Prekršajna evidencija

Prekršajnu evidenciju ustrojava i vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prema Pravilniku kojeg donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa (NN 1/14., 104/18.).

Evidencija se vodi za osuđenike kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija (članak 5. Prekršajnog zakona) ili mjera oduzimanja imovinske koristi.

Evidencija, i spisi na temelju kojih se podaci upisuju u evidenciju su službena tajna.

Podaci iz Evidencije smiju se dati samo tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka ili pravosudnim i državnoodvjetničkim tijelima za postupke iz njihove nadležnosti, odnosno za potrebe upravnog postupka nadležnih upravnih tijela na njihovo službeno traženje, utemeljeno na posebnom propisu.

Tijekom postupka javne nabave, javni naručitelj može zatražiti podatke o prekršajnoj kažnjavanosti natjecatelja ili ponuditelja.

Podaci iz evidencije izdaju se fizičkoj ili pravnoj osobi, samo ako ta osoba dokaže da su joj podaci potrebni radi ostvarivanja prava u stranoj državi. Postupak se pokreće na obrazloženi pisani zahtjev tražitelja, uz ovlašteni prijevod konkretnog propisa ili zahtjeva tijela strane države o potrebi izdavanja potvrde iz evidencije te uplaćenu upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

Potvrde iz Prekršajne evidencije izdaju se u Odjelu za prekršajnu evidenciju Uprave za kazneno pravo i probaciju, Zagreb, Vukovarska ulica 49.

Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti propisani obrazac zahtjeva, i priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice.

Sve informacije i obavijesti mogu se dobiti na sljedeće brojeve telefona:
3714-250; 3714-260; 3714-257; 3714-258; 3714-253; 3714-254; 3714-262

Stranke se primaju svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Općinski prekršajni sud u Zagrebu, temeljem čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
izdaje uvjerenje da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak pred Općinskim prekršajnim sudom u Zagrebu, zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Stranke u Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 8, primaju se svakog radnog dana i to u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Pauza od 12,00 do 12,30 sati. 

Za izdavanje uvjerenja u stvarima u svezi zaposlenja ne plaća se pristojba.

Pristojba se plaća putem internet bankarstva isključivo i samo za posao izvan radnog vremena odnosno dopunski rad.

Primjer plaćanja internet bankarstvom:

Primatelj:

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

IBAN primatelja

HR1210010051863000160

Model-Poziv na broj primatelja

HR64-5045-20454-(u nastavku OIB  stranke)

Detalji transakcije

Iznos: 3,98 eura

Opis Plaćanja Sudska pristojba za Uvjerenje

 

Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja koji možete prebaciti na vaše računalo nalazi se ovdje.

Uz obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja potrebno je priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice.

Za sve upite vezano za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak, molimo, obratite se sudu na telefon (01) 6560-825 ili putem e-maila: uvjerenja@pszg.pravosudje.hr