Zemljišne knjige, postupak i informacije o radu ZK odjela

DIGITALNE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Uvid u e-izvadak iz zemljišnih knjiga 

UREĐENA ZEMLJA - NACIONALNI PROGRAM SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

www.uredjenazemlja.hr

Načini podnošenja prijedloga za upis

Prijedlog za upis može se podnijeti:

 • Neposredno na urudžbenom šalteru zemljišnoknjižnog odjela
 • Poštom
 • Elektroničkim putem uz napredni elektronički potpis putem javnih bilježnika i odvjetnika koji su zatražili pristup Jedinstvenom poslužnom mjestu zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) podsustavu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra.  
Prijedlog za upis

Jednim prijedlogom za upis može se zahtijevati:

 • Više upisa koji se temelje svi na istoj ispravi (npr. uknjižba prava vlasništva i uknjižba prava plodouživanja ugovorenih istim ugovorom)
 • Upis istoga prava u više zemljišnoknjižnih uložaka (npr. uknjižba prava vlasništva u korist iste osobe na temelju jednog ugovora, ako su stečene nekretnine upisane u različitim ulošcima, uknjižba zajedničke hipoteke i sl.)
 • Upis više prava u istom zemljišnoknjižnom ulošku (npr. uknjižba prava vlasništva i uknjižba brisanja založnog prava)

 

Dopušteno je i zahtijevanje jednog upisa koji se temelji na više različitih isprava (čl. 46. Zakona o zemljišnim knjigama, kad se dokazuje izvanknjižni niz prijenosa prava od osobe upisane u glavnoj knjizi do predlagatelja)

Jednim prijedlogom dopušteno je zahtijevati provedbu upisa kod nekoliko sudova (zajednička hipoteka - čl. 153. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama, u slučaju otpisivanja i pripisivanja - čl. 180. Zakona o zemljišnim knjigama)

Ako predlagatelj ne odredi vrstu upisa koju zahtijeva, prijedlog za upis prešutno sadrži u sebi prijedlog za onu vrstu upisa koja je postojećem zemljišnoknjižnom stanju i prilozima prijedloga najpovoljnija za osobu u čiju se korist upis zahtijeva (čl. 110. Zakona o zemljišnim knjigama)


U ime stranke prijedlog, uz odgovarajuću punomoć, može podnijeti:

 • Odvjetnik
 • Osoba koja je s njom u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna i ako se ne bavi nadripisarstvom
 • Srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug - ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom
 • Javni bilježnik u nespornim stvarima, ako su te stvari u neposrednoj vezi s kojom njegovom ispravom

 

Podnošenje prijedloga od strane stranih državljana:

Predlagatelj može u prijedlogu naznačiti opunomoćenika za dostavu pismena s njegovom točnom adresom za dostavu.

Ako prijedlog podnosi osoba koja nema hrvatsko državljanstvo, kao niti državljanstvo neke od zemalja članica Europske unije, a nema opunomoćnika u Republici Hrvatskoj, predlagatelj je dužan već prilikom podnošenja prijedloga imenovati opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj i naznačiti njegovu adresu, jer će u protivnom prijedlog biti odbačen (čl. 140. Zakona o zemljišnim knjigama).

 

Prijedlog će biti uredan ako sadržava:

 • Oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu (npr. zemljišnoknjižni predmet ili zemljišnoknjižna stvar)
 • Oznaku općinskog suda kojem se prijedlog podnosi
 • Ime, adresu i OIB predlagatelja
 • Broj zemljišnoknjižnog uloška i katastarske općine
 • Oznaku katastarske čestice
 • Pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva
 • Imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu
 • Potpis predlagatelja
 • Važno je da podaci iz prijedloga i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi


Prijedlog će biti potpun:

 • Ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis; isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu, te ako je prijedlogu priložen dokaz državljanstva
 • Ako je uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste isprave koji je ovjerio sudski tumač

 

Prijedlog treba predati najmanje u dva primjerka - jedan za spis, a na drugi se stavlja prijemni štambilj (potvrda o primitku) za predlagatelja, kao dokaz da je prijedlog predan sudu.

NAPOMENA: Predlagatelj je dužan već uz prijedlog priložiti sve isprave na temelju kojih traži određeni upis.

Odbačaj i odbijanje prijedloga nisu prepreka za podnošenje novog, potpunog i urednog prijedloga, ali će novi prijedlog dobiti ono mjesto u prvenstvenom redu koje mu pripada prema času kada bude podnesen novi prijedlog za upis te će odluka o novom prijedlogu biti donesena prema stanju zemljišne knjige kakvo je ono u času podnošenja novog prijedloga (čl. 118. st. 8. Zakona o zemljišnim knjigama).

Prijedlog se može povući sve do provedbe odluke o prijedlogu. Stranka može povući prijedlog u obliku podneska (uz naznaku poslovnog broja Z ispisanog na prijemnom štambilju) ili neposrednom izjavom zemljišnoknjižnom referentu na šalteru zemljišnoknjižnog odjela.

Ukoliko stranka želi požuriti rješavanje svojeg predmeta, to može učiniti sastavljanjem požurnice.

Isprave koje su nužni prilozi za upis

Isprave se prijedlogu prilažu u izvorniku ili ovjerenom prijepisu (presliku) u skladu sa zakonom.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku strankama su dopušteni prigovor i žalba ( u redovnom zemljišnoknjižnom postupku).

Prema članku 143. st. 4. Zakona o zemljišnim knjigama prilikom podnošenja pravnih lijekova ne mogu se iznositi nove činjenice niti prilagati nove isprave.

Uz prigovor ili žalbu mogu se priložiti samo isprave koje ne predstavljaju tabularne isprave (čl. 143. st. 4. i čl. 118. st. 7. Zakona o zemljišnim knjigama).

Zato je nužno da se sve činjenice i tabularne isprave, na kojima se temelji prijedlog za upis, iznesu odnosno prilože već uz prijedlog.