Povijest

Okružni privredni sud u Osijeku osnovan je 1954. godine Zakonom o privrednim sudovima (Službeni list FNRJ broj: 31/54.). Tadašnje sjedište suda nalazilo se u Strossmayerovoj ulici br. 6 u Osijeku. Navedenim zakonom prestale su djelovati državne arbitraže te su predmete preuzeli privredni sudovi, kao redoviti sudovi za rješavanje privrednih sporova važnih za privredu koji su im zakonom stavljeni u nadležnost – npr. privredne sporove između privrednih organizacija i privredne prijestupe, postupak stečaja, redovite likvidacije, platne naloge i poglavito vođenje sudskog registra privrednih organizacija. Odlukom o registraciji privrednih organizacija (Službeni list FNRJ broj: 43/54.) i Uputstvom o registraciji privrednih organizacija (Službeni list FNRJ broj: 45/54.) određeno je da sve privredne organizacije moraju biti upisane u sudski registrar.

Teritorijalna nadležnost Okružnoga privrednog suda u Osijeku uređena je zakonskim propisima, što se tijekom vremena mijenjalo ovisno o ustroju društveno-političkih zajednica koje su tada bile upravno administrativne jedinice, i obuhvaćala je područja bivših kotara i gradova Belog Manastira, Donjeg Miholjca, Đakova, Našica, Orahovice, Podravske Slatine, Vinkovaca, Vukovara i Županje, što uglavnom i danas odgovara teritorijalnoj nadležnosti za Vukovarsko-srijemsku i Osječko-baranjsku županiju.

Okružni privredni sud u Osijeku 1989. godine mijenja sjedište i seli se u novi prostor u Zagrebačku ulicu br. 2 u preuređenu zgradu bivšega OSUP-a, u kojoj se i danas nalazi.

Zakonom o sudovima (Narodne novine broj: 3/94.) okružni privredni sudovi, pa tako i Okružni privredni sud u Osijeku mijenja naziv u današnji Trgovački sud u Osijeku i ustanovljuje teritorijalnu nadležnost za Vukovarsko-srijemsku i Osječko-baranjsku županiju.

Okvirnim mjerilima u Trgovačkom sudu u Osijeku utvrđeno je 16 sudaca, a Pravilnikom o unutarnjem redu u Trgovačkom sudu u Osijeku, 53 službenika i 10 namještenika.

Sud je ustrojen po odjelima: parnični, izvanparnični, stečajni, odjel sudskog registra, sudske pisarnice, odjeljak materijalno financijskih i računovodstvenih poslova i pomoćno-tehnički poslovi.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o sudovima 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10 – proč. tekst i 27/11, 57/11 i 130/11), i članka 9. stavak 1. zakona o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj 144/10) i mišljenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ministar pravosuđa donio je Odluku o osnivanju stalne službe izvan sjedišta suda i to: U Trgovačkom sudu u Osijeku osniva se Stalna služba u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.