Pravni propisi u primjeni

PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 108/96, 23/01
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 94/01, 122/02, 17/04, 48/04
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 145/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14
Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe NN 108/95
Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe NN 43/05
Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova NN 52/05, 155/08, 31/11
Pravilnik o načinu utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja NN 51/97
Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu NN 114/93
Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN 62/92
Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po ZPHBDR NN 18/02
Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po ZPHBDR NN 43/05
Pravilnik o radu povjerenstva za reviziju NN 18/02
Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata NN 45/05, 146/09
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju NN 25/07, 40/10
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja prava na opskrbninu NN 89/11
Pravilnik za utvrđivanje postotaka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata NN 18/02
Pravilnik za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata NN 62/92
Uredba o jednokratnoj novčanoj pomoći NN 31/92
Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata NN 86/05
Uredba o uvjetima u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Dom. rata i hrvatskih branitelja iz Dom. rata NN 40/13
Uredba Vlade RH o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata NN 76/05
Uredba za provođenje zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata NN 51/98
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje statusa hrvatskog branitelja zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima u zdravstvu NN 31/97
Naputak za provedbu prava članova obitelji zatočenog ili nestalog pripadnika hrvatskog vijeća obrane i provedbu prava iz članka 6. ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine NN 128/06
Lista postotaka oštećenja organizma NN 62/92

SOCIJALNA ZAŠTITA

Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14
Zakon o socijalnoj skrbi NN 33/12, 46/13, 49/13
Zakon o socijalnoj skrbi NN 57/11
Zakon o socijalnoj skrbi NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/02, 103/03, 44/06, 79/07
Zakon o doplatku za djecu NN 44/77, 52/85, 8/90, 40/90, 26/93
Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki NN 24/96, 109/97, 82/01, 30/04
Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14
Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta NN 18/09, 25/09
Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima NN 64/02, 105/07, 145/11
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1999. NN 32/99

AZIL

Zakon o azilu NN 103/03
Zakon o azilu NN 79/07, 88/10, 143/13
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku azila NN 32/12

KONVALIDACIJA

Zakon o konvalidaciji NN 104/97
Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja NN 53/08
Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi NN 51/98
Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata NN 51/98

MIROVINSKO OSIGURANJE

Zakon o mirovinskom osiguranju NN 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 40/10, 121/10, 130/10, 61/11, 114/11, 76/12, 133/13
Zakon o mirovinskom osiguranju NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15
Osnovni zakon o mirovinskom osiguranju NN 51/64
Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju NN 79/07, 114/11
Zakon o doprinosima NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja NN 147/02, 175/03 i 177/04
Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u Republikama bivše SFRJ NN 96/93
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja NN 85/14
Zakon o listi profesionalnih bolesti NN 162/98, 107/07
Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika NN 26/83, 49/83, 57/83, 47/86, 40/90, 26/93, 96/93
Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju NN 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/89, 57/89, 40/90, 9/91, 11/91, 26/93, 96/93, 44/94, 56/96
Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika NN 53/91, 26/93
Zakon o najvišoj mirovini NN 162/98, 82/01
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima NN 49/99., 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11, 51A/13
Zakon o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama NN 109/93
Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja NN 53/91
Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA NN 96/93
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika NN 106/95, 108/96
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika NN 13/98
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. lipnja do 31. prosinca 2000. NN 54/00, 63/00
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini NN 164/98, 71/99
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima “Tupljak” d.d. Labin NN 19/99
Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima NN 127/00
Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika NN 34/95, 164/98, 109/01
Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru NN 55/00, 107/01, 105/0
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba NN 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva NN 43/96, 44/96, 127/00
Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske NN 86/92, 87/94, 72/95,14/96, 72/95
Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine NN 45/02
Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina NN 102/98
Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda od 12. V 1998. NN 105/04
Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru NN 86/09
Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju NN 71/10, 130/11, 157/13
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem NN 71/99
Zakon o umirovljeničkom fondu NN 93/05, 41/07
Zakon o umirovljeničkom fondu NN 93/04
Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz MIO NN 20/97
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu NN 79/09, 149/09
Konvencija o socijalnom osiguranju između Vlade FNRJ i Vlade NR Poljske s Dodatnim Protokolom Službeni list FNRJ-Dodatak MUIDS 9/58
Opća konvencija o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Francuske NN MU 1/67, 17/71, 22/75, 7/77 i 5/79
Sporazum o socijalnom osiguranju između RH i Republike Slovenije MU 16/97, 3/98
Opći administrativni sporazum za provedbu Ugovora između RH i SRJ o socijalnom osiguranju koji je stupio na snagu 1. svibnja 2003. NN MU 10/03
Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO i članova njihovih obitelji NN MU 2/06 i 6/06
Ugovor između RH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju NN MU 16/97
Ugovor između RH i SRJ o socijalnom osiguranju MU 14/01 sklopljen i u međuvremenu stupio na snagu 1. svibnja 2003.NN MU 10/03
Ugovor o socijalnom osiguranju između RH i BiH NN MU 3/01, 14/01
Ugovor o socijalnom osiguranju između RH i SRNj NN MU 7/98
Zakon o potvrđivanju ugovora o pitanjima sukcesije članak 1. Aneksa E (mirovine) NN MU 2/04
Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja NN 158/02
Pravilnik o načinu i rokovima isplate dodatka uz mirovinu NN 136/98
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika NN 10/85
Pravilnik o postupku i uvjetima za priznanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz sredstava proračuna NN 110/96, 21/99, 39/99 – pročišćeni tekst, 120/99, 109/00
Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja NN 53/08
Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju NN 70/97
Pravilnik o vođenju matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja NN 2/99
Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju NN 12/13
Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju NN 25/14
Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju NN 52/99, 145/99, 24/00, 52/00
Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju NN 73/09
Uredba o metodologiji vještačenja NN 153/14
Uredba o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije NN 94/99
Uredba Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža NN 42/03
Statut hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje NN 163/98, 86/03
Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika hrvatske NN 31/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89, 57/89, 58/90, 21/92, 116/93
Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske NN 58/90, 21/92, 116/93
Statut samostalnih privrednika NN 2/90, 17/90, 58/90, 21/92, 116/93, 23/95
Statut samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske NN 31/83, 47/83, 53/85, 14/86, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89, 57/89, 58/90, 21/92, 116/93
Odluka o dokupu staža osiguranja za svećenika, redovnicu i redovnika NN 32/99
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1999. NN 32/99
Odluka o usklađivanju mirovine od 1. siječnja 1991. i o najvišoj starosnoj invalidskoj mirovini NN 33/91
Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se ovlaštenim službenim osobama pravosuđa računa staž osiguranja s povećanim trajanjem NN 32/2001
Odluka o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem NN 19/84, 24/85, 24/86, 35/86, 28/87, 15/88, 10/89, 32/89, 57/89, 25/90, 30/90, 7/91, 11/91, 15/91, 33/91, 16/92
Odluka o uvjetima po kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u 2000. godini NN 35/00
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1998. NN 74/98

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakon o zdravstvenom osiguranju NN 1/97, 109/97, 13/98, 88/98, 150/98, 10/99, 34/99, 69/00, 59/01
Zakon o zdravstvenom osiguranju NN 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04, 90/05
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju NN 85/06, 150/08, 71/10
ZID Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom NN 71/10
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12, 57/12, 90/12, 123/12, 144/12
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 85/06, 105/06, 118/06, 77/07, 111/07, 35/08
Zakon o liječništvu NN 121/03
Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima NN 124/97, 53/01
Zakon o lijekovima NN 71/07, 45/09, 124/11
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu NN 79/07, 139/10
Zakon o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki NN 24/96, 109/97, 82/01 i 30/04
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 60/92
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju NN 12/91, 19/91
Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 121/03, 48/05, 85/06, 117/08
Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08, 71/10
Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 75/93, 1/97, 111/97, 95/00, 129/00
Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH NN 114/97
Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu NN 85/06, 67/08, 139/10
Pravila o izmjenama i dopunama pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja NN 2/03
Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja NN 2/09, 32/09, 59/09, 91/09
Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja NN 47/02, 76/02, 2/03, 11/03 i 106/04
Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi NN 39/02
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 57/94, 89/94
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju NN 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11, 48/11
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima NN 13/93, 17/93, 26/93, 53/93, 26/94, 81/94
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima NN 63/00, 77/00, 85/00, 106/00, 131/00, 60/01, 93/03, 158/03, 74/04
Pravilnik o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje NN 50/90, 118/09, 4/10, 13/10, 14/10, 1/11, 16/11, 31/11
Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti NN 94/05, 136/07, 80/07
Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose NN 147/09
Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljeda na radu i profesionalne bolesti NN 125/07, 4/08 i 66/10
Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz Državnog proračuna NN 156/08 i 88/10
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu NN 12/06
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu NN 50/09, 118/09, 4/10, 13/10, 4/10, 13/10, 14/10, 1/11, 16/11, 31/11, 93/11, 145/11, 41/12, 76/12, 129/12
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu NN 55/90, 5/91, 14/91, 32/91
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu NN 6/94, 87/96
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu NN 76/02, 43/03
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu NN 80/07, 85/07
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 120/06, 136/06, 56/07, 80/07, 96/07
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 4/94, 81/94, 31/95, 57/96, 71/96, 108/96, 79/97
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 43/99, 51/99, 52/00, 77/00, 65/01
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11, 16/11, 87/11, 137/11, 39/12, 69/12, 126/12, 38/13, 77/13, 101/13, 103/13, 119/13, 125/13
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti NN 1/11, 153/11, 51/12, 126/12, 147/12, 38/13, 67/13
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu NN 125/07, 4/08
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja NN 28/02, 33/02
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja NN 64/06
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja NN 93/03, 158/03, 198/03, 81/04, 174/04, 30/05, 62/05, 112/05, 98/06
Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja NN broj 32/92, 64/92
Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti NN 5/2003
Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje NN 57/07, 96/07
Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje NN 95/96, 73/99
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika NN 53/98
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje NN 45/05
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 49/14, 51/14
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom NN 26/1996, 79/97, 31/99, 51/99 i 73/99
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući NN 55/99
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standardu osnovnome zdravstvenom osiguranju NN 25/07, 2/10
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu NN 2/96, 26/96, 140/97 i 22/98
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske NN 55/90, 5/91, 14/91, 70/91
Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom NN 134/08
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja NN 36/94
Pravilnik o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta
NN 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/00
Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne NN 81/95, 31/97, 82/00
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica NN 46/94, 50/95, 1/01
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi NN 38/04
Odluka o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog poreza na dodanu vrijednost za 2003. godinu NN 159/03
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 30/95, 32/95, 81/95
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanje sredstava za ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 20/99
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanje sredstava za ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 77/00
Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite NN 31/95
Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite NN 33/97
Odluka o utvrđivanju liste lijekova HZZO NN 18/00
Odluka o utvrđivanju liste lijekova HZZO NN 27/99, 34/99, 73/99, 114/99, 129/99

FINANCIJSKO PRAVO

Zakon o trošarinama NN 22/13, 32/13, 81/13
Zakon o trošarinama NN 83/09, 111/12
Opći porezni zakon NN 147/08, 18/11, 78/12 136/12
Opći porezni zakon NN 127/00, 86/01 i 150/02
Zakon o posebnom porezu na kavu NN 87/05
Zakon o posebnom porezu na kavu NN 139/97
Zakon o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 156/08, 80/10
Zakon o porezu na dobit NN 127/00
Zakon o porezu na dobit NN 35/95, 106/96
Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08, 80/10
Zakon o porezu na dohodak NN 127/00, 150/02
Zakon o porezu na dohodak NN 25/95, 52/95, 106/96, 164/98, 33/00
Zakon o posebnom porezu na alkohol NN 136/02, 107/07
Zakon o posebnom porezu na alkohol NN 51/94, 14/98, 55/00
Zakon o posebnom porezu na pivo NN 136/02, 123/03
Zakon o poreznoj upravi NN 67/01, 70/01, 94/01, 177/04, 128/10
Zakon o poreznoj upravi NN 75/93, 71/99
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate NN 55/00
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate NN 51/94
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode NN 105/99, 114/01
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove NN 139/97, 105/99, 55/00
Zakon o porezu na promet nekretnina NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02 i 22/11
Zakon o porezu na promet nekretnina NN 53/90, 59/90, 61/91, 95/94
Zakon o porezu na promet nekretnina i prava NN 47/85
Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 47/95, 164/98, 105/99, 106/96, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića NN 51/94, 139/97
Zakon o posebnom porezu na uvoz automobila NN 51/94
Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode NN 51/94
Zakon o računovodstvu NN 90/92
Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga NN 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 35/93, 75/93, 63/93, 73/93, 81/93, 89/93, 90/93, 98/93, 13/94, 22/94, 48/94, 65/94
Zakon o oporezivanju proizvoda i usluga u prometu Službeni list SFRJ 33/72 – 11/86 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11 /86
Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu NN MU 8/99
Pravilnik o trošarinama NN 1/10
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN 149/09
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04, 153/05, 79/07, 34/08, 97/09
Pravilnik o porezu na dobit NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12
Pravilnik o porezu na dobit NN 54/01, 198/03
Pravilnik o porezu na dobit NN 132/00, 1/01
Pravilnik o porezu na dobit NN 7/96, 142/97, 17/98
Pravilnik o amortizaciji NN 54/01
Pravilnik o obračunu i uplati poreza na dobit NN 91/94, 8/95, 10/95 i 17/95
Pravilnik o porezu na dohodak NN 95/05, 96/06
Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza NN 48/05
Pravilnik o porezu na dohodak NN 140/03
Pravilnik o porezu na dohodak NN 54/01
Pravilnik o porezu na dohodak NN 104/95, 109/96, 67/98, 155/98, 1/00, 62/00
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga NN 92/95, 109/95, 21/96, 109/96
Pravilnik o obliku i sadržaju porezne prijave te o načinu obračunavanja uplaćenih predujmova i razlika dohotka po godišnjem obračunu NN 91/9
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja NN 52/13
Uredba o kakvoći naftnih derivata NN 53/06
Uredba o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku NN 21/95
Odluka o porezima Grada Umaga Službene novine Grada Umaga 8/01, 8/02, 5/04, 16/05 i 7/06
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Slavonskog Broda Službeni vjesnik 11/98
Odluke o porezima Grada Mali Lošinj Službene novine Županije Primorsko-goranske 3/94, 29/95, 9/97, 7/99
Zakon o carinskoj službi NN 67/01
Carinski zakon NN 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10
Carinski zakon NN 53a/91, 64/91, 33/92, 26/93, 106/93,92/94, 28/96, 49/96, 62/99
Privremeni sporazum o trgovinskim i njima povezanim pitanjima između RH i EZ NN MU 15/01
Protokol o definiciji pojma “proizvoda s porijeklom” i načina administrativne suradnje koji je sastavni dio Zakona o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine NN MU 9/01
Konvencija o privremenom uvozu NN MU 16/98
Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu TIR karneta NN MU 1/92
Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja carine NN 93/13, 3/15
Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima NN 93/02, 125/02, 68/03
Pravilnik o posebnostima provedbe Carinskog postupka u međunarodnome pomorskom, riječnom i zračnom prometu NN 62/00, 81/00
Pravilnik o korištenju bankovne garancije u carinskom postupku NN 82/99
Pravilnik o vrsti i količini predmeta kućanstva i osobnih stvari koje se mogu uvoziti temeljem carinskih i poreznih povlastica useljenika i povratnika NN 22/98, 43/99
Uredba o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva NN 50/06, 82/07
Uredba za provedbu carinskog zakona NN 144/99, 48/00, 49/00, 77/00, 12/01, 20/01
Uredba o privremenom izvozu i uvozu robe NN 53/91, 38/92
Odluka o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom NN 142/97
Naputak o provođenju Ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje carinski postupak sa robom koja se uvozi, izvozi ili provozi za potrebe SFOR-a NN 42/99, 73/00
Uputstvo o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju NN 68/91, 41/92, 89/93, 60/94
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju NN 92/10
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju NN 83/09, 153/09, 60/10
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu NN 87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 141/06
Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu NN 29/99, 105/99, 46/00, 101/00, 12/01, 13/02
Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi NN 46/97
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14
Zakon o potrošačkom kreditiranju NN 75/09, 117/12
Zakon o državnom proračunu NN 87/08
Zakon o proračunu NN 92/94
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci NN 75/08
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci NN 36/01
Zakon o kreditnim institucijama NN 11/08, 74/09, 153/09
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 140/05
Zakon o zateznim kamatama NN 94/04
Zakon o zateznim kamatama NN 28/96
Zakon o deviznom poslovanju NN 96/03
Zakon o bankama NN 84/02
Zakon o bankama NN 161/98
Zakon o igrama na sreću NN 83/02
Zakon o igrama na sreću NN 36/98
Zakon o igrama na sreću NN 61/91, 2/94, 56/95
Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2001. godinu NN 82/01
Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 1999. godinu NN 167/98
Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 1998. godinu NN 141/97
Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 1997. godinu NN 111/96
Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava NN 117/01, 95/02
Zakon o štedno-kreditnim zadrugama NN 47/98
Zakon o sprečavanju pranja novca NN 69/97
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama pariškog kluba NN 34/96
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05
Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske NN 106/93
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 86/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08
Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata NN 91A/93, 36/98
Zakon o financijskoj policiji NN 89/92, 16/93, 94/93, 28/94
Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala NN 53/91
Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja NN 14/10
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje NN 24/05
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina NN 11/03, 63/03, 86/03, 124/03, 159/03, 20/04, 42/04, 54/04., 91/04, 150/04
Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi i ribarstvu NN 53/00, 98/00, 17/01, 24/01, 71/01
Pravilnik o obavljanju djelatnosti kladionica NN 84/99
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji NN 23/99

RADNO PRAVO

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15
Zakon o policiji NN 34/11, 130/12
Zakon o policiji NN 129/00
Zakon o radu NN 93/14
Zakon o radu NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13
Zakon o radu NN 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 137/04
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi NN 86/08, 6/11
Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca NN 86/08, 80/13, 82/15
Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca NN 114/03
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti NN 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 153/13
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti NN 32/02, 86/02, 114/03, 151/03
Zakon o primopredaji vlasti NN 17/07
Zakon o sigurnosno obavještajnom sustavu RH NN 79/06, 105/06
Zakon o državnim službenicima NN 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 38/13
Zakon o državnim službenicima i namještenicima NN 27/01
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija NN 30/04
Zakon o civilnoj službi NN 25/03
Zakon o obrani NN 33/02, 58/02
Zakon o obrani NN 74/93, 57/96
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09, 124/09
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske NN 23/95, 33/95, 105/99, 128/99
Zakon o službi u oružanim snagama NN 52/91
Zakon o sigurnosnim službama NN 32/02, 58/03
Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 44/05
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13
Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi NN 90/92, 94/93, 117/93, 5/97, 17/99, 128/99
Zakon o plaćama u javnim službama NN 27/01
Zakon o načinu određivanja zastupljenosti udruga sindikata više razine u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini NN 19/99
Zakon o Vladi Republike Hrvatske NN 101/98, 15/00
Zakon o potvrđivanju ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske NN MU 2/97
Zakon o zaštiti tajnosti podataka NN 108/96
Zakon o zaštiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12
Zakon o zapošljavanju NN 59/96, 82/01, 114/01
Zakon o zapošljavanju NN 55/90, 19/91
Zakon o vanjskim poslovima NN 48/96
Stečajni zakon NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12
Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi NN 50/95
Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti NN 74/94, 7/95, 75/95
Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99
Zakon o sustavu državne uprave NN 150/11, 12/13
Zakon o sustavu državne uprave NN 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03, 199/03, 79/07
Zakon o upravi NN 16/78, 57/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90, 53a/91
Zakon o unutarnjim poslovima NN 29/91, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00, 53/00
Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa Službeni list SFRJ 60/89, 42/90
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 104/13
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 93/08, 23/09, 39/09, 90/10
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 92/04, 141/04, 150/04, 77/07, 98/07
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 3/02, 45/02, 92/03
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 92/00
Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Ploča SG Grada Ploča 6/08
Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Zagreba SL GZ 10/99, 11/01, 20/05
Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad NN 2/14
Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad NN 96/02
Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskog službenika na građansko odijelo NN 64/11
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca NN 120/07
Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja NN 65/07
Pravilnik o naknadama troškova u svezi s obavljanjem službe, selidbenih troškova i troškova zbog odvojenog života od obitelji NN 141/04, 22/05
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja djelatnih časnika NN 98/04
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja djelatnih časnika NN 123/02Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga NN 38/04, 98/05
Pravilnik o vojnoj stezi NN 95/03
Stegovnik oružanih snaga NN 103/96
Pravilnik o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u oružanim snagama RH tijekom preustroja oružanih snaga RH 38/03
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate pripadnika OSRH NN 6/03, 175/03
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja te postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja djelatnih vojnika i dočasnika NN 127/02
Pravilnik o postupku ocjenjivanja i evidentiranja ocjena policijskih službenika NN 34/02
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika NN 18/02
Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima NN 55/01
Pravilnik o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u OSRH tijekom preustroja OSRH NN 37/01, 38/014, 71/01, 89/01, 112/01
Pravilnik o programu stručnog ispita za stečajnog upravitelja i načinu njegova polaganja NN 2/00
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i obavljanju civilne službe NN 1/97, 21/00
Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju NN 47/96
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata NN 16/96
Pravilnik o radnoj knjižici NN 14/96
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi NN 77/07
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi NN 74/02
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi NN 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13
Uredba o plaćama policijskih službenika NN 42/01
Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika NN 39/01
Uredba o dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova NN 71/99, 149/99, 63/00
Uredba o provođenju Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne službe i zaštite vojnih i civilnih invalida rata NN 51/98
Uredba o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika Pravosudne policije NN 70/92
Odluka o izmjeni Odluke o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjena snaga s pravom na mirovinu NN 153/09

PRETVORBA I PRIVATIZACIJA

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije NN 92/10
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije NN 44/01, 143/02
Zakon o privatizaciji NN 21/96, 71/97, 73/00
Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske NN 29/94
Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju NN 84/92, 70/93, 76/93, 19/94, 52/94 i 87/96
Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća NN 19/91, 83/92, 94/93, 2/94, 9/95

JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14
Zakon o javnoj nabavi NN 110/07, 125/08
Zakon o javnoj nabavi NN 117/01, 92/05
Zakon o nabavi roba i usluga i ustupanju radova NN 142/97
Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 21/10
Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 117/03
Pravilnik o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima HRVI Domovinskog rata mogu obavljati radove i usluge NN 41/97
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 13/08, 4/09
Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova NN 33/97
Naputak o provedbi postupka javnog nadmetanja NN 90/99

TRŽIŠNO NATJECANJE

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja NN 79/09, 80/13
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja NN 122/03
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja NN 48/95, 52/97, 89/98
Zakon o poštanskim uslugama NN 88/09, 61/11
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07
Pravilnik o načinu vođenja upisnika o koncentracijama NN 30/97
Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta NN 51/04
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija NN 65/00, 115/00

IMOVINSKO PRAVO

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80,02, 81/02
Zakon o izvlaštenju NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12
Zakon o eksproprijaciji NN 46/82, 28/87, 39/88, 73/91
Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta Službeni list FNRJ 52/58
Zakon o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije Službeni list FNRJ 86/46
Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. Službeni list DFJ 40/45, 70/45
Zakon o postupanju s imovinom, koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom, koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača Službeni list DFJ 36/45
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima od 9. listopada 1998. godine NN MU 18/98
Sporazum između SFRJ i Republike Italije o definitivnom reguliranju svih uzajamnih obveza koje proistječu iz članka 4. ugovora potpisanog u Osimu od 10. studenoga 1975. godine, sačinjenog u Rimu 18. veljače 1983. godine prilog Službenog lista – MU 7/85
Sporazum između SFRJ i Republike Italije od 03.07.1965. o primjeni Sporazuma od 18.12.1954. Uredba o ratifikaciji Sporazuma, Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 11/66
Ugovor o miru s Mađarskom zaključenim u Parizu 10. veljače 1947. godine, ratificiranim Ukazom o ratifikaciji Ugovora o miru s Mađarskom Službeni list FNRJ 72/47
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor NN 204/03
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća NN 36/03, 33/06
Pravilnik o dodjeli dionica bez naplate NN 44/96
Pravilnik o uvjetima i načinu zamjene dionica ili udjela NN 44/96
Uredba o prijelazu mađarske imovine na teritoriju Federativne Narodne Republike Jugoslavije u državno vlasništvo FNRJ po Ugovoru o miru s Mađarskom Službeni list FNRJ 1/48
Odluka o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjeg od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela NN 119/00, 47/02
Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 152/08
Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 66/01, 87/02, 48/05, 90/05
Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 54/94, 48/95, 19/98, 105/99
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 16/07, 124/10, 56/13
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 128/99
Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta NN 16/74, 10/78, 51/89, 19/90, 26/93
Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima NN 86/07
Pravilnik o katastru zemljišta NN 84/07
Pravilnik o katastru zemljišta NN 28/00 i 68/03
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina NN 26/00
Pravilnik o izlaganju na javni uvid podataka utvrđenih katastarskom izmjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta NN 41/78
Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko srijemske županije NN 77/14
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata NN 117/03
Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija NN 117/03
Zakon o obnovi NN 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11
Zakon o utvrđivanju ratne štete NN 61/91
Odluka o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za obnovu NN 41/04
Odluka o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za obnovu NN 14/01
Nastavak obnove ratom stradalih područja NN 159/98
Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova NN 88/96, 3/01

STAMBENO PRAVO

Zakon o prestanku važenja zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom NN 101/98
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj NN 10/97, 124/97, 68/98
Zakon o najmu stanova NN 91/96
Zakon o zakupu poslovnog prostora NN 91/96
Zakon o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju NN 73/95
Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske NN 29/94
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo NN 34/92, 68/98, 96/99
Zakon o privremenom korištenju stanova NN 66/91, 76/93
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba NN 53/90, 61/91, 25/93, 70/93
Zakon o stambenim odnosima NN 51/85, 42/86, 22/92, 70/93
Zakon o vlasništvu na dijelovima zgrada Službeni list SFRJ 43/65, 57/65
Uredba o održavanju zgrada NN 64/97
Odluka Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi NN 63/08
Zaključak o provedbi Programa stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi NN 96/06
Zaključak Vlade RH o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima RH koja su izvan područja posebne državne skrbi NN 100/03, 179/04, 79/05

GRADITELJSKO PRAVO

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12, 143/13
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 90/11
Zakon o prostornom uređenju NN153/13
Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12
Zakon o prostornom uređenju NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04
Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 54/80, 16/86, 18/89, 34/91, 61/91, 59/93
Zakon o prostornom uređenju i korištenju građevinskog zemljišta NN 14/73
Zakon o gradnji NN 175/03, 100/04
Zakon o gradnji NN 52/99, 57/99, 75/99, 117/01, 47/03
Zakon o gradnji NN 19/98
Zakon o građenju NN 77/92, 82/92, 26/93, 33/95
Zakon o izgradnji objekata NN 54/86, 18/87, 42/88, 29/89, 33/89, 34/91
Zakon o grobljima NN 19/98
Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenima protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje NN 33/95
Zakon o postupanju s objektima građenima protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje NN 33/92
Zakon o građevinskom zemljištu NN 48/88, 16/90, 53/90
Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koji se ne izdaje lokacijska dozvola NN 98/99
Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koji se ne izdaje lokacijska dozvola NN 89/95
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu NN 116/07
Uredba o uređenju i zaštiti obalnog pojasa mora NN 128/04
Uredba Vlade Republike Hrvatske o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku NN 6/00
Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju NN 35/99
Uredba o procjeni utjecaja na okoliš NN 34/97, 37/97
Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana (bivše) općine Slavonski Brod Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 7/98
Generalni urbanistički plan Grada Zagreba Službeni glasnik Grada Zagreba 19/96, 11/98, 4/00
Odluka o donošenju prostornog plana Grada Zagreba Službeni glasnik Grada Zagreba 11/96
Provedbeni urbanistički plan Centra Grada Rijeke – osnovna koncepcija plana Službene novine Primorsko goranske županije 16/92, 22/92, 24/92, 3/93, 17/95

KOMUNALNO PRAVO

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
Zakon o komunalnim djelatnostima NN 15/79, 18/79
Zakonu o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke – Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt “Intergralni razvoj lokalne zajednice” NN MU 7/05
Odluka o komunalnom redu Grada Zagreba Službeni glasnik Grada Zagreba 20/05
Odluka o komunalnom redu Grada Zagreba Službeni glasnik Grada Zagreba 7/97
Odluka o komunalnoj naknadi Službeni glasnik Grada Dubrovnika 9/05, 1/06
Odluka o komunalnoj naknadi Službeni glasnik Grada Dubrovnika 2/00
Odluka o auto-taxi prijevozu Službene novine Primorsko-goranske županije 24/04
Statut Grada Dubrovnika Službeni glasnik Grada Dubrovnika 9/01, 7/03
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti i radnom vremenu ugostiteljskih objekata Općine Svetvinčenat Službene novine Općine Svetvinčenat 6/01
Odluka o odvodnji otpadnih voda Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 15/00
Odluka o uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu Grada Splita Službeni glasnik Grada Splita 6/00, 21/01 i 33/03
Odluka o komunalnom doprinosu Službeni glasnik općine Gradac 19/98
Odluku o komunalnoj naknadi općine Punat Službene novine Primorsko-goranske županije 9/98
Odluka u komunalnom redu Grada Pule Službene novine Grada Pule 4/98, 1/99
Odluke o komunalnoj naknadi Glasnik Karlovačke županije 1/98
Odluka o komunalnoj naknadi Službeni glasnik Grada Zagreba 7/97 i 16/97
Odluka o komunalnom redu Grada Zadra Glasnik Grada Zadra 6/97
Odluka o komunalnim doprinosima Službene novine grada Pule 6/97, 7/97, 14/97 i 1/99
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi grada Rijeke Službene novine Primorsko-goranske županije 30/96
Odluka o komunalnoj naknadi Grada Rijeke Službene novine Primorsko-goranske županije 18/93, 30/96, 1/98 i 29/98
Odluka o komunalnoj naknadi Službeni glasnik Županije Krapinsko zagorske 6/96, 8/97, 10/97 i 12/98
Odluka o komunalnom redu Službeni vjesnik Grada Varaždina 4/96
Odluku o komunalnom doprinosu Službeni glasnik grada Osijeka 2/96, 6/97
Odluka o obvezi i uvjetima priključivanja građevina na komunalnu infrastrukturu Službeni vjesnik Grada Varaždina 1/96
Odluka o visini komunalnih doprinosa grada Rovinja Službeni glasnik grada Rovinja 8/95
Odluka o komunalnom redu na području Općine Đurđevac Službene novine Općine Đurđevac 2/95, 9/95
Odluka o komunalnoj naknadi grada Opatije Službene novine 19/94, 29/95, 19/97
Odluka o komunalnoj naknadi Službeni glasnik Grada Zagreba 38/88, 10/89, 38/89, 6/91, 9/92

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva NN 54/05
Zakon o industrijskom dizajnu NN 173/03
Zakon o industrijskom obličju NN 78/99, 127/99
Zakon o industrijskom vlasništvu NN 53/91, 19/92, 61/92 i 26/93
Zakon o patentima NN 173/03
Zakon o patentima NN 78/99, 127/99
Zakon o žigu NN 173/03, 76/07, 30/09
Zakon o žigu NN 78/99, 127/99
Zakon o autorskim i srodnim pravima NN 167/03
Zakon o autorskim pravima NN 53/91, 58/93
Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva NN 64/00, 160/04
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga NN 78/99
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica NN MU 14/01
Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva NN MU 12/93, 3/99
Pravilnik o žigu NN 72/04
Pravilnik o industrijskom obličju NN 146/99
Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo NN 86/00

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13
Zakon o pravu na pristup informacijama NN 172/03, 144/10, 77/11
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša NN MU 124/07

OSTALO

Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 143/12, 152/15
Zakon o upravnim sporovima NN 53/91, 9/92, 77/92
Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09
Zakon o općem upravnom postupku NN 53/91, 103/96
Zakon o duhanu NN 76/99
Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu NN 47/98
Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu NN 147/05
Statut hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu NN 40/99
Zakon o elektroničkim medijima NN 153/09
Zakon o elektroničkim medijima NN 122/03, 79/07
Zakon o investicijskim fondovima NN 150/05
Zakon o investicijskim fondovima NN 107/95, 2/96
Zakon o preuzimanju dioničkih društava NN 84/02, 87/02, 120/02
Zakon o tržištu vrijednosnih papira NN 84/02 i 132/06
Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima NN 109/97
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina NN 155/02
Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj NN 105/00
Zakon o strancima NN 130/11, 74/13
Zakon o strancima NN 79/07, 36/09
Zakon o strancima NN 109/03, 182/04
Zakon o kretanju i boravku stranaca NN 53/91, 22/92, 26/93,29/94, 22/99
Zakon o suzbijanju diskriminacije NN 85/08
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica NN 83/02
Zakon o osobnoj iskaznici NN 11/02, 122/02 i 31/06
Zakon o udrugama NN 88/01, 11/02
Zakon o udrugama NN 70/97
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 77/99, 133/02, 48/02
Zakon o zakladama i fundacijama NN 36/95, 64/01
Zakon o državnim maticama NN 96/93
Zakon o političkim strankama NN 76/93, 111/96, 164/98
Zakon o osobnom imenu NN 69/92, 26/93 i 29/94
Zakon o zapošljavanju stranaca NN 19/92, 33/92, 26/93, 52/94
Zakon o matičnom broju NN 9/92, 66/02
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 53/91, 64/92, 26/93, 29/94
Zakon o hrvatskom državljanstvu NN 53/91, 28/92, 113/93, 130/11
Zakon o osobnoj iskaznici NN 53/91, 9/92
Zakon o prebivalištu i boravištu građana NN 53/91, 26/93, 29/94, 100/00
Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika NN 34/91, 76/93, 52/94, 34/95, 164/98, 109/01, 2/07
Zakon o državljanstvu osoba na području pripojenom Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji po Ugovoru o miru sa Italijom Službeni list FNRJ 104/47
Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda NN MU 18/97
Konvencija o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. godine i Protokol o pravnom položaju izbjeglica iz 1967. godine NN MU 12/93
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda NN MU 6/99, 8/99, 14/02, 1/06
Uredba (EZ) broj: 562/2006
Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj NN 52/12, 81/13
Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica NN 148/02, 155/08
Pravilnik o smetnjama za otpust iz hrvatskog državljanstva glede vojne obveze NN 2/92
Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu NN 54/91
Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba NN 92/98
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti NN 20/10
Zakon o državnom inspektoratu NN 116/08, 123/08
Zakon o državnom inspektoratu NN 76/99, 129/05
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište NN 48/04, 130/04
Zakon o vinu NN 96/03
Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 77/99
Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja NN 27/99
Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 27/99
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe NN 1/97
Zakon o zaštiti osoba i imovine NN 83/96, 90/96, 96/01
Zakon o inspekciji rada NN 59/96
Zakon o prosvjetnoj inspekciji NN 50/95, 73/97
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 60/92, 26/93
Zakon o Devizom inspektoratu Republike Hrvatske NN 33/92
Zakon o upravnoj inspekciji NN 17/86, 47/90
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora NN 126/10
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica NN 41/10
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija NN 37/08, 73/02, 153/02
Pravilnik o vinu NN 96/96, 7/97, 117/97, 57/00
Obiteljski zakon NN 103/15
Obiteljski zakon NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11
Obiteljski zakon NN 162/98
Zakon o braku i porodičnim odnosima NN 51/89, 59/90
Zakon o humanitarnom razminiranju NN 153/05, 63/07, 152/08
Zakon o razminiranju NN 19/96, 86/98, 64/00
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica NN 96/93, 39/95, 128/99
Uredba o pravima povratnika NN 33/97, 69/97
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 30/94
Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08
Zakon o boravišnoj pristojbi NN 35/95, 64/00, 42/05, 68/07
Zakon o trgovini NN 87/08, 116/08, 76/09.
Zakon o trgovini NN 11/96, 75/99, 109/01, 170/03
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 138/06, 43/09, 88/10
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 46/97, 68/98, 92/01, 117/01, 4/02, 49/03
Zakon o osiguranju NN 151/05
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju NN 11/02
Zakon o mjeriteljstvu NN 163/03, 111/07
Zakon o preuzimanju dioničkih društava NN 84/02, 87/02, 120/02
Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju NN 27/99
Zakon o turističkoj djelatnosti NN 8/96, 76/98
Zakon o turističkim članarinama u turističkim zajednicama NN 35/95, 52/95
Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13
Zakon o obrtu NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03, 68/07, 79/07, 40/10
Zakon o obavljanju hidrometeorološke službe NN 14/78, 54/88, 26/93
Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova NN 48/05
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija NN 27/98, 73/02, 159/02
Pravilnik o upisniku minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja NN 14/96, 30/96, 75/97
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata NN 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01
Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu NN 16/02
Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Pule Službene novine Grada Pule 2/04, 7/04
Posebne uzance u trgovini na malo NN 16/95
Zakon o oružju NN 63/07, 146/08, 59/12, 143/12, 152/14
Zakon o oružju NN 69/92, 26/93, 43/93, 29/94, 108/95, 20/97, 46/97, 27/99, 12/01, 19/02
Zakon o javnom okupljanju NN 150/05
Zakon o privatnoj zaštiti NN 68/03, 31/10, 139/10
Zakon o javnom okupljanju NN 128/99
Zakon o zaštiti osoba i imovine NN 83/96
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi NN 33/08
Pravilnik o obrascima isprava, te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu NN 118/99
Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14
Ovršni zakon NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08
Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13
Zakon o prekršajima NN 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04
Zakon o prekršajima NN 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92, 33/95
Kazneni zakon NN 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08
Zakon o kaznenom postupku NN 110/97, 58/99, 112/99
Zakon o parničnom postupku NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13
Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira Službeni glasnik Grada Zagreba 23/78
Zakon o privatnim detektivima NN 24/09
Zakon tajnosti podataka NN 79/07
Zakon o zaštiti potrošača NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13
Zakon o zaštiti potrošača NN 96/03
Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12
Zakon o zaštiti tajnosti podataka NN 108/96
Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova NN 25/08
Zakon o upravnim pristojbama na području intelektualnog vlasništva NN 64/00
Zakon o upravnim pristojbama NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00
Zakon o sudskim pristojbama NN 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13
Pomorski zakonik NN 181/04
Pomorski zakonik NN 17/94, 74/94, 43/96
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 82/13
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 178/04, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 36/98, 83/02, 26/03
Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu NN 77/92, 26/93
Zakon o zračnom prometu NN 69/09, 84/11
Zakon o zračnom prometu NN 132/98
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu na državnim brzobrodskim i klasičnim brodskim linijama NN 138/06
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu NN 33/06
Zakona o javnim cestama NN 180/04, 138/06, 146/08
Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15
Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 105/04 , 142/06
Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 84/92, 5/93, 6/93, 26/93, 29/94, 43/96, 46/96, 54/96, 59/96
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 141/06, 38/09
Zakon o morskim lukama NN 108/95, 6/96, 137/99
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 77/99
Zakon o javnim cestama NN 100/96, 76/98
Zakon o hrvatskim željeznicama NN 53/94
Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu NN 77/92
Pravilnik o starodobnim vozilima NN 58/09
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine NN 143/06
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu NN 130/06
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati pravna ili fizička osoba koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja NN129/05
Pravilnik o registraciji vozila NN 5/05, 19/05, 41/05
Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču NN 179/04
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti 67/04
Pravilnik o organiziranju i provedbi vozačkih ispita Hrvatskog autokluba broj 9848/1. od 16. studenoga 2004.
Pravilnik o vozačkim dozvolama NN 44/01
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma NN 142/99, 47/00, 121/00, 45/01, 108/01, 106/04
Pravilnik o dopusnicama za obavljanje linijskog prijevoza putnika NN 54/99
Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dostatnom broju stanica za tehnički pregled vozila NN 166/98, 105/01
Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske NN 103/98, 151/98, 41/99
Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan luka NN 91/94, 161/98
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita NN 89/94
Pravilnik o brodicama NN 81/94, 77/01, 8/02
Pravilnik o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila NN 12/93, 22/94, 19/96
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila NN 9/93, 69/96
Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora NN 128/04
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru NN 36/04
Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru NN 23/04
Uredba o uvjetima za dodjelu koncesija za obavljanje lučke djelatnosti NN 52/96
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske NN 23/94
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09
Zakon o srednjem školstvu NN 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01
Zakon o osnovnom školstvu NN 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01, 69/03
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija NN 158/03, 198/03, 138/06
Zakon o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma 57/96, 21/00
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 22/13
Zakon o visokim učilištima NN 59/96, 128/99, 14/00, 67/00, 94/00, 129/00
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu NN 117/01
Zakon o udžbenicima NN 3/78
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi NN 96/01
Zakon o muzejima NN 142/98
Zakon o sportu NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13
Zakon o športu NN 111/97, 13/98 i 24/01
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/97, 94/13
Zakon o hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti NN 34/91, 43/96
Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika NN 43/05
Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija NN 151/02
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu NN 89/95
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Splitu NN 75/98
Statut Sveučilišta u Zagrebu (Sveučilišni vjesnik, vol. LI., 2005.)
Ustav Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske NN 99/99, 29/02, 49/02
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske NN 13/91
Zakon o sudovima NN 28/13, 33/15
Zakon o sudovima NN 150/05, 16/07
Zakon o sudovima NN 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 17/04
Zakon o Državnom sudbenom vijeću NN 116/10, 57/11, 30/11
Zakon o Državnom sudbenom vijeću NN 58/93, 49/99, 31/00, 129/00, 59/05, 150/05, 153/09
Zakon o državnom odvjetništvu NN 76/09, 153/09, 145/10, 57/11
Zakon o državnom odvjetništvu NN 51/01, 58/06, 16/07
Zakon o državnom pravobraniteljstvu NN 75/95
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu NN 84/08, 75/09
Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu NN 54/74, 29/78, 13/90
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći NN 62/08, 44/11, 81/11
Zakon o izvršavanju kazne zatvora NN 190/03
Zakon o psihološkoj djelatnosti NN 47/03
Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru NN 55/00, 107/01
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika NN 25/00
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika NN 101/98, 135/98
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika NN 10/99, 25/00, 30/01, 59/01, 11/01, 17/04
Zakon o odvjetništvu NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11
Zakon o javnom bilježništvu NN 78/93, 29/94, 16/07
Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu NN 53/91
Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje NN 21/74, 39/74, 55/88, 90/90 i 66/90
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH, Vlade BIH, Vlade Federacije BiH o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima NN MU 1/12
Zakon o potvrđivanju ugovora između RH i SRJ o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima NN MU 6/98
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći NN 32/12
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima NN 88/08, 8/09, 126/11, 120/12
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima NN 35/98
Pravilnik o unutarnje poslovanju u državnim odvjetništvima NN 106/02
Pravilnik o javnobilježničkim uredima NN 38/94, 82/94
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2010. g. NN 140/09
Odluka o objavi obrasca izvješća s podacima o imovini, prihodima te imovini bračnog druga i malodobne djece dužnosnika NN 105/04
Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika NN 148/09
Kodeks odvjetničke etike NN 64/07, 72/08
Statut Hrvatske odvjetničke komore NN 25/95, 92/99
Zakon o telekomunikacijama NN 73/08
Zakon o telekomunikacijama NN 122/03, 158/03, 60/04, 70/05
Zakon o telekomunikacijama NN 76/99, 128/99
Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14
Zakon o elektroničkoj ispravi NN 150/05
Zakon o hrvatskoj radioteleviziji NN 137/10
Zakon o hrvatskoj radioteleviziji NN 25/03
Zakon o elektroničkom potpisu NN 10/02 i 80/08
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 154/11
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme NN 154/09
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme NN 154/08
Pravilnik o neprenosivosti broja NN 42/09
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 154/08, 51/11
Pravilnik o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji NN 45/05, 99/05
Pravilnik o telekomunikacijskim uslugama NN 183/04, 108/05
Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11
Zakon o obveznim odnosima NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01
Zakon o prestanku važenja zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom NN 101/98
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09
Zakon o zakupu poslovnog prostora NN 91/96
Zakon o zemljišnim knjigama NN 91/96
Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini NN 58/93
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba NN 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93
Zakon o nasljeđivanju NN 47/78
Zakon o vlasništvu na dijelovima zgrada Službeni list SFRJ 43/65, NN 57/65
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica NN MU 14/01
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta NN 31/09
Uredba o održavanju zgrada NN 64/97
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13
Zakon o otpadu NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09
Zakon o otpadu NN 34/95
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13
Zakon o zaštiti prirode NN 70/05
Zakon o zaštiti prirode NN 30/94, 72/94
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13
Zakona o zaštiti okoliša NN 110/07
Zakon o zaštiti okoliša NN 82/94, 128/99
Zakon o tržištu plina NN 28/13, 14/14
Zakon o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14
Zakon o vodama NN 107/05, 150/05
Zakon o vodama NN 107/95
Zakon o vodama NN 53/90, 9/91, 61/91, 43/93
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13
Zakon o zaštiti od buke NN 20/03
Zakon o zaštiti od buke NN 17/90
Zakon o rudarstvu NN 75/09
Zakon o rudarstvu NN 190/03
Zakon o rudarstvu NN 35/95, 114/01
Zakon o arhitektonskim i inženjerijskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji NN 152/08
Zakon o hrani NN 46/07
Zakon o hrani NN 117/03
Zakon o zaštiti životinja NN 135/06
Zakon o šumama NN 140/05, 82/06
Zakon o šumama NN 52/90, 5/91, 61/91, 9/91, 14/93
Zakon o lovstvu NN 140/05, 75/09
Zakon o lovu NN 10/94, 29/99, 14/01
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja NN 70/05
Zakon o zaštiti zraka NN 178/04, 60/08, 130/11
Zakon o zaštiti zraka NN 48/95
Zakon o nacionalnoj Zakladi za razvoj civilnog društva NN 173/03
Zakon o Fondu za zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost NN 107/03
Zakon o energiji NN 68/01, 177/04, 76/07
Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 12/01
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika NN 128/99
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14
Zakon o zaštiti spomenika kulture NN 7/67, 13/67, 25/77, 31/86, 47/86, 47/89, 19/91, 26/93, 52/94
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 131/97
Zakon o veterinarstvu NN 70/97, 105/01, 172/03
Zakon o morskom ribarstvu NN 46/97
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 107/95, 19/96, 88/98, 150/05
Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu NN 12/94
Zakon o zaštiti bilja NN 10/94
Zakon o zaštiti od požara NN 58/93, 33/05
Zakon o nadzoru državne granice NN 9/92, 26/93, 92/94 i 34/95
Zakon o slatkovodnom ribarstvu NN 8/86, 34/89, 26/93, 29/94
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V(IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) NN MU 10/08
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničnim uređajima i opremom NN 74/07, 133/08, 31/09
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima NN 136/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima NN 124/06
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnog doprinosa NN 30/06, 142/06
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu NN 97/05, 111/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10
Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom NN 53/96
Pravilnik o postupku obavljanja natječaja i odlučivanja o odabiru korisnika sredstava Fonda NN 183/04
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe NN 81/04
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena poljoprivrednog bilja NN 11/02, 88/02, 148/02
Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš NN 59/00, 136/04 i 85/06
Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti NN 47/99
Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina NN 125/98
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne, mineralne, izvorske i stolne vode NN 58/98
Pravilnik o vrstama otpada NN 27/96
Pravilnik o dozvoli za miniranje NN 7/96
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 46/94
Pravilnik o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupku pribavljanja odobrenja za istraživanje, te sadržaju izvješća o izvršenom istraživanju mineralnih sirovina NN 34/91
Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće NN 22/86
Uredba o uvjetima davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda NN 89/10
Uredba o visini naknade za uređenje voda NN 82/10
Uredba o visini naknade za uređenje voda NN 14/06, 20/07
Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina NN 158/09
Uredba o visini vodnog doprinosa NN 14/06, 35/06, 39/06
Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša NN 7/97
Odluka o obvezi priključivanja na obveznu infrastrukturu Službene novine Primorsko-goranske županije 24/95
Odluka o odvodnji voda Zabočki glasnik 14/92
Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge NN 101/02
Zakon o Gradu Zagrebu NN 62/01
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH NN 136/02
Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana NN 10/90
Zakon o upravljanju državnom imovinom NN 145/10, 10/12