Kućni red

Broj: 3-Su-21/19
Zagreb, 8. siječnja 2019.godine
 
Na temelju članka 33. Sudskog poslovnika („Narodne novine" br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15 i 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57, 17, 101/18 i 119/18), propisujem
 
K U Ć N I  R E D
OPĆINSKOG PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU
 
I. Opće odredbe
 
Članak 1.

Kućnim redom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: sud), utvrđuje se način korištenja radnih prostorija: sudnica, pisarnica i ostalih radnih prostorija u sudskoj zgradi, korištenje radnog vremena, mjere za održavanje reda i čistoće u zgradi, mjere potrebne za sigurnost u zgradi, vrijeme i način zadržavanja u zgradi, mjere za korištenje i čuvanje sredstava i inventara, korištenje vozila suda, dužnosti zaposlenika stranaka i drugih građana za vrijeme boravka u sudu.
 
Članak 2.


Odredbe Kućnog reda obvezne su za sve zaposlene u sudu (suce, službenike i namještenike) i građane koji pozvani ili nepozvani borave u sudu (u daljnjem tekstu: stranke).
 
II. Korištenje prostorija u sudu
 
Članak 3.

Prostorije suda koriste se prema određenoj namjeni, sukladno zakonu i važećim propisima.
Zaposleni u sudu dužni su koristiti sudski prostor i sredstva za rad pažnjom dobrog gospodara.
U sudnicama, sudskim pisarnicama i ostalim prostorijama, zabranjeno je obavljati aktivnosti i držati predmete koji narušavaju dostojanstvo suda i dovode u pitanje i ometaju namjensko korištenje sudskog prostora.
 
Članak 4.


Sudske odluke objavljuju se na oglasnim pločama u zgradi suda. Na oglasnim pločama u sudu stavljaju se i objavljuju oglasi sudske uprave, sindikalni oglasi, obavijesti sucima i sudskim službenicima i namještenicima. Na oglasnim pločama u sudu, liftovima i prolaznim vratima na sudskim hodnicima zabranjeno je stavljati i objavljivati privatne oglase.
 
Članak 5.


Zaposleni u sudu i stranke za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati tako da ne ometaju redoviti rad suda i biti odjeveni na prikladan način, da ne dovode u pitanje dostojanstvo službe i ugled suda. Za vrijeme rasprava mobilni telefoni moraju biti isključeni.
Stranke mogu razgovore preko mobilnih telefona obavljati isključivo na hodnicima suda.
 
III. Radno vrijeme
 
Članak 6.


Radno vrijeme Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu je klizno - s početkom od 7,30 do 8,00 sati i završetkom u 15,30, odnosno 16,00 sati od ponedjeljka do petka, sa dnevnom stankom od 12,00 do 12,30 sati.
Radno vrijeme zaposlenih u Odjelu dežurne službe suda je određeno u trajanju od 7,30 do 21,00 sat i to prva smjena od 7,30 do 15,30 sati, a druga smjena od 13,00 do 21,00 sati od ponedjeljka do petka sa dnevnom stankom koja se određuje prema mogućnostima, odnosno prema broju pristiglih predmeta tog dana, te u trajanju od 8,00 do 20,00 sati u danima vikenda, odnosno državnih praznika te blagdana.

Radno vrijeme portirske službe traje od 7,30 do 15,30 u prvoj smjeni, te od 14,00 do 22,00 sata, u drugoj smjeni.
Uredovno vrijeme suda za:
- stranke je od 8,00 do 15,00 sati,
- uvid u spis u sudskoj pisarnici - ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom, petkom od 10,00 do 14,00 sati,
- uvid u spis u sudskoj referadi - četvrtkom od 13,00 do 14,00 sati
- prijam stranaka kod predsjednika sudskih odjela - četvrtkom od 13,00 do 14,00 sati.
Radno vrijeme čistačica suda je od 6,30 do 14,30 sati u prvoj smjeni, te od 14,00 do 22,00 sata u drugoj smjeni.
Korištenje dnevnog odmora u sudskim pisarnicama mora se organizirati tako da u pisarnici ostaje najmanje jedan zaposlenik pisarnice za rad sa strankama, koji dnevni odmor koristi od 12,30 sati do 13,00 sati.
Radno vrijeme može promijeniti predsjednica suda posebnom odlukom.
 
Članak 7.


Ulazna vrata suda otključavaju se pola sata prije početka, a zaključavaju pola sata nakon isteka radnog vremena, odnosno nakon završetka rada čistačica.
O pravodobnom zaključavanju i otključavanju vrata skrbi pravosudna policija i portirska služba.
Izvan vremena iz stavka 1. i u dane kada sud ne radi, zaposlenici suda i pravosudne policije ulaze samo u posebnim slučajevima i uz prethodno odobrenje predsjednice suda i dužni su svoj boravak registrirati na aparatu za vođenje evidencije dolazaka i odlazaka.
Namještenici koji obavljaju tehničke poslove, po potrebi obavljaju hitne intervencije u zgradi suda i izvan radnog vremena o čemu će obavijestiti voditelja tih poslova i djelatnike pravosudne policije u zgradi.

 
Članak 8.


Zaposlenici u sudu dužni su biti na svojim radnim mjestima od početka do kraja radnog vremena.
U tijeku radnog vremena, osim radi korištenja dnevnog odmora od 30 minuta, službenici i
namještenici mogu za važne i neodložne osobne potrebe napustiti zgradu suda samo uz odobrenje predsjednika odjela, voditelja službe ili osoba koje ih zamjenjuju.
Vrijeme izlazaka iz stavka 1. registrira se na aparatu za vođenje evidencije dolazaka i odlazaka.
 
Članak 9.


Stranke mogu u prostorije suda ući iza 8,00 sati, odnosno u vrijeme određeno pozivom ili u uredovno vrijeme za prijam stranaka iz članka 6.
Stranke, njihove punomoćnike, odvjetnike, pravne zastupnike, nositelje generalnih punomoći i druge osobe koje dolaze u sud bez poziva radi traženja obavijesti, razgledanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično, pravosudni policajac pita za razlog dolaska i provjerava identitet. Portir ih upućuje u prostorije gdje mogu obaviti radnju ako su došli u uredovno vrijeme iz članka 6., a izvan tog vremena samo uz prethodnu suglasnost voditelja pisarnice, predsjednika suda, predsjednika sudskog odjela ili traženog suca, odnosno sudskog savjetnika ili drugog službenika.
 
Članak 10.


O potrebi izlaska radi obavljanja očevida ili ročišta, vještačenja ili obavljanja koje druge sudske radnje, odlučuje sudac koji rješava taj predmet. Ostali službenici obavljaju određene radnje izvan sudske zgrade prema posebnom rasporedu koji utvrđuje predsjednica suda.
O svakom uredovanju izvan sudske zgrade obavijestit će se predsjednica suda, pismeno najkasnije 24 sata prije održavanja uredovanja.
 
Članak 11.


Strankama je dopušteno zadržavanje u zgradi suda samo ukoliko je potrebno da obave radnju zbog koje su došli u sud, nakon čega su je dužni napustiti. Radi sudjelovanja na ročištima strankama je dopušten ulaz u zgradu suda 15 minuta prije početka ročišta.
 
IV. Pružanje informacija
 
Članak 12
.

Suci i sudski savjetnici u pravilu primaju samo pozvane stranke, a nepozvane stranke samo ako su došle u uredovno vrijeme iz članka 6.
Suci, odnosno sudski savjetnici i ovlašteni službenici izuzetno primaju nepozvane stranke i one koje su došle izvan uredovnog vremena iz članka 6., samo ako smatraju da bi radi davanja obavijesti u svezi s predmetom koji im je dodijeljen u rad trebalo primiti i nepozvanu stranku jer bi to pridonijelo bržem ili efikasnijem rješenju predmeta, pazeći pritom da ne dovedu u sumnju svoju nepristranost.


 
Članak 13.


Stranke, njihove opunomoćenike i druge ovlaštene osobe obavještava o stanju predmeta (uvid u spis) službenik sudske pisarnice na temelju podataka iz upisnika i sudskog spisa, a sudac u sudskoj referadi na temelju sudskog spisa.
Obavijest će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi.
Zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredaba, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.
Ako se spis ne nalazi u sudskoj pisarnici službenik sudske pisarnice obavještava stranku kada može doći u sudsku pisarnicu radi dobivanja obavijesti o stanju predmeta ili je upućuje sucu, odnosno sudskom savjetniku.
 
Članak 14.


Ostvarivanje prava na pristup informacijama pravnim i fizičkim osobama obavlja se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Sudskom poslovniku i drugim zakonima.
 
V. Zaštita osobnog ugleda i ugleda državne službe
 
Članak 15.


Zaposlenici suda i građani za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na način da ne ometaju redoviti rad suda i moraju biti dolično odjeveni (prekrivena leđa i ramena, duge hlače, te suknje i haljine primjerene duljine), tako da ne dovode u pitanje dostojanstvo službe i ugled suda.
 
VI. Međusobni odnosi zaposlenika i odnos prema građanima
 
Članak 16.


U međusobnim odnosima i u odnosu prema strankama zaposleni u sudu su dužni postupati profesionalno, nepristrano i pristojno, poštivati dostojanstvo osobe, voditi računa o pravima i potrebama građana u okvirima službe, poštujući opće usvojena i priznata pravila uljudnosti. Zaposleni u sudu su dužni jednako postupati prema svim građanima i ostalim zaposlenima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju dobi, nacionalnosti, etičke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi. Zaposleni u sudu su dužni postupati s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.
 
VII. Čuvanje i korištenje sredstava rada
 
Članak 17.

Sredstva za rad suda koriste se isključivo prema njihovoj namjeni, a u skladu s uputama proizvođača. Zaposlenici suda koji su zaduženi sudskom imovinom: službenim automobilima, računalima, mobilnim telefonima itd., dužni su navedena sredstva koristiti isključivo za službene potrebe, sukladno uputama proizvođača navedenog proizvoda i starati se o njihovoj ispravnosti i urednosti, te kvarove promptno javljati nadležnoj službi.
 
Članak 18.


Telefoni i telefaksi u prostorijama suda koriste se sukladno odredbama Sudskog poslovnika i to za službene potrebe samo na području Republike Hrvatske. Mobilnim telefonima u vlasništvu suda mogu se koristiti zaposlenici suda koje odredi i zaduži predsjednica suda.
Za vrijeme rasprava mobilni telefoni moraju biti isključeni.
Stranke mogu razgovore preko mobilnih telefona obavljati isključivo na hodnicima suda na način da ne ometaju rad suda i kućni red.
 
Članak 19.


Sve informatička oprema suda koristi se isključivo za službene potrebe i o njenoj se upotrebi sistemski bilježe podaci.
Radi sigurnog i pouzdanog rada računala i čuvanja podataka na njima, ostale informatičke opreme i računalno-komunikacijske mreže svim zaposlenicima suda (sucima, sudskim savjetnicima, službenicima i namještenicima):
- dopušteno je koristiti samo licencirani softver
- dopušteno je na računalima imati samo onaj softver koji služi samo za redoviti rad suda
- zabranjeno je na računalima imati razne slike, pjesme ili bilo kakav neslužbeni materijal
- naročito je zabranjeno na računalima imati razne ,,shareware", ,,freeware" softvere ili bilo kakav oblik „socijalne mreže".
Za zaposlenike suda s pravom pristupa Internetu dopušteno je korištenje istoga samo za službene potrebe. Naročito je zabranjeno korištenje Interneta za posjećivanje pornografskih web stranica ili web kockarnica itd.... Također je zabranjeno bilo kakvo skidanje sadržaja sa Interneta („download") osim za službene potrebe (npr. sa web stranica „Narodnih novina" i sl.). Pri korištenju e-maila zabranjeno je slanje sparna, uvredljivih i neprimjerenih sadržaja, pornografije, povjerljivih podataka, kao i drugih sadržaja neprimjerenih radnom okruženju, a radi zaštite od virusa i sl., zabranjen je pristup privatnim e-mail adresama.
Nepridržavanje odredbi ovog članka kućnog reda predstavlja težu povredu radnih obveza.
 
Članak 20.


Sredstva za rad i potrošni materijal zabranjeno je iznositi iz zgrade suda, osim u posebnim slučajevima i to uz pisano odobrenje predsjednice suda, čiji se primjerak dostavlja u ekonomat radi evidencije.
 
Članak 21.


Službeni automobili mogu se koristiti samo za službene potrebe na području teritorijalne nadležnosti suda sa putnim nalogom, odnosno putnim listom koji izdaje voditelj službe prijevoza, a za područja izvan teritorijalne nadležnosti samo u posebnim okolnostima i uz putni nalog, odnosno odobrenje predsjednice suda. Vozač je dužan nakon obavljenog prijevoza popuniti „putni list" u koji upisuje smjer vožnje, broj prijeđenih kilometara, te potrošnju goriva i maziva. „Putni list" potpisuju korisnik prijevoza, odnosno vozač-dostavljač, a ovjerava ga voditelj službe prijevoza koji vodi evidenciju korištenja službenih automobila.
U slučaju prometne nezgode i oštećenja službenih automobila, vozač-dostavljač je dužan podnijeti pismeno izviješće voditelju službe prijevoza i predsjednici suda.


 
VIII. Mjere osiguranja
 
Članak 22.

Zaposleni u sudu dužni su se brinuti o primjerenom izgledu, čistoći i sigurnosti sudskih prostorija. Sudski zaposlenici, odvjetnici i sudski vještaci koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, te pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima, mogu ulaziti u sud bez prethodne sigurnosne provjere. Na zahtjev službenika pravosudne policije ili namještenika na portirskim poslovima, dužni su prilikom ulaska u sud pokazati službenu iskaznicu. Službenici i namještenici suda dužni su nositi vidljivo istaknute identifikacijske iskaznice tijekom radnog vremena u sudu.
U zgradi suda zabranjeno je pušenje.
 
Članak 23.

Sudnice, sudske pisarnice i ostale sudske prostorije, izvan radnog vremena moraju biti zaključane, a ključevi predani službenicima pravosudne policije i namještenicima na portirskim poslovima i odloženi u ormarićima predviđenima za tu svrhu.
 
Članak 24.

Službenici pravosudne policije i namještenici na portirskim poslovima dužni su obavljati službu sukladno važećim propisima, a u slučajevima kada to zahtijevaju razlozi sigurnosti može se obaviti pregled građana, zaposlenika i predmeta koje unose ili iznose prilikom dolaska u sud.
 
Članak 25.

U prostorima određenima u svrhu rada i boravka službenika pravosudne policije i namještenika na portirskim poslovima zabranjeno je zadržavanje zaposlenih u sudu, stranaka i drugih osoba. U slučaju remećenja reda u sudnicama, pisarnicama i drugim sudskim prostorijama na poziv suca, službenika ili namještenika dužni su intervenirati službenici pravosudne policije te po svojoj procjeni poduzeti potrebne mjere u svrhu sprečavanja remećenja reda u sudskim prostorijama i otklanjanja opasnosti za zaposlenike suda, stranke, zgradu i opremu suda, a mogu pozvati i djelatnike MUP-a. O poduzetim mjerama radi otklanjanja opasnosti i uspostave javnog reda i mira na sudu, pravosudni policajci dužni su obavijestiti predsjednicu suda.

 
IX. Završne odredbe
 
Članak 26.

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane sudaca predstavlja povredu Kodeksa sudačke etike („Narodne novine" br. 131/06) u smislu odredbe čl. 107 st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine" br. 28/13, 33/15, 82/15 , 82/16 i 67/18), a u svezi s čl. 62. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine" br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13,28/13, 82/15 i 67/18).Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane službenika i namještenika predstavlja povredu službene dužnosti, opisane člankom 96. do 99., a u svezi s člankom 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine" br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15), te povredu odredbi Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine" br. 40/11 i 13/12).
Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane građana predstavlja povredu u smislu odredbi Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine" br. 5/90 - proč., 30/90, 47/90 i 29/94).
 
Članak 27.

Sa sadržajem Kućnog reda dužni su se upoznati svi zaposleni u sudu, a Kućni red radi upoznavanja stranaka istaknuti će se na ulazu u sud.
 
Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Kućnog reda, prestaje važiti Kućni red Prekršajnog suda u Zagrebu broj 3-Su-324/16 od 1. siječnja 2016. godine.
 
Članak 29.

Kućni red stupa na snagu danom donošenja.
 
Predsjednica suda
Olivia Slade