Dokumenti i obrasci

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL

U ime stranke prijedlog, uz odgovarajuću punomoć, može podnijeti:

  • odvjetnik

  • osoba koja je s njom u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna i ako se ne bavi nadripisarstvom

  • srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug - ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom

  • javni bilježnik u nespornim stvarima, ako su te stvari u neposrednoj vezi s kojom njegovom ispravom

APOSTILLE - Ovjera isprava za inozemstvo
UVJERENJE DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti:
• preko sustava e-Građani
• u sudu (obrazac br. 9).

Sudska pristojba za izdavanje Uvjerenja se ne naplaćuje ako se traži u svrhu:
• zasnivanja radnog odnosa
• ostvarivanja prava na dodatak za djecu
• ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
• socijalne zaštite

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje Uvjerenja plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 3,98 € /30,00 kuna.
 

Fiksni tečaj 7,53450

UPLATNICA
ODLUKE
ŽRTVE KAZNENIH DJELA

Odjel za naknade u kaznenim postupcima
• obrađuje predmete novčanih naknada za žrtve kaznenih djela, kao i predmete naknade štete za neutemeljeno uhićene i neopravdano osuđene osobe
• zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela, daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva, izrađuje nacrte odluka te obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji odlučuje o pravu na naknadu
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine. 
Žrtva sukladno Zakonu može ostvariti pravo na naknadu:
• troškova liječenja,
• izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,
• bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna.
Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći na sljedećoj poveznici Podrška žrtvama i svjedocima , te u dokumentima

Sukladno Zakonu, informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.
U djelokrugu nadležnosti odjela također je ispitivanje osnovanosti zahtjeva za naknadu štete neutemeljeno uhićenih i neopravdano osuđenih osoba te izrada akata o postignutom sporazumu u mirnom postupku, temeljem odredaba glave XXX ranijeg Zakona o kaznenom postupku koje su još uvijek na snazi prema članku 573. alineja 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 110/97, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 178/04, 115/06, 152/08, 76/09, 89/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13).
U predmetima u kojima se ne postigne sporazum surađuje se s nadležnim Općinskim državnim odvjetništvima do okončanja sudskog postupka protiv Republike Hrvatske.
U slučaju nejasnoća pri ispunjavanju zahtjeva, podnositelj se može za pomoć obratiti na besplatni telefon: 116 006

KUĆNI RED