Opće informacije

Općenito o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu
sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i
85/15). 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske
zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija
fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa,
pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu
raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća
pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da
omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o
postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene
zakonom ili drugim propisom. 

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja
„svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea,
registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni,
magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u
suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili
u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona
„znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u
komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije
nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog
djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija
između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja
ponovnu uporabu. 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete podnijeti sudu: 


▪ pisanim putem na adresu: Županijski sud u Dubrovniku dr. Ante Stračevića 23, 20000 Dubrovnik 

▪ putem elektroničke pošte: Dobrila Hladilo, 020 448 148, dobrila.hladilo@zsdu.pravosudje.hr 

▪ telefaksom na broj: + 385 20 357 699  

▪ telefonom na broj:  + 385 20 448 148

• donijeti osobno u pisarnicu Županijski sud u Dubrovniku dr. Ante Stračevića 23.    
Službenik za informiranje:

Dobrila Hladilo, 020 448 148, dobrila.hladilo@zsdu.pravosudje.hr 

 

Zamjenica službenice za informiranje:

Renata Matković, 020 448 148, renata.matkovic@zsdu.pravosudje.hr 

 

Sve dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na broj telefona: +385 20 448 110. 

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem
informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. 
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je
sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama