drugih osoba, pravosudni policajac ili portir ih odvodi do sudske pisarnice, Ureda predsjednika suda ili druge ustrojstvene jedinice suda gdje osoba može obaviti radnju zbog koje je došla u sud.

            Osobu koja dolazi u sud bez poziva ili ugovorenog sastanka, po pribavljenom odobrenju Ureda predsjednika suda ili druge ovlaštene službene osobe, pravosudni policajac ili portir prati do ureda zaposlenika suda odnosno sudske pisarnice.

 

Članak 9.

            Pozvane stranke imaju pravo ulaska u zgradu suda uz predočenje pisanog poziva, i u vrijeme koje je primjereno početku radnje iz poziva.

Članak 10.

            Stranke, njihovi punomoćnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja i prijepisa spisa i slično, primaju se u sudskoj pisarnici svakodnevno tijekom radnog vremena od 9,00 do 11,00 sati te od 12,00 do 14,00 sati, odnosno u vrijeme određeno pozivom.

            Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud te u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, primit će se i izvan vremena utvrđenog za primanje stranaka.

Članak 11.

Strankama i građanima je dopušteno zadržavanje u sudu samo koliko je potrebno da obave radnju zbog koje su došli.

Članak 12.

            Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa.

            Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad, predsjednicima vijeća i članovima vijeća.

            Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.

            Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.

            Ne mogu se davati obavijesti o donesenim odlukama koje nisu otpravljene prvostupanjskom sudu.

Članak 13.

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici ovlaštene su razgledati, fotografirati i tražiti prijepis, presliku ili ispis spisa odnosno njihovih dijelova te umnožiti dijelove spisa pohranjene na posebnom mediju.

Druge osobe koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa mogu razgledati, fotografirati, tražiti prijepis, presliku ili ispis spisa, odnosno njihovih dijelova po pribavljenoj dozvoli suca kojem je predmet dodijeljen u rad, odnosno predsjednika suda ako je postupak pravomoćno dovršen.

Razgledanje, fotografiranje, prepisivanje, preslikavanje, ispis i umnožavanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici pod nadzorom službenika sudske pisarnice.

Nacrti neotpravljenih odluka i moguće bilješke suca prethodno će se izdvojiti iz spisa.

Za preslikavanje, umnožavanje i ispis spisa odnosno dijelova spisa plaća se naknada sukladno odluci ministarstva pravosuđa.

V. Mjere osiguranja

Članak 14.

            Osiguranje zgrade suda i zaposlenika suda obavlja pravosudna policija.

Službenici pravosudne policije obavljaju službu u opsegu i ovlastima utvrđenim Zakonom o sudovima i Pravilnikom o zaštiti osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava.

Članak 15.

            U prostoru porte i oko porte dozvoljeno je zadržavanje samo zaposlenicima suda i pravosudnom policajcu.

  Članak 16.

            U slučaju remećenja reda u sudu pravosudni policajac će na zahtjev suca, predsjednika odjela, voditelja službe, službenika ili po svojoj osobnoj procjeni poduzimati potrebne mjere, a može pozvati i djelatnike MUP-a.

Strankama koje svojim ponašanjem krše kućni red i zlorabe pravo da budu primljene u sud predsjednik suda izdat će upozorenje, a nakon toga im može ograničiti to pravo.

VII. Mjere za održavanje reda

Članak 22.

            Zaposlenici, stranke i drugi građani za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na način da ne ometaju redoviti rad i da poštuju ugled suda.

Članak 23.

            Za dolazak u sud zaposlenici, stranke i drugi građani moraju biti primjereno odjeveni, a strankama i drugim građanima u protivnom pravosudni policajac neće dozvoliti ulazak u sud.

Članak 24.

            U prostorijama suda nije dozvoljeno pušenje niti konzumiranje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti.

Predsjednica

Karmen Novak Hrgović