Izvještaj o radu suda

Kvartalno izvješće o rezultatima rada suda u 2022. godini
Kretanje predmeta
Kvartal Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
I. 9.520 1.958 2.226 9.251
II. 9.251 1.574 1.973 8.852
Kretanje kadrova
Kvartal Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja
I. 16 7 24
II. 19 9 28
Pokazatelji uspješnosti rada
Kvartal CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
I. 113,69 % 372 81,58 92,75
II. 125,35 % 408 56,21 70,46
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Kvartal Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Omjer starost riješenih/starost neriješeni od datuma osnivanja
I. 200 20 40 180 0,60 %
II. 180 36 38 178 0,37 %

Clearance rate (CR) ili stopa rješavanja, predstavlja omjer riješenih i primljenih predmeta u promatranom periodu (100% pokazuje da sud riješava predmeta koliko je i primio, iznad 100% da se broj neriješnih predmeta smanjuje), odnosno kako sud uspijeva riješiti priljev predmeta.

Disposition time (DT) ili pokazatelj vremena rješavanja, predstavlja omjer promatranog perioda (365 dana) i protoka predmeta (omjer riješenih i neriješenih predmeta). Vrijednost je izražena u danima i pokazuje koliko dana traje rješavanje određene vrste predmeta (procijenjena duljina postupka). Ovaj indikator pruža bolji uvid u to kako sud upravlja protokom predmeta, tj. kako rješava priljev novih predmeta.

Prosječan broj riješenih predmeta po rješavatelju predstavlja omjer ukupno riješenih predmeta u promatranom periodu  i ukupnog broja riešavatelja (sudaca i sudskih savjetnika) koji su u promatranom periodu imali u radu sudske predmete.