Pristup informacijama

OBAVIJEST - Postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Daranovce

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U POŽEGI
Sv. Florijana 2, Požega

URED PREDSJEDNIKA

Poslovni broj: 13 Su-195/2020-6
Požega, 22. srpnja 2020.


O B A V I J E S T


Temeljem odredbe članka 184. stavak 4. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/2019), te Odluke Ministarstva pravosuđa od 8. srpnja 2020. Klasa: 932-01/20-01/303, Urbroj: 514-05-03-01-01/2-20-03 o obnovi zemljišne knjige za k.o. Daranovci


o b a v j e š t a v a j u   s e


svi posjednici i osobe upisane u zemljišnim knjigama, te knjizi položenih ugovora kao i sve ostale osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da je pokrenut postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Daranovci te da u roku ne manjem od 30 dana od dana objave ove obavijesti, slijedi provođenje postupka sastavljanja zemljišno knjižnih uložaka.

Predmetni postupak obnove provodit će se u prostorijama općine Brestovac.

Pozivaju se sve naprijed navedene osobe da se odazovu pozivima na raspravu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka te da sudu predoče isprave iz kojih proizlazi da bi njihova prava trebala biti upisana u uloške zemljišne knjige koja se sastavlja.

Nenazočnost pozvanih osoba ne odgađa održavanje rasprave.
 

Sudac ovlašten za obavljanje
poslova sudske uprave:

Damir Ronko

Obavijest dostaviti:

- Na oglasnu ploču suda i web stranicu
- Područnom uredu za Katastar radi objave na oglasnoj ploči
- Općina Brestovac radi objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama