Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Županijski sud u Vukovaru, Županijska 33, 32000 Vukovar
  • putem elektroničke poštebranka.lucic@zsvu.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: + 385 (0)32 452-513
  • telefonom na broj: + 385 (0)32 452-529

Službenik za informiranje: Branka Lučić

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Godišnja izvješća i odluke povjerenika za informiranje