Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sudovi:

1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,

4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.«.

Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, Gornja Rijeka, Hercegovac, Ivanska, Kalnik, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te gradova: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Križevci, Lipik i Pakrac.

Informacije za Stranke
Odluka Vlade Republike Hrvatske o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2