Nadležnost

Nadležnost općinskog suda u građanskim stvarima propisana je Zakonom o parničnom postupku. 

Općinski sudovi odlučuju u prvom stupnju u sporovima:
- o uzdržavanju,
- o postojanju ili nepostojanju braka,
- o poništenju i rastavi braka,
- o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
- o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o rastavi braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
- o stvarnim i osobnim služnostima,
- zbog smetanja posjeda,
- iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa,
- za ispravak informacije i naknadu štete nastale objavom informacije,
- za zaštitu od nezakonite radnje,
- iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.
Općinski sudovi sude u prvom stupnju i u svim drugim sporovima koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova, te obavljaju poslove pravne pomoći ako zakonom nije drugačije određeno.

Nadležnost općinskog suda u kaznenim stvarima propisana je Zakonom o kaznenom postupku. Općinski sudovi
- odlučuju u prvom stupnju za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, te za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda,
- poduzimaju hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela počinjenih na području općinskog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje,
- u postupcima iz njihove nadležnosti rješavaju o prigovorima protiv optužnice,
- obavljaju druge poslove povjerene im zakonom.

Pored nadležnosti propisane posebnim zakonom, općinski sudovi rješavaju:
- izvanparnične i ovršne predmete, ako rješavanje tih predmeta nije povjereno drugom sudu,
- ostavinske predmete, zemljišno-knjižne predmete i vode zemljišne knjige,
- o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova,
- obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći.

 

Prekršajni postupak

• sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
• obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom,

Prekršajni postupak u sudu vezan je za povredu propisa iz područja:

  • javnog reda i mira i javne sigurnosti
  • gospodarstva
  • financijskih prekršaja
  • sigurnosti prometa na cestama i prijevoza