Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Županijski sud u Puli - Pola, Kranjčevićeva 8, 52100 Pula
  • putem elektroničke pošte: ured.predsjednika@zspu.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: +385 52 211 761
  • telefonom na broj: +385 52 377 725

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.