Predaja pismena i pisarnice

Predaja pismena/Uvid u spise
  • Sva pismena za sud, predaju se u sudskim pisarnicama suda:

- Za parnične predmete, suteren suda, soba broj 3

- Za izvanparnične/ovršne predmete, suteren suda, soba broj 3

- Za ostavinske predmete, suteren suda, soba broj 1

- Za zemljišnoknjižne predmete, soba broj 24

- Za prekršajne predmete, suteren suda, soba broj 1

  • Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u sudskim pisarnicama, osim za Zemljišnoknjižni odjel:
  1. Uvid u spise predmeta, svaki radni dan, od 08,30 do 15,30
  2. Zaprimanje podnesaka, svaki radni dan, od 08,30 do 15,30
  • Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Zemljišnoknjižnom odjelu:
  1. Uvid u spise predmeta i zaprimanje podnesaka, svaki radni dan, od 09,00 do 14,00

 

  • Pismena se podnose u dovoljnom broju primjeraka, što znači u jednom primjerku za sud, te u dovoljnom broju primjeraka za protivnu stranu (ovisno o broju stranaka u postupku)