Izdavanje uvjerenja

Izdavanje uvjerenja

U postupcima pred sudovima  plaćaju  se sudske pristojbe sukladno Zakonu o sudskim pristojbama (NN 118/2018) i Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN 53/2019):

Tar.br. 32.
Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se pristojba u iznosu od 10,00 kn
Za uvjerenja se plaća pristojba od 20,00 kn

Tar.br.34.

Za razmatranje spisa plaća se pristojba od 100,00 kuna
napomena:

1. Ne plaća se pristojba za razmatranje spisa u kojima je postupak u tijeku, ako spise razmatra stranka ili njezin zastupnik ili punomoćnik, te oštećenik.

2. Za pisani ili usmeni zahtjev za razmatranje spisa, ne plaća se posebna pristojba.

 

Tar. br. 36.

Za zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom, stalnim sudskim procjeniteljem ili stalnim sudskim tumačem plaća se pristojba u iznosu od 100,00 kuna.

(2) Za odluku o imenovanju stalnim sudskim vještakom, stalnim sudskim procjeniteljem ili stalnim sudskim tumačem plaća se pristojba u iznosu od 200,00 kuna.

 

 

 

 

Pristojbe u stečajnim postupcima i postupcima likvidacije

Predstečajni sporazum

Tar. br. 23.

(1) Za prijedlog rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma plaća se pristojba od 1.000,00 kuna.

(2) Za žalbu protiv rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma plaća se pristojba od 2.000,00 kuna.

Podnesci

Tar. br. 24.

(1) Za prijedlog za otvaranje stečajnog postupka te za prijedlog za pokretanje postupka likvidacije plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za prijavu svakog pojedinog potraživanja vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti tražbine, ali ne više od 500,00 kuna.

(3) Za žalbu protiv odluke suda u stečajnom postupku ili postupku likvidacije, plaća se dvostruki iznos pristojbe iz stavka 2. ovoga Tar. br.

Napomena:

1. Kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika uzima se iznos potraživanja kojeg prijavljuje vjerovnik. Pri tome će se uzimati da uvjetovana tražbina nije uvjetovana. Ako jedan vjerovnik prijavi više tražbina, pristojba se plaća na ukupni iznos tih tražbina.

2. Ne plaća se pristojba za:

a) podneske stečajnog upravitelja ili likvidatora

b) podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. i za priloge uz podneske.

3. Pristojba prema ovom Tar. br. plaća se u postupku stečaja ili likvidacije pravnih osoba nad kojima se provodi postupak stečaja ili likvidacije.


 

Upis u sudski registar

Prijave za upis u sudski registar

Tar. br. 26.

(1) Za prijavu za upis u sudski registar plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za prijavu za upis jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar, plaća se pristojba od 30,00 kuna.

Napomena:

Kada se istom prijavom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa plaća se jedna pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Upis u sudski registar

Tar. br. 27.

(1) Za upis osnivanja plaća se pristojba od 300,00 kuna.

(2) Za upis osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(3) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 150,00 kuna.

(4) Za upis promjene podataka jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(5) Za podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na mrežnoj stranici sudskog registra plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Napomena:

1. Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti subjekt, za sve upise plaća se jedna pristojba.

2. Ne plaća se pristojba za upise u vezi sa stečajem i likvidacijom.

Upis podružnice

Tar. br. 28.

(1) Za prijavu za upis podružnice subjekta upisa plaća se 100,00 kuna.

(2) Za upis podružnice plaća se 250,00 kuna.

(3) Za upis promjene podataka o podružnici plaća se 100,00 kuna.

Napomena:

Za prijavu za upis i upis glavne podružnice kojoj je osnivač inozemna osoba ili za upis samo jedne podružnice u Republici Hrvatskoj kojoj je osnivač inozemna osoba plaćaju se pristojbe iz ovoga Tar. br.

Tar. br. 29.

(1) Za izdavanje izvatka, preslika ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici plaća se pristojba od 5,00 kuna.

(2) Za izdavanje potvrda ili pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Napomena:

Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se traži izdavanje izvatka, preslika, prijepisa, potvrde ili pisane obavijesti.

Imenovanje stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača

Za zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom, stalnim sudskim procjeniteljem ili stalnim sudskim tumačem plaća se pristojba u iznosu od 100,00 kuna. Za odluku o imenovanju stalnim sudskim vještakom, stalnim sudskim procjeniteljem ili stalnim sudskim tumačem plaća se pristojba u iznosu od 200,00 kuna.